Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 11284
Aprovació definitiva de l’acord de dissolució i liquidació de l’organisme autònom «Institut Municipal d’Activitat Física Inca» (IMAF)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament d’Inca, en sessió ordinària de dia 27 de juliol de 2017, va aprovar inicialment la proposta de dissolució i liquidació de l’organisme autònom «Institut Municipal d’Activitat Física Inca» (IMAF).

Atès que l’acord es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 98 de dia 10 d’agost de 2017, i en el tauler d’edictes de la pàgina web municipal, pel termini de trenta dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades poguessin formular-hi les reclamacions i els suggeriments pertinents.

Durant aquest termini no s’ha presentat cap reclamació, per la qual cosa, i d’acord amb el que va acordar el Ple i el que disposa l’article 102 de la Llei 2072006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, l’acord ha esdevingut definitiu i s’ha ordenat que se’n publiqui íntegrament el text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 103 de l’esmentada Llei.

TEXT ÍNTEGRE DE L’ACORD:

Examinat l’expedient COR 2017/303 tramitat per a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local «Institut Municipal d’Activitat Física Inca», IMAF Inca.

Resultant que l’Ajuntament d’Inca va crear l’IMAF Inca amb la finalitat de prestar el servei referent a la promoció de l’educació física, esport, esport de temps de lleure, esport per a tots, així com l’adopció d’iniciatives en el terreny de la pràctica i competició esportiva.

Resultat que la dissolució proposta suposarà una millora en l’eficàcia i eficiència en la prestació del servei així com una major coordinació i economia procedimental i la millor aplicació dels principis de sostenibilitat i austeritat pressupostària i, en definitiva, l’aplicació òptima dels recursos de la Hisenda Local.

Considerant que, en defecte de previsió específica de caràcter local, de conformitat amb allò previst als articles 22.2.f) i 85.bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i amb la remissió que l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears fa a la legislació bàsica estatal, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de les formes de gestió dels serveis i la creació, modificació o supressió dels organismes autònoms.

Considerant que la supressió dels Organismes Autònoms exigeix els mateixos tràmits que la seva creació, havent de seguir-se el procediment previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local per a les Ordenances municipals, igualment previst a l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

Considerant que, en compliment d’allò previst a l’article 88.2 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, l’Ajuntament es subrogarà en tots els drets i obligacions de l’Organisme Autònom la dissolució del qual s’acordi, en aquest cas, de l’IMAF Inca.

Considerant que en el Pressupost de l’Ajuntament d’Inca del proper exercici hauran de dotar-se els crèdits necessaris per assumir les corresponents obligacions.

Per tot això, i de conformitat amb els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, s’eleva al Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.- L’aprovació inicial de la dissolució de l’Organisme Autònom Local «Institut Municipal d’Activitat Física Inca» amb efecte del 31 de desembre de 2017.

SEGON.- L’assumpció per l’Ajuntament del servei de promoció de l’educació física, esport, esport de temps de lleure, esport per a tots, així com l’adopció d’iniciatives en el terreny de la pràctica i competició esportiva, amb data 1 de gener de 2018, baix la modalitat de gestió directe, adscrit a la Regidoria d’Esports.

TERCER.- L’Ajuntament d’Inca succeirà al mateix amb caràcter universal, subrogant-se en tots els drets i obligacions que, després de la dissolució de l’Institut Municipal d’Activitat Física Inca, quedin pendents.

QUART.- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2017, s’incorporaran al Pressupost municipal.

CINQUÈ.- Procedir al tancament i cancel·lació dels comptes bancaris a nom de l’Institut Municipal d’Activitat Física Inca.

SISÈ.- Amb data 1 de gener de 2018, la totalitat de la plantilla de l’Institut Municipal d’Activitat Física Inca s’integrarà en la plantilla municipal amb reconeixement de la seva categoria professional, nivells retributius, condicions de treball, antiguitat i qualsevol altre aspecte referent al seu règim jurídic, això és, mantenint el seu règim jurídic.

SETÈ.- Amb data 1 de gener de 2018, tots els béns municipals que van ser adscrit a l’Institut Municipal d’Activitat Física Inca per al compliment de les seves finalitats i la correcta prestació del servei, es consideraran desadscrits, revertint al patrimoni municipal, així com tots aquells que hagi adquirit per qualsevol títol legítim, i els recursos i drets que pugui disposar en el moment de la seva dissolució.

VUITÈ.- Assumir tots els drets i obligacions contractuals derivats de contractes d’obres, serveis, subministraments, convenis i qualsevol altre vigent en la data de dissolució.

NOVÈ.- L’acord es comunicarà a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

DESÈ.- Facultar al Batle-President de l’IMAF Inca per coordinar totes les operacions materials necessàries per a la transferència dels mitjans humans i materials adscrits al servei que s’assumeix baix la gestió directa, i realitzar les oportunes gestions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’Institut Nacional de Seguretat Social i qualsevol altres organismes en què aquestes siguin procedents.

ONZÈ.- Facultar al Batle per a la signatura de quants documents, actes de recepció siguin necessàries per formalitzar el present acord.

DOTZÈ.- Sotmetre l’acord que s’adopti a informació pública per termini de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els interessats puguin formular reclamacions i/o suggeriments.

TRETZÈ.- Les reclamacions i suggeriments presentats hauran de ser resolts per l’Ajuntament en Ple que acordarà, al mateix temps, la dissolució definitiva de l’Institut Municipal d’Activitat Física Inca.

No obstant això, en el supòsit que no es presentin reclamacions, no serà necessària l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria municipal. El Batle dictarà Resolució elevant a definitiu l’acord fins llavors inicial i ordenant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Inca, 10 d’octubre de 2017

El Batle accidental,

Antoni Rodríguez Mir


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma