Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Núm. 11657
Licitació del contracte “Servei per dur a terme l’assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres de remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable (E.T.A.P.) de Sóller, per l’aprofitament dels recursos hidràulics del torrent Major de Sóller i adequació del sistema de cloració del dipòsit de Sóller”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1.-Entitat adjudicadora

a. Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

b. Dependència que tramet l’expedient: Unitat de Contractació

c. Àrea responsable del contracte: Àrea de construcció i gestió d’abastiment i dessaladores.

d. Número d’expedient: CO/SE/17/28

2.-Objecte del contracte:

a. Descripció de l’objecte: Servei per dur a terme l’assistència tècnica per a la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres de remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable (E.T.A.P.) de Sóller, per l’aprofitament dels recursos hidràulics del torrent Major de Sóller i adequació del sistema de cloració del dipòsit de Sóller.

b. Tipus de contracte: Serveis.

c. Divisió per lots i nombre de lots: No.

d. Lloc d’execució: Sóller (Mallorca).

e. Termini d’execució: vuit  (8) mesos

3.- Tramitació i procediment d’adjudicació:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Criteris d’adjudicació:

1. Criteris avaluables mitjançant fórmula: 55%

2. Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: 45%

d. Criteris d’adjudicació de caràcter social: SI

4.- Pressupost base de licitació:

a. Import net:  14.722,83 €

b. IVA (21%):  3.091,79 €

c. Import total: 17.814,62 €

d. Finançament: Obres cofinançades amb el Fons per afavorir el turisme  sostenible corresponent al Pla anual 2016 (Acord Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de gener de 2017).

5.- Valor estimat del contracte: 21.495,32 €

6.- Garanties exigides:

a. Provisional: Es dispensa.

b. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, l’IVA exclòs.

7.- Requisits específics del contractista:

a. Classificació: Veure Plecs.

b. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La que indica la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars.

c. S’inclouen condicions especials d’execució de caràcter social: SI.

8.- Presentació d’ofertes:

a. Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors des de el dia següent de la publicació del present anunci en el BOIB, a les 13:30 hores.

b. Modalitat de presentació: presencial o por correu.

c. Lloc de presentació: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

1. Domicili: Gremi Corredors, núm. 10 – Polígon de Son Rossinyol.

2. Localitat i codi postal: Palma – 07009.

3. Telèfon: 971177658         Fax: 971177681

4. Adreça electrònica: contractacio@lagencia.cat

9.- Obtenció d’informació:

a. Perfil del contractant: http://www.abaqua.cat

b. Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per la presentació d’ofertes.

10.- Obertura de les ofertes:

a. Organisme: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

b. Domicili: Gremi Corredors, núm. 10 – Polígon de Son Rossinyol.

c. Localitat i codi postal: Palma – 07009.

d. Data: S’informarà en el perfil del contractant.

11.- Altres informacions:

a. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

b. S’inclouen criteris d’adjudicació i condicions d’execució de caràcter social, de conformitat a l’establert a l’acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 29/04/2016 per el que s’estableixen directrius d’inclusió de clàusules de caràcter social a la contractació.

 

 Palma, 20 d’octubre de 2017

El Director gerent
Antoni Garcías Coll


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma