Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9835
Bases de la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals, sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport així com la participació en competicions oficials durant el 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 25 de maig de 2017, al Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a clubs esportius locals, sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2017.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

 

Inca, 6 de setembre de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS  PER A CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2017

Base 1a. Finalitats

La finalitat és ajudar als clubs esportius locals amb el compliment dels seus objectius marcats durant l'exercici de 2017.

Base 2a. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts a les entitats esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2017 amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat, segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència establerts en l'art. 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.

Les activitats/accions subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre l'1 de gener i el 31 d’octubre de 2017 (del mateix any).

Base 3a. Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els clubs esportius locals que compleixin les següents condicions:

1.1 Ser una entitat esportiva, sense finalitat lucrativa, i estar legalment constituïdes.

1.2 Estar degudament inscrites al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la CAIB.

1.3 Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.

1.4 No tenir finalitat de lucre.

1.5 Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. També aquelles que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats en el terme o en resultin beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.

1.6 No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca i/o de l'OA IMAF per la mateixa actuació o projecte.

1.7 Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

1.8 Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

1.9 No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1.10 Complir amb totes les condicions per a ser beneficiari previstes a l'article 6è de l'Ordenança General Reguladora  de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.

2. Resten exclosos expressament d'aquesta convocatòria:

2.1 Les entitats esportives en les cuals concorre alguna de les prohibicions establertes a l'article 8, apartat 2n de l'Ordenança General Reguladora  de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.

3. Cada club  únicament pot presentar una sol·licitud de subvenció.

4. En el cas de clubs filials poden sol·licitar l'ajuda cada club filial, per si sol, sempre que:

4.1 El club filial disposi del seu propi CIF/NIF.

4.2 Les factures i rebuts de pagament presentats al compte justificatiu  estiguin a nom del club filial.

Base 4a. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del projecte /acció subvencionada.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost,l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 13a (Justificació i pagament de la subvenció).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment.

Base 5a. Crèdit i partida pressupostària

Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2017, a la partida pressupostària CU 341 48901 per un import de 34.000 €.

Base 6a. Publicació de la convocatòria i inici del procediment

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El Ple de l’Ajuntament serà òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la Base Novena.

Base 7a. Sol·licitud i documentació

Els clubs/entitats interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases, han de presentar una  sol·licitud, d'acord amb el model facilitat per l'OA IMAF, i acompanyar-la de la documentació indicada.

Documentació indicada en el document de sol·licitud:

· Sol·licitud, d’acord amb el model adjunt (annex 1).

·  Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

· Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

· Fotocòpia del NIF/CIF de l’entitat sol·licitant.

· Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

· Acreditar la inscripció del club al Registre de clubs de la CAIB.

· Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 3).

· Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 4).

· Projecte de l’acció (annex 5).

·  Pressupost d'ingressos i despeses de l’acció (annex 6).

· Declaració jurada del responsable de l’entitat en la qual es manifesten els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 7).

· Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 8).

· Declaració responsable de no comptar amb personal assalariat (annex 9).

· Certificació federativa sobre el num. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2016/17 o temporada 2017

·  Acreditar el lloguer d'instal·lacions esportives, per a desenvolupar la seva activitat esportiva i administrativa, o demostrar que aquestes ho son de la seva propietat (no municipal).

Base 8a. Despeses subvencionables i criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles:

· Són despeses subvencionables les realitzades durant el període d'execució de l'acció dins de l'any al que correspon la subvenció i que siguin amb data de facturació i de pagament anterior a la finalització del termini de l'acció. Aquestes factures subvencionables han de ser assumides per l’entitat beneficiària (facturades a nom de l’entitat beneficiària i abonades per l’entitat beneficiària).

· Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar l'acció, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2a i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten.

· Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.

· L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.

· Les despeses de viatge i estància (d’esportistes,tècnics i directius), a condició que aquestes estiguin en consonància amb les pràctiques habituals del beneficiari en despeses de viatge (per assistir a campionats, tornejos o similars de caràcter autonòmic, nacional internacional.

· Els costs de béns fungibles i subministraments, sempre que s’adquireixin per assignar-los directament a l’acció.

· Drets, imposts i càrregues pagades pel beneficiari, en particular l’impost sobre el valor afegit (IVA), sempre que hi estiguin inclosos en els costs directes subvencionables i no sigui deduïble.

· Despeses derivades de l’organització per part del club d’esdeveniments, programes, campionats, tornejos, campus, actuacions, activitats esportives i diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants de la subvenció. 

· Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l'esport.

·Despeses federatives dels clubs per conceptes d’arbitratges, llicències, inscripció d’equips o d’altres tipus de despeses exigits per les federacions. Aquestes despeses federatives (llicencies, mutualitat, arbitratges...) realitzades en el període assenyalat (01/01/2017-31/10/2017), això és que estiguin facturades i abonades en dit període, es consideren justificables en la seva totalitat, sempre que el seu objecte sigui per la temporada esportiva 2016/2017 o 2017/2018.

· Despeses de subministres com llum, aigua, gas, telèfon, etc.

· Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada per altra línia de subvencions.

· Despeses derivades de la contractació d’assegurances.

· Despeses de gestories en temes fiscals o laborals.

· Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives públiques.

· Despeses de lloguer d’instal·lacions esportives.

· Adquisició de material sanitari (farmacioles i despeses similars ).

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

·  Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

· Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

· Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

· Les indemnitzacions per acomiadament de persones, incloses les pactades.

·  Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

Base 9a. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia

1. Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties,  per conceptes subvencionables, seran els següents:

1.1 Núm. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2016/17 o temporada 2017, en funció del calendari de cada federació. S'atorgara`  1 punt per cada llicencia federativa.

1.2 Instal·lacions/equipaments esportius. Es concediran 5 punts als clubs que no facin ús d'instal·lacions esportives municipals.

2. Les dades sobre el núm. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2016/17 o temporada 2017 s'acreditaran mitjançant certificació federativa. Igualment s'acreditarà el pagament pel lloguer d'instal·lacions esportives, per a desenvolupar la seva activitat esportiva, o caldrà demostrar que aquestes ho son de la seva propietat (no municipal). Ambdues coses s'acreditaran en el moment de sol·licitar la subvenció.

3. Es determinarà l'import de la subvenció de la següent manera:

3.1 Repartiment inicial mínim. Es concediran 100 € a tots els sol·licitant que compleixin la condició de ser beneficiaris, llevat que el pressupost o l'ajuda sol·licitada sigui inferior a 100 €.

3.2 Els imports de les subvencions seran el resultat de la puntuació obtinguda per cada beneficiari, d'acord amb els criteris de referència  fixats (Base 8a). Per determinar l'import de cadascuna de les subvencions, es calcularà, primer, el valor de cada punt, que s'obtindrà  de dividir l'import total de la dotació pressupostària (menys l'import total resultant del repartiment inicial mínim establert al punt 3.1) entre el nombre total de punts obtinguts per les entitats sol·licitants i, posteriorment, el valor del punt es multiplicarà pels punts obtinguts per cada entitat sol·licitant. Aquest quantia es sumarà a l'obtinguda en aplicació del punt 3.1

3.3 En cap cas la suma total podrà excedir els 7.000 €, la resta, anirà a compte de l'entitat beneficiària. 

3.4 Si el cost de l'acció/actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantitat inicialment atorgada. En el cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com «despesa a justificar» en l'acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantengui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a «despesa a justificar». També es reduirà l'import quan els ingressos obtinguts superin la despesa efectiva i justificada.

Base 9a. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al president de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la base 7a. d’aquestes Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels llocs prevists a l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia després de la data de la publicació de les bases al BOIB i acabarà transcorreguts quinze (15) dies hàbils posteriors a aquesta data. Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com.

Base 10a. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

10.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

10.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Esports.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:        

El regidor delegat de Batlia d’Esports o persona en qui delegui

Vocals:

·      El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

·      El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Esports o persona en qui delegui (amb veu, però sense vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Esports, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

10.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

Base 11a. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

1. Comunicar a l’Àrea d’Esports l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de cinc dies (5 dies) comptadors des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari.

2. Complir l’objectiu, executar el projecte/actuació, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

3. Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.

5. L'entitat beneficiària haurà de comunicar a l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

6. L'entitat beneficiària haurà de conservar els documents justificatius (factures i/o qualsevol altre document de valor probatori) de la subvenció rebuda per a la seva comprovació o control a fi de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.

7. L'entitat beneficiària donarà l'adequada publicitat del caràcter públic i social del finançament objecte de la subvenció.

8. L'entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat/actuació subvencionada.

9. L'entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o altres subvencions o recursos.

11. Permetre a l'OA IMAF el segellament de les factures, contractes, compromisos ferms, fotocòpies compulsades o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil inclosos en la relació classificada de les despeses i que es presenten com a justificants de la subvenció.

12. Declaració jurada, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT) i davant la seguretat social (TGSS).Aquesta declaració caldrà acreditar-la quan la quantia de la subvenció superi la quantitat de 3.000,00 €.

13. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

Base 12a. Modificació del projecte

La persona beneficiària haurà de sol·licitar l'autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

Base 13a. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida finalitza el 30 de  novembre de 2017

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

a) Una memòria de l’actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb els objectius i les activitats realitzades, els resultats obtinguts, la temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient (annex 16).

Documentació amb la qual el club beneficiari demostra que ha duit a terme l'activitat del club esportiu durant la temporada. Per això, caldrà presentar: Resultats obtinguts per cadascuna de les categories/esportistes  del club i d'altres aspectes rellevants, com per exemple: Número de socis, d'esportistes, de categories. Relació de tècnics i qualificació professional. Quota aportada per cada esportista del club.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que contindrà:

·      El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 10).

·      El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 11).

·      La declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu (annex 13).

·      El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què correspon, el seu valor i la data de pagament (annex 14).

·      La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex 15).

·      Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat (seran validats i estampillats mitjançant un segell existent s l'efecte).

·      Una còpia del material divulgatiu, programes de mà, cartells, altres publicacions, dossier de premsa, fotografies, etc., utilitzats al projecte d’activitats.

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu CIF, han d’expressar clarament:

·      Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.

·      Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.

·      Número de la factura.

·      Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

·      Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de l'entitat beneficiària, de la realització de l’activitat/accio, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

Base 14a. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

14.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.

14.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

 L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

Base 15a. Mesures de difusió del finançament públic

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca i de l'OA IMAF en l’execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca i de l'OA IMAF (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la  Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Esports, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom del club), representat per ___________________________________________________, amb domicili al carrer/plaça ____________________número________________, pis_____ (població) de/d'________________________, telèfon___________________________ i amb DNI número ______________________, 

EXPÒS: Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència per a Clubs Esportius Locals 2017, sense finalitat de lucre.

Per això,

SOL·LICIT: L’atorgament de la subvenció per import de____________________ € per al desenvolupament del projecte d’activitats denominat GESTIÓ ORDINÀRIA I SUPORT A L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT,amb un cost total de______________________________________ €, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 7a. de la convocatòria de subvencions per a entitats esportives locals sense finalitat de lucre d’aquest ajuntament.

Inca,      de          de 20

Nom i cognoms

(signatura i segell)

IMAF DE L'AJUNTAMENT D'INCA

  

ANNEX 2

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Sr./Sra. _________________________________________________, amb DNI ________________, en qualitat de representant legal de l’entitat/associació/societat _____________________________________________________ amb CIF ______________________.

Accepta la subvenció concedida a   ______________________________________________ per un  import de ________________________________________________€ (__________________€) i es compromet a justificar-la en el temps i forma indicats en les bases.

I perquè així consti als efectes oportuns ho firma i segella a Inca, el ____________________ de 20____.

Sign.

  

ANNEX 3

DADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA

DADES DE L'ENTITAT:

Nom:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

E-adreça:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària: 

           

Núm. de compte (20 dígits):

Inca,             de            de 20___

(Signatura)

 

 ANNEX 4

DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

En/na (representant del club).......................càrrec.............. en qualitat de representant legal del club..........................

....................................................amb CIF..................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vénguin imposades per la normativa vigent, i que no es troba sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

Inca,             de            de 20___

(Signatura)

      

ANNEX 5

Projecte de l’acció.

El projecte de l’acció presentada per la persona sol·licitant haurà de fer menció, com a mínim, dels següents

aspectes:

1.1 Núm. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2016/17 o temporada 2017, en funció del calendari de cada federació.

1.2 Instal·lacions/equipaments esportius.

               

ANNEX 6

PRESSUPOST , DESPESES I INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ACCIÓ  DENOMINADA:___________________________________________

NOM DEL CLUB SOL·LICITANT:______________________________________________

CIF:___________________________

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS

 

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a L'IMAF de l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se, si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca,       de              de 2017

(Signatura)

 

ANNEX 7

DECLARACIÓ JURADA DEL RESPONSABLE DE L'ENTITAT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOL·LICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra................................................Amb DNI............... representant legal del club..........................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

- Pel que fa a la present sol·licitud:

( ) Que NO he demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats/accions, per a les quals formul petició d’ajuda.

( ) Que he demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:_____________________________________________

Quantia de l’ajut:___________________________________________________

Concepte:____________________________________________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia/Presidència de l’Ajuntament d’Inca/OA IMAF, immediatament després d’haver-se atorgat al club, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció.

Inca,       de              de 20___

(Signatura)

 

ANNEX 8

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra................................................Amb DNI............... representant legal del club..........................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que el club que jo represento no es troba incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, dia    de            de 20___

Nom i cognoms

(signatura)

 

ANNEX 9

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB PERSONAL ASSALARIAT

Nom i cognoms DNI núm. ...............amb domicili al carrer telèfon........................... en qualitat de representant legal de l'entitat...........................domiciliada a ...................................................CIF......................

DECLAR SOTA JURAMENT

Per a la subvenció concurrència competitiva objecte d’aquesta sol·licitud i per a l’acció denominada que l’entitat a la qual represent no compta amb personal assalariat al seu càrrec.

Inca, ... de.... de ....

Nom i cognoms

(signatura i segell originals)

 

ANNEX 10

CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.........................................Amb DNI............... representant legal del club.................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció  o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 20___

Nom i cognoms

(signatura)

 

ANNEX 11

BALANÇ ECONÒMIC DE L'ACCIÓ SUBVENCIONADA

Resum de despeses i ingressos realitzats (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada..... ..............................................Sr./Sra................................................Amb DNI...............  representant legal del club..................................................

RELACIÓ DE TOTES LES DESPESES DE L'ACCIÓ SUBVENCIONADA (independentment si es presenten o no com a justificants de la subvenció concedida)

DESPESES COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES

Previsió inicial

Executat

Desviacions

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES/SUBVENCIONABLES

TOTALS

RELACIÓ DE TOTS ELS INGRESSOS O SUBVENCIONS DE L'ACCIÓ SUBVENCIONADA

PROPIS

Previsió inicial

Executat

Desviacions

ALTRES INGRESSOS

SUBVENCIÓ CONCEDIDA per l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTALS

Inca,       de            de 201___

Nom i cognoms

(signatura)

                                                                      

ANNEX 12

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada..........................................................Club......................................................................

Amb CIF......................................................................

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN €

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN €

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

PROPIS

QUANTIA EN €

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA  EN €

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(signatura)

   

ANNEX 13

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL COMPTE JUSTIFICATIU. (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Club......................................................................

Amb CIF......................................................................

Amb domicili a...............................................................

Núm. de telèfon..............................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que amb motiu de la subvenció per concurrència competitiva objecte d’aquesta justificació per a l’acció  denominada:............................................................................................... no compte amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(signatura)

     

ANNEX 14

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES. (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Club...................................................................... Amb CIF......................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

% imputació al projecte i import resultant

TOTAL

                                                                      

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura)

         

ANNEX 15

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS.(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Club...................................................................... Amb CIF..........................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura)

     

ANNEX 16

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE L’ACCIÓ

a presentar en el termini de justificació de la subvenció

La memòria del projecte de l’acció realitzada haurà de fer menció, com a mínim, dels següents aspectes:

1) Dades de l’entitat sol·licitant

2) Títol del projecte d’activitats

3) Breu descripció del projecte d’activitats realitzat

4) Població beneficiària, amb nombre real de ciutadans residents a Inca participants al projecte.

5) Objectiu general aconseguit i/o no aconseguit

6) Objectius específics aconseguits i/o no aconseguits

7) Activitats realitzades amb el calendari d’execució real.

8) Recursos humans finals adscrits al projecte, fent constar lloc de treball, si és personal contractat o

voluntari, funcions, tipus de contracte, durada, nombre de persones i percentatge de dedicació

setmanal al projecte.

9) Recursos materials utilitzats.

10) Mitjans de difusió utilitzats.

11) Altres aspectes del projecte a destacar

12) Relacions i participació mantingudes o no amb altres entitats

13) Avaluació del projecte amb els resultats obtinguts


 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma