Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 10624
Resolució de la secretària general per la qual s’anuncia la licitació del subministrament de dos vehicles elèctrics i dos punts de recàrrega de bateries per a la Presidència i de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (CONTR 2017 4572)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació.

a) Organisme: Conselleria de Presidència.

b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de Contractació.

c) Obtenció de la documentació i informació:

1) Dependència: Unitat Administrativa de Contractació.

2) Domicili: Passeig de Sagrera, 2, 3er.

3) Localitat i codi postal: 07012 Palma.

4) Telèfon: 971 78 41 30

5) Telefax: 971 17 64 70

6) Correu electrònic: contractaciopresidencia@caib.es

7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: la mateixa que la de la presentació d’ofertes.

d) Número d’expedient: CONTR 2017 4572

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: subministrament

b) Descripció de l’objecte: Subministrament de dos vehicles elèctrics i dos punts de recàrrega de bateries per a la Presidència i conselleria de Presidència.

c) Divisió per lots i nombre de lots: Sí. Dos lots.

d) Lloc de lliurament/execució: veure lletra R del plec de clàusules administratives particulars.

e) Termini de lliurament/execució: veure lletra C del plec de clàusules administratives particulars.

f) Admissió de pròrroga: no

g) CPV: 341449007

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris d’adjudicació:

Lot 1: Oferta econòmica 70%. Capacitat de càrrega: 15%. Augment de la garantia de les bateries 10% Augment de la garantia del vehicle 4% Reducció del termini de lliurament 1%

Lot 2: Oferta econòmica 70%. Autonomia de les bateries 15%  Augment de la garantia de les bateries 10% Augment de la garantia del vehicle 4% Reducció del termini de lliurament 1%

4. Valor estimat del contracte:  53.965,94 euros.

5. Pressupost base de licitació:

a) Lot 1: Import net  27.242,26 €.  Import total: 32.963,13 €.

b) Lot 2: Import net  26.723,68 €.  Import total: 32.335,65 €.

6. Garanties exigides:

Definitiva: 5%  de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

7. Requisit específics del contractista:

a) Classificació: no

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La indicada a les lletres F.1 i F.2 del PCAP.

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: fins a les 10 hores del 16è dia natural següent al de la data de publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte o festiu, passarà al primer dia hàbil següent.

b) Modalitat de presentació: Presencial o per correu.

c) Lloc de presentació: Conselleria de Presidència.

1. Dependència: Unitat Administrativa de Contractació.

2. Domicili: Passeig de Sagrera, 2 3er.

3. Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07012

4. Direcció electrònica: contractaciopresidencia@caib.es

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos.

9. Obertura d’ofertes:

a) Direcció: Passeig de Sagrera, 2

b) Localitat i codi postal: Palma de Mallorca  07012.

c) Data i hora:. 20 d’octubre de 2017 a les 12 hores

10. Despeses de publicitat: màxim 400 euros a càrrec de l’adjudicatari/s.

 

Palma, 26 de setembre de 2017

La secretaria general,

Teresa Suárez Genovard


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma