Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 10644
Licitació del contracte d “Servei per a la redacció de varis projectes per l'Ajuntament (4 lots)”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Calvià

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Aprovisionament i Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

Dependència: Ajuntament de Calvià (Servei d'Aprovisionament i Contractació)

Domicili: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1

Localitat i codi postal: Calvià, 07184

Telèfon: 971.13.91.57

Telefax: 971.13.91.25

Adreça electrònica: contractacio@calvia.com

Adreça d'internet del perfil del contractant: http://www.calvia.com

Data límit d'obtenció de documentació i informació: el 15è dia natural comptat a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB

d) Número d'expedient: 113/17

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: serveis

b) Descripció: Servei per a la redacció de varis projectes per l'Ajuntament (4 lots)

c) Divisió per lots i nombre de lots: sí, 4 lots

d) Lloc de lliurament: Servei de Vies i Obres

e) Termini d'execució/lliurament per a cada un dels lots: 4 setmanes

f) Admissió de pròrroga: no

g) CPV (referència de nomenclatura): 71242000-6

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert amb diversos criteris d'adjudicació

c) Criteris d'adjudicació per a cada un dels lots: 1- oferta econòmica: 60 punts, 2- oferta tècnica: 40 punts

4. Valor estimat del contracte: 51.700,00 €

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: lot 1: 14.730,00 €, lot 2: 10.100,00 €, lot 3:15.290,00 €, lot 4: 11.580,0 €. Import total: lot 1: 17.823,30 €, lot 2: 12.221,00 €, lot 3: 18.500,90 €, lot 4: 14.011,80 €.

6. Garanties exigibles

Definitiva per a cadescun dels lots (5%) de l'import d'adjudicació

7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera: art. 75.1.a) o 75.1.b) del TRLCSP

b) Solvència tècnica i professional: art. 78.1.e) del TRLCSP

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 15è dia natural comptat a partir del següent a la publicació de l'anunci de licitació al BOIB

b) Lloc de presentació:

Dependència: Ajuntament de Calvià (Servei d'Aprovisionament i Contractació)

Domicili: C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1

Localitat i codi postal: Calvià, 07184

Adreça electrònica: contractacio@calvia.com

d) No s'admet la presentació de variants

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Dos mesos

9. Obertura d'ofertes:

a) Direcció: Ajuntament de Calvià. C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1

c) Localitat i codi postal: Calvià, 07184

d) Data i hora: s’anunciarà en el perfil del contractant

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari (import màxim: 300,00 €)

11. Altres Informacions:

a) El plec de clàusules administratives particulars s’ha d’exposar, als efectes de reclamacions, simultàniament a l'anunci per a la presentació de proposicions per un termini de deu (10) dies naturals comptadors a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el BOIB, en compliment de l'art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

b) L'adjudicatari assumirà qualsevol responsabilitat que es pugui derivar dels serveis i hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurança per cobrir els riscos derivats d'aquest a la signatura del contracte

 

Calvià, 25 de setembre de 2017

El batle,

Alfonso Rodríguez Badal


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma