Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Ordre de 3 d’octubre de 2017 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus

    Número de registre 11001 - Pàgines 31962-31971


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva modificació Reglament del servei municipal de proveïment d'aigua

    Número de registre 11013 - Pàgines 31972-31976


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de domini públic

    Número de registre 11014 - Pàgines 31977-31980


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Publicació definitiva ordenança reguladora del preu públic de la venda de publicacions

    Número de registre 10986 - Pàgines 31981-31982


  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Publicació íntegra Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements mòbils

    Número de registre 10992 - Pàgines 31983-31988


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestación del servei públic de l'Escola municipal de Ceràmica

    Número de registre 10988 - Pàgina 31989Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma