Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 10526
Licitació del contracte de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Simon de Olivar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1.- Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la documentació

1. Organisme: Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

2. Dependència que tramita l’expedient: Serveis Jurídics

3. Obtenció de la documentació i de la informació:

o Dependència: Serveis Jurídics-Contractació

o Domicili: Plaça des Born, 15

o Localitat i codi postal: Ciutadella de Menorca 07760

o Telèfon: 971381050

o Telefax: 971385500

o Correu electrònic: contractacio@ajciutadella.org

o Adreça internet del perfil del contractant: www.ajciutadella.org

o Data límit d'obtenció de documentació i informació: El darrer dia per presentar proposicions

4. Número d’expedient: 8332/2017

2.- Objecte del contracte

1. Tipus: contracte d'obres

2. Descripció de l’objecte: execució de les obres contingudes en el Projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Simon de Olivar del terme municipal de Ciutadella de Menorca, de data febrer 2017, consistents en la reforma de l'enllumenat públic de tota l'avinguda i que comportarà l'execució de treballs de demolició del paviment, excavació, compactació, nova pavimentació, i instal·lació d'una nova xarxa de l'enllumenat públic amb lluminàries LED.

3. Divisió per lots i número de lots/número d’unitats: No

4. Lloc d’execució: Ciutadella de Menorca

5. Termini d’execució: sis (6) setmanes

6. Admissió de pròrroga: Si, únicament en casos de retard en el termini d'execució de les obres per motius no imputables al contractista degudament justificats i prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació, d'acord amb els articles 213.2 TRLCSP i 100 del RGLCAP. El termini de pròrroga no podrà ser superior al temps perdut.

7. CPV: 45316000-5: Treballs d'instal·lació de sistemes d'enllumenat i senyalització.

CPV: 45233252-0: Treballs de pavimentació de carrers.

CPV: 45112000-5: Treballs d'excavació i moviment de terres.

3.- Tramitació, procediment

1. Tramitació: Ordinària

2. Procediment: Obert.

3. Subhasta electrònica: No

4. Criteris d’adjudicació: els assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars:

- El preu: fins a 100 punts.

4.- Valor total estimat del contracte sense IVA: 61.941,66 €

- IVA: 13.007,75 €

- Total: 74.949,41 €

5.- Preu de licitació (preu que no podran superar les ofertes): 61.941,66 €

6.- Garanties exigides:

1. Provisional: No procedeix.

2. Definitiva: equivalent al 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs), en qualsevol de les formes regulades en l'art. 96.1 TRLCSP.

7.- Requisits específics del contractista:

1. Classificació: no s'exigeix.

2. Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: no s'exigeix.

3. Altres requisits específics: --

4. Contractes reservats: No

8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

1. Data límit de presentació: QUINZE (15) dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l'anunci de la licitació al BOIB.

2. Modalitat de presentació: presencial en registre d’entrada de l’Ajuntament de Ciutadella o mitjançant tramesa per correu postal d’acord amb l’assenyalat al Plec de clàusules administratives particulars.

3. Lloc de presentació: Ajuntament de Ciutadella de Menorca

o Dependència: Oficina d’Atenció Ciutadana (Registre d’entrada)

o Domicili: Plaça des Born, 15

o Localitat i codi postal: Ciutadella de Menorca, 07760

4. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Plec de clàusules administratives particulars

9.- Obertura de propostes:

1. Entitat: Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

2. Domicili: Plaça des Born, 15.

3. Localitat: Ciutadella de Menorca 07760.

4. Data, lloc i hora: S’anunciaran al perfil de contractant de l’Ajuntament.

10.- Despeses de publicitat: Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses d’anuncis d’aquesta licitació fins a un màxim de 400€.

11.- Altres informacions:

1. Exposició pública del Plec: El plec de clàusules administratives particulars restarà a exposició pública durant un termini de 10 dies naturals per tal que es puguin presentar reclamacions. En cas que se’n presentin, se suspendrà la licitació i el termini per a la presentació de proposicions, en els casos en que sigui necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que quedi de l’esmentat termini a partir del dia següent al de la resolució de les reclamacions.

Ciutadella de Menorca, 20 de setembre de 2017

La secretària,

Caterina Barceló Martí


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma