Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 11489
Licitació del contracte d’obra d’adequació de la nau de RSU de Camp de Mar

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 142 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es procedeix a l’anunci de la licitació en els termes següents, i simultàniament, s’exposen al públic els plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la licitació per un termini de DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades els puguin examinar i presentar les reclamacions que considerin adients, d’acord amb l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears; si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: regidora delegada de l'Àrea de Contractació (Decret 1450/2017)

b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

- Domicili: Av. de la Cúria, 1

- Localitat i codi postal: Andratx 07150

- Telèfon: 971628011

- Telefax: 971628005

- Correu electrònic: contractacio@andratx.cat

- Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.andratx.cat

- Data límit d’obtenció de documentació i informació.- Un dia abans a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

d) Número d’expedient: OBRES 07/2017

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus: obra

b) Descripció: adequació de la nau de RSU de Camp de Mar

c) Lloc d’execució/lliurament: Andratx

d) Codi postal.- 07150

e) Termini d’execució/lliurament: 1 mes des de la signatura de l’acta de replanteig fins la signatura de l’acta de recepció

g) Possibilitat de pròrroga: No

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Criteris d'adjudicació: un únic criteri, el preu més baix

4. Pressupost base de la licitació:

El preu del contracte és de 74.351,52 € més 15.613,82 € en concepte d’IVA el que fa un total de 89.965,34 €

5. Garanties exigides:

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA.

6. Requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: les que s’indiquen en els punts F.2 i F.3 del Plec de clàusules administratives particulars.

7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: el 26è dia natural des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí de les Illes Balears d’acord amb l’article 159.2 del TRLCSP. Si el darrer dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 13,30 hores del primer dia hàbil següent.

Hora límit: 13,30 hores

b) Documents a presentar: els senyalats a les clàusules 12, 13 i 14 del plec de clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Andratx

- Dependència: Registre del Servei d’Atenció al Ciutadà de 8.30 a 13,30 hores

- Domicili: Av. de la Cúria, 1

- Localitat i codi postal: Andratx 07150

8. Obertura d’ofertes:

- Descripció: Ajuntament d’Andratx

- Adreça: Ajuntament d’Andratx, Av. de la Cúria, 1

- Localitat i codi postal: 07150 Andratx

- Data i hora: s’anunciarà al perfil del contractant

9. Despeses de Publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

 

Andratx, 16 d’octubre de 2017

La regidora de Contractació
Estefania Gonzalvo Guirado


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma