Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 10105
Bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d’Inca per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2017/2018

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada el dia 27 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d’Inca per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2017/2018.

D’acord amb l’article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 novembre, general de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

Inca, 12 de setembre de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES FAMÍLIES D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2017/2018

1. Finalitat

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat d'avançar cap a la consecució de l'ensenyament escolar obligatori gratuït i per tal de contribuir a no privar cap infant del municipi d'accedir al sistema educatiu per motius econòmics, crea aquesta línia d’ajuts.

2. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori.

S’entén per material substitutori el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres materials que substitueixen els llibres de text. El software educatiu tendrà també la consideració de material substitutori quan sigui utilitzat per a aquest fi

Els llibres de text o material substitutori han de correspondre a alumnes matriculats a centres escolars d'Inca, a nivells obligatoris d'ensenyament i al curs 2017/2018.

Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització dels llibres de text.

3. Entitats beneficiàries / destinataris o beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria.

Sol·licitaran la subvenció el pare, la mare o el tutor legal empadronat/ada a Inca en representació de l'alumne/a, que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronats/ades al municipi d’Inca, amb una antiguitat mínima d'un any anterior a la sol·licitud, amb l’excepció d’aquells alumnes que hagin estat escolaritzats d’ofici a un centre concertat.

 • Haver realitzat l’adquisició dels llibres de text o material substitutori dintre del període comprès entre el dia 1 de juny de 2017 i el dia 31 d’octubre de 2017.

 • Estar matriculats els alumnes a centres escolars ubicats al municipi d’Inca.

 • No ser alumnes repetidors del curs per al qual se sol·licita l'ajut, amb excepció dels casos en els quals hagin variat els llibres de text o material substitutori.

   

 • Comprometre's a reutilitzar els llibres de text pels quals siguin becats: si el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compta amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar el curs.

 • Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.

 • No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte.

 • Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

 • No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantitat sol·licitada proporcionalment.

5. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2017, a la partida pressupostària 2017/000/320/48908, per un import de 60.000 €.

6. Sol·licitud i documentació

Les famílies interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:

 1. Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.
 2. Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la representativitat en què actua.
 3. Certificat original de dades bancàries del sol·licitant o de la persona representant.
 4. Fotocòpia compulsada del Llibre de família o certificat de naixement, en què es puguin identificar el/la menor i els seus progenitors.
 5. En cas de fills discapacitats, fotocòpia compulsada del document original oficial acreditatiu.
 6. En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el règim de manutenció.
 7. Certificat/llistat oficial del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material substitutori (nombre d'unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).
 8. Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit (pagades o degudament justificades).
 9. Annex 2 – Declaració jurada.
 10. Annex 3 – Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si n’és el cas.

7. Determinació de la unitat familiar

A l'efecte d’aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat familiar:

 • Els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, no separats legalment. 
 • Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.
 • Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o incapacitats judicialment.
 • Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.
 • Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili que aquests a 31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la mare i tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de l’apartat anterior. En cas que no existeixi convivència, s’haurà d’acreditar documentalment, mitjançant certificat de convivència.

En cas de separació o divorci, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, tendrà consideració de membre computable la nova parella o persona unida per anàloga relació i, per tant, les seves rendes s’inclouran dins el còmput de la renda familiar.

La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:

 • En la separació de fet s’haurà de presentar un document justificant d’interposició de demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.
 • Si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o el conveni regulador al qual consti la custòdia del/de la menor.
 • A l'efecte de càlcul de renda computaran per dos els fills de la unitat familiar amb una discapacitat igual o superior al 33 %, situació que s’haurà d’acreditar fefaentment.

8. Renda familiar

La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables que hagin generat ingressos. Es calcularà atenent a la suma dels ingressos familiars provinents de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments del capital immobiliari, guanys i pèrdues patrimonials, i activitats econòmiques de la declaració d'IRPF de l’any 2016.

9. Despeses subvencionables i import

D’acord amb allò establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

 • Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte d’activitats, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2 i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.
 • Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.
 • Que no superin el valor de mercat.

No formen part de les despeses subvencionables ni del pressupost del projecte:

 • Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
 • Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’Administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
 • Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
 • Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.
 • El material fungible, agendes i altre material que no es consideri llibres de text.
 • En els casos de material substitutori dels llibres de text, tot aquell material no inclòs al certificat/llistat oficial emès pel centre educatiu.

10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

L’import màxim de la subvenció serà de 180 € per alumne/a sol·licitant.

Per a la concessió de les beques o ajudes s’aplicarà la següent fórmula:

Salari mínim interprofessional de l’any anterior a la sol·licitud (2016 = 9.172,80 € anuals) multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar; aquesta quantitat no ha de ser superior a la renda familiar, és a dir:

 

Nre. de membres de la unitat familiar

Renda màxima

2

18.345,60 €

3

27.518,40 €

4

36.691,20 €

5

45.864,00 €

6

55.036,80 €

7

59.623,20 €

8

64.209,60 €

9

68.796,00 €

A partir del sisè membre s'aplica un increment del 50 % del salari mínim per cada membre.

Les sol·licituds que compleixin la fórmula anterior quedaran admeses a tràmit i les que no la compleixin en quedaran excloses.

Les sol·licituds admeses a tràmit s'ordenaran de menor a major quantia de la renda per càpita de la família sol·licitant, i es distribuirà l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’han d’abonar les subvencions entre elles, continuant amb la prioritat de menor a major renda per càpita familiar.

En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar a subvenció no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit, s'aplicarà la proporció corresponent.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o privats, superi el 100 % del cost total del projecte d’activitats que s’ha duit a terme per l’entitat beneficiària.

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

11. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

El model normalitzat de la sol·licitud i la resta de documents annexos es troben a disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca www.incaciutat.com

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca, i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies hàbils comptadors a partir del següent a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Finalitza a les 14 hores.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web www.incaciutat.com

12. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

12.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

12.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Educació.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor se n’acordi un altre.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:     

 • El regidor delegat/ada de Batlia d’Educació o persona en qui delegui.

Vocals:

 • La tècnica d'Educació o persona en qui delegui.
 • El/la TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària:

 • Auxiliar administratiu/iva del departament d'Educació (amb veu, però sense vot).

A la Comissió d’Avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la Comissió d’Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.        

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.         

Excepcionalment, es podrà dur a terme el prorrateig, entre les persones sol·licitants, de l’import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en aquestes bases i convocatòria, es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i inclourà la relació de les persones sol·licitants que hagin estat proposades com a beneficiàries a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils puguin formular les al·legacions pertinents; en cas que no ho facin, s'entendrà que han acceptat les subvencions concedides.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

 

12.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renuncia de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

13. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan atorgant, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

c) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

d) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions corresponents a aquesta convocatòria:

a) Assistir a les activitats lectives dels centres als quals es troben matriculats.

b) No tenir expedient obert per absentisme escolar.

14. Justificació i pagament

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de la persona beneficiària, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

 • Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
 • Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
 • Número de la factura.
 • Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell, justificant bancari…).
 • Les factures han d’estar datades durant l’any escolar en curs.
 • Han de fer referència als llibres de text del curs 2017-2018.
 • Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
 • Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà la persona interessada perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l’activitat per la qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

15. Revocació i reintegrament

15.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment     administratiu comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

15.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

 

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de Pressuposts generals de l'Estat n’estableixi un altre.

15.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017; i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

Inca, 24 de juliol de 2017

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió

ANNEX 0

DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LA PERSONA SOL·LICITANT:

Annex 1 – Sol·licitud de la subvenció.

 • Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la representativitat en què actua.
 • Certificat original de dades bancàries del sol·licitant o de la persona representant.
 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o certificat de naixement, en què es puguin identificar el/la menor i els seus progenitors.
 • En cas de fills discapacitats, fotocòpia compulsada del document original oficial acreditatiu.
 • En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el règim de manutenció.
 • Certificat/llistat oficial del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen material escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material substitutori (nombre d'unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).
 • Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit (pagades o degudament justificades).

Annex 2 – Declaració jurada.

Annex 3 – Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si n’és el cas.

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

_______________________________(nom i llinatges / raó social), amb domicili al carrer/plaça ______________________, número____________, pis_______, d’Inca, telèfon_________________ i amb DNI número _______________, 

EXPÒS:   Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca a favor de les famílies d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2017/2018, reunesc les condicions per prendre-hi part.

Que adjunt la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que   acrediti la representativitat en què actua.

 • Certificat original de dades bancàries del sol·licitant o de la persona representant.

 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o certificat de naixement, en què es puguin identificar el/la menor i els seus progenitors.

 • En cas de fills discapacitats, fotocòpia compulsada del document original oficial  acreditatiu.

 • En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el règim de manutenció.

 • Certificat/llistat oficial del centre educatiu que acrediti que els alumnes utilitzen   material escolar lectiu substitutori dels llibres de text, detallant en què consisteix el material substitutori (nombre d'unitats, títols o qualsevol altra referència que possibiliti identificar el material i el seu nombre a la factura i justificants de despesa).

 • Factures oficials dels llibres o material substitutori adquirit.

 • Declaració jurada (annex 2).

   

Les dades relatives a l’empadronament i la convivència en el mateix domicili seran comprovades pel propi Ajuntament d’Inca i, per tant, no és necessari aportar els certificats.

Segons l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades relatives a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, a fi d’acreditar el compliment dels requisits exigits en els articles 13.2 e), 14 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a fi de demostrar el compliment dels requisits exigits per a la tramitació dels procediments de subvencions. En cas de no autoritzar aquesta consulta, heu d’aportar la documentació oficial original i/o còpia perquè consti a l’expedient administratiu.

Així mateix, autoritz l’Ajuntament d’Inca a informar el centre educatiu corresponent respecte a l’atorgament d’aquesta subvenció (amb sol·licitud prèvia motivada per part del centre).

 • No

Per això,

SOL·LICIT: L’atorgament de la subvenció per a l'adquisició de llibres de text o material   substitutori del curs escolar 2017/2018, que es descriu al punt 2 de les bases, als següents alumnes:

Dades alumne 1

Nom i llinatges

Curs

Centre educatiu

Dades alumne 2

Nom i llinatges

Curs

Centre educatiu

Dades alumne 3

Nom i Llinatges

Curs

Centre educatiu

Dades alumne 4

Nom i llinatges

Curs

Centre educatiu

Dades alumne 5

Nom i llinatges

Curs

Centre educatiu

Per tot això, s’adjunta la documentació anteriorment especificada.

Inca, _______ de ___________________ de 2017

Nom i cognoms

(firma)

ANNEX 2

DECLARACIÓ JURADA

Nom i llinatges de la persona sol·licitant: ____________________________________

Domicili: ____________________________________________________________

CP: ____________

Data de naixement: ________________

DNI:    ________________________    

Tel. fix: __________________________

Tel. mòbil: ________________________

DECLAR:

 • No haver desfigurat la veritat ni ocultat informació pel que fa a les dades que consten a la present sol·licitud.
 • Que no he sol·licitat o rebut cap altra subvenció o ajut de cap altre organisme o entitat, per finançar els llibres de text per als quals sol·licit la subvenció. (En cas contrari s’ha d’emplenar l’annex 3.)
 • Que les despeses que es presenten per justificar la subvenció concedida per l’Ajuntament d’Inca no han estat emprades per justificar cap altra subvenció.
 • Que em compromet a reutilitzar els llibres de text pels quals he estat becat/ada, en el cas que el centre escolar on estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compti amb programa de reutilització de llibres de text (s’hi dipositaran en el mateix centre en acabar el curs).
 • Que no estic incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Que conec el contingut íntegre de les bases objecte d’aquesta convocatòria.

Inca, ______ de __________________ de 2017

(Signatura)

ANNEX 3

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

Persona sol·licitant:.........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. d’ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

                                                                      

Inca, _______ de ___________________ de 2017

Nom i llinatges

(signatura)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma