Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9895
Aprovació inicial modificació ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 7 de setembre de 2017, es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos a les vies i espais públics d'Inca.

Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública la modificació de l'ordenança durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions, de conformitat amb el que disposa l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

En cas de que no es presentin reclamacions, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de l'ordenança, si bé per a que entri en vigor haurà de publicar-se íntegrament al BOIB i haurà de transcórrer el termini a que es refereix l'art. 103 en relació a l'art. 113 de la Llei municipal i de Règim local de les Illes Balears.

La qual cosa es fa pública, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient al Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament i a la pàgina web i puguin formular les al·legacions i reclamacions que es consideren oportunes.

Inca, 8 de setembre de 2017.

EL  BATLE,

Virgilio Moreno Sarrió.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma