Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 30/2017, per crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, que una vegada resoltes les reclamacions presentades, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 8 de setembre de 2017 aprova definitivament la modificació pressupostària 30/2017

    Número de registre 9878 - Pàgines 29135-29136


  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Reglament del Servei Municipal de Teleassistència domiciliària

    Número de registre 9928 - Pàgines 29137-29142


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació Ordenança Residus Urbans

    Número de registre 9897 - Pàgines 29143-29154


  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Rectificació error material de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'Assistència al Projecte Socio-Educatiu "Escola Viva" al Port de Pollença

    Número de registre 9900 - Pàgina 29155


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança municipal reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública

    Número de registre 9927 - Pàgines 29156-29159


  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Elevació a definitiu l'acord de Junta Veïnal de 18/07/2017 sobre l'expedient núm. 06/2017 de modificació de crèdits

    Número de registre 9879 - Pàgina 29160Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma