Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10259
Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora dels patrocinis de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Inca, en sessió ordinària celebrada amb data 25 de maig de 2017, va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels patrocinis de l'Ajuntament d'Inca i en compliment del que es disposa en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears Província, perquè pugui ser examinat i es presentin les reclamacions i suggeriments que s'estimin oportuns. Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions o suggeriments, s'entendrà adoptat definitivament aquest acord.

   

A Inca, 11 de setembre de 2017

El Batle
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma