Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10651
Pròrroga del termini de presentació d’ofertes en el concurs per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal per a la construcció i gestió d’un centre d’inserció sociolaboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text


En el BOIB núm. 108 de data 2 de setembre de 2017 es va publicar anunci de licitació per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal per a la construcció i gestió d’un centre d’inserció sociolaboral.

Atenent que el termini de presentació de proposicions era de trenta dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB, finalitzava el dia 2 d’octubre de 2017.

En data 25 de setembre de 2017, registre d’entrada núm. 10.370, l’entitat Patronat Agrupació Prominusvàlids Psíquics Comarca d’Inca, presenta escrit en el qual exposa la seva intenció de participar en el concurs i sol·licita l’ampliació del termini en trenta dies més en atenció a la complexitat de la documentació a presentar.

Considerant que efectivament la documentació a presentar és extensa i complexa i que l’objecte del concurs és seleccionar la millor oferta tècnica i social possible mitjançant criteris tècnics, sense cap criteri econòmic, la qual cosa requereix una especial atenció de les empreses alhora de formular la seva proposició. Considerant que la petició de l’Associació redunda en una major concurrència en el concurs i en unes ofertes més ben estudiades i elaborades, tot lo qual beneficia al interès públic i social que es persegueix amb la cessió gratuïta del solar; el que subscriu, eleva a la consideració de la Junta de Govern la següent PROPOSTA D’ACORD:

1º.- Acordar la pròrroga del termini de presentació d’ofertes en el concurs per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal per a la construcció i gestió d’un centre d’inserció sociolaboral, per trenta dies naturals mes a comptar des del següent al de la data actual de finalització del termini, per la qual cosa el termini ara prorrogat finalitzarà el dia 2 de novembre de 2017 a les 14 hores.

2º.- Publicar aquest acord en el BOIB.

   

Inca, 27 de setembre de 2017

EL BATLE
Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma