Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 10645
Anunci de l’Ajuntament de Calvià de licitació del contracte de “Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat per les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Calvià

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Aprovisionament i Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

Dependència: Ajuntament de Calvià (Servei d'Aprovisionament i Contractació)

Domicili: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1

Localitat i codi postal: Calvià, 07184

Telèfon: 971.13.91.57

Telefax: 971.13.91.25

Adreça electrònica: contractacio@calvia.com

Direcció d'Internet del perfil del contractant: http://www.calvia.com

Data límit d'obtenció de documentació i informació: El 15è dia natural comptat a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB

d) Número d'expedient: 114/17

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: subministrament

b) Descripció: Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat per les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer

c) Lloc d'execució/lliurament: segons indicacions Director del contracte i d'acord amb la clàusula 3ª del PPT

d) Termini d'execució/lliurament: segons l'establert a la clàusula C del PCAP

e) Admissió de pròrroga: No

f) CPV (referència de nomenclatura): 34928500-3

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinaria

b) Procediment: obert amb diversos criteris d'adjudicació

c) Criteris d'adjudicació: 1.- Oferta econòmica (50 punts), 2.- Oferta tècnica (50 punts)

4. Valor estimat del contracte: 167.850,00 €

5. Pressupost base de licitació: Import net (2 anys): 167.850,00 €. Import total (2 anys): 203.098,50 €

6. Garanties exigibles: Definitiva (5%) de l'import d'adjudicació

7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera: Art. 75.1.a) del TRLCSP

b) solvència tècnica i professional: Art. 77.1.a) del TRLCSP

c) Altres requisits específics: segons l'establert a la clàusula F.3 del PCAP

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14:00 hores del 15è dia natural comptat a partir del següent a la publicació de l'anunci de licitació al BOIB

b) Modalitat de presentació

c) Lloc de presentació:

Dependència: Ajuntament de Calvià (Servei d'Aprovisionament i Contractació)

Domicili: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1

Localitat i codi postal: Calvià, 07184

Adreça electrònica: contractacio@calvia.com

d) No s'admet la presentació de variants

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció:

b) Direcció: Ajuntament de Calvià. C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1

c) Localitat i codi postal: Calvià, 07184

d) Data i hora: s’anunciarà en el perfil del contractant

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari, import màxim: 300,00 €

11. Data d'envio de l'anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea» (en el seu cas)

12. Altres Informacions: El plec de clàusules administratives particulars s’ha d’exposar, als efectes de reclamacions, simultàniament a l'anunci per a la presentació de proposicions per un termini de deu (10) dies naturals comptadors a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el BOIB, en compliment de l'art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

Calvià, 25 de setembre de 2017

El batle,
Alfonso Rodríguez Badal


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma