Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de setembre de 2017 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació relativa al «Projecte d’accés a Lloseta des de l’Ma-13. Fase I. TM Lloseta i Binissalem. Exp. CM-90»

    Número de registre 10178 - Pàgines 29567-29573


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director General del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’autoritza el canvi d’adscripció del vehicle marca Skoda Superb amb número de matrícula 3624 DTF (DGTPFP 225/2017 PATRIM)

    Número de registre 10050 - Pàgines 29574-29575


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni d’anotació en l’Inventari General de Béns i Drets de la CAIB, de la pròrroga tàcita del contracte d’arrendament d’un immoble ubicat a l’Avinguda Vives Llull núm.48, de Maó(PRO02 2814/2017) (DGTPFP 193/2017 PATRIM)

    Número de registre 10142 - Pàgines 29576-29577


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 7 de setembre de 2017 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

    Número de registre 10138 - Pàgines 29578-29589


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

    Número de registre 10092 - Pàgines 29590-29592


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector d’establiments sanitaris, hospitalització, consulta i assistència de balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000345011982)

    Número de registre 10013 - Pàgines 29593-29641


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 8 de setembre de 2017 per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les activitats subvencionades en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes

    Número de registre 10082 - Pàgines 29642-29643


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d’11 de setembre de 2017, per la qual s’estableix el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la reserva marina de les Illes Malgrats

    Número de registre 10109 - Pàgina 29644


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del director general de Pesca i Medi Marí d’11 de setembre de 2017, per la qual s’estableix el cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors de la reserva marina de l’illa del Toro

    Número de registre 10110 - Pàgines 29645-29646


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució d’urgència del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de tramitació d’urgència de l’expedient relatiu a l’avaluació d’impacte ambiental ordinària relativa al projecte de reordenació de l’aparcament de Cala Deià i millora de l’accessibilitat (50a/17)

    Número de registre 10072 - Pàgines 29647-29648


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per a la qual es formula l’informe d’impacte ambiental del projecte canvi d’ús de nau comercial a nau d’hivernada d’embarcacions, Terme Municipal de Ciutadella, promogut per Marina Seca Port de Ciutadella S.L. (39a/17)

    Número de registre 10073 - Pàgines 29649-29651


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per la que es formula l’informe d’impacte ambiental del projecte substitució de punts de suport de la línea de transport 132kV Mercadal- SE Dragonera, Termes Municipals de Es Mercadal, Alaior i Maó, promogut per Red Eléctrica de España (3a/17)

    Número de registre 10074 - Pàgines 29652-29656


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 5 de setembre de 2017, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 24 de juliol de 2017, pel qual s’adhereix a l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la Mesa Sectorial de Serveis Generals

    Número de registre 10064 - Pàgines 29657-29675


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears, de 5 de setembre de 2017, pel qual s’accepta la delegació a l’Agència Tributària de les Illes Balears de les facultats de recaptació en període voluntari i executiu de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris i de les competències en matèria de gestió tributària de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 10067 - Pàgines 29676-29677


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'incrementa el crèdit de la Resolució del president del FOGAIBA de 20 de desembre de 2016, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 38è Pla d'assegurances agràries combinades

    Número de registre 10159 - Pàgina 29678


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Acord del Consell Executiu, de 6 de setembre de 2017, relatiu a la resolució i concessió de la convocatòria de subvencions 2017 al fons municipal d'inversions per equipaments culturals i pera les festes declarades d'interès cultural de les entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen

    Número de registre 10116 - Pàgines 29679-29686


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu - Convocatòria i bases del XV Premi Josep Vivó de glosa escrita del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 10046 - Pàgines 29687-29691


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu - Concessió dels ajuts per a les organitzacions professionals agràries de Menorca (OPA) corresponents a la convocatòria de 2017

    Número de registre 10047 - Pàgina 29692


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu - Concessió dels ajuts del Consell Insular de Menorca en matèria cinegètica, 2017

    Número de registre 10048 - Pàgina 29693


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu - Concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca per l'any 2017

    Número de registre 10049 - Pàgina 29694


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d’Inca per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2017/2018

    Número de registre 10105 - Pàgines 29695-29706


  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva modificació base 62 de les bases d’execució del pressupost general

    Número de registre 10106 - Pàgines 29707-29708


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial projecte d'urbanització Comunitat de Propietaris del Nucli Rural de Son Ametler IV fase

    Número de registre 8738 - Pàgina 29709


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Normes de personal 2017 de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 10101 - Pàgines 29710-29778Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma