Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9834
Bases de la convocatòria de subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació a competicions oficials durant l’anualitat del 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada dia 25 de maig de 2017, al Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials, durant l'anualitat del 2016.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

 

Inca, 6 de setembre de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES DESTINADES A COMPENSAR ELS COSTS DERIVATS DELS DESPLAÇAMENTS PER A LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS, DURANT L'ANUALITAT DE 2016

Base 1a. Finalitats

La finalitat és ajudar als esportistes locals (residents)per assolir les despeses de desplaçament, d’alimentació i/o estada amb motiu de la participació en competicions oficials executades durant l'anualitat de 2016; en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

Base 2a. Objectius

Aquestes bases tenen per objecte compensar els costos derivats dels desplaçaments (passatges, manutenció i pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de l'illa de Mallorca, executades durant l'anualitat de 2016.

Base 3a. Beneficiaris

Per obtenir la condició de beneficiari s'haurà de complir els requisits següents:

·      Ser persona física empadronada i registrada al municipi d’Inca

·      Ser esportista federat.

·      Haver participat en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca durant l'any 2016.

·      Haver justificat les subvencions concedides i abonades en exercicis anteriors.

·     No concórrer amb cap de les circumstàncies previstes en l'article 8, punt 2, de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Inca.

Base 4a. Naturalesa

Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per la mateixa activitat o projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del projecte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el l'activitat/projecte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost,la persona beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 13a (Justificació i pagament de la subvenció).

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment.

Base 5. Crèdit i partida pressupostària

Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2017, a la partida pressupostària CU 341 48902 per un import de 15.000,00 €.

La quantia màxima que es destinarà amb càrrec al pressupost ordinari de l'exercici de 2017 de l'OA IMAF serà de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €). En el cas que la quantitat sigui insuficient, a causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les sol·licituds presentades la quantia individualitzada de manera proporcional o bé es podrà augmentar la dotació de la partida pressupostària, mitjançant l'acord del Consell d'Administració a proposta del president, sense haver d'aprovar una nova convocatòria.

Base 6a. Publicació de la convocatòria i inici del procediment

La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El Ple de l’Ajuntament serà òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la Base Novena.

Base 7a. Sol·licitud i documentació

Les persones interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases, han de presentar una  sol·licitud per a cada activitat, d'acord amb el model facilitat per l'OA IMAF, i acompanyar-la de la documentació indicada.

Documentació indicada en el document de sol·licitud:

·      Sol·licitud de la subvenció (annex 1).

·      Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud.

·      Fotocòpia del document que acrediti la representativitat en què actua.

·      Fotocòpia del document que acrediti la titularitat de la persona sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.

·      Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 3).

·      Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals (annex 4).

·      Projecte de l’acció a subvencionar i dades del desplaçament (annex 5).

·      Pressupost de l’acció (annex 6).

·     Declaració jurada de la persona responsable de l’entitat en la qual es manifestin els imports de les ajudes sol·licitades per a la mateixa acció/finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 7).

·     Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de  beneficiari/ària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 8).

Base 8a. Despeses subvencionables i criteris objectius d'atorgament de l'import

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions són despeses subvencionables aquelles:

·  Les actuacions de locomoció, desplaçaments, manutenció i pernoctació de l'esportista, necessàries per a la participació en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. La percepció d'ajut per manutenció sense pernoctació inclou: menjades fora de Mallorca. La percepció d'ajut per manutenció i pernoctació inclou: allotjament i menjades fora de Mallorca. La percepció d'ajut per locomoció i desplaçaments inclou: quilometratge amb cotxe popi, despeses de lloguer de vehicle, peatge, pàrquing, transport públic..., únicament de l’esportista i no de les persones acompanyants. Es farà constar el motiu del desplaçament, dies concrets amb data, dia per dia i no de forma acumulada, itinerari i quilòmetres. 

·  Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.

·  Que no superin el valor de mercat.

No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

·   Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.

·    Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

·   Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

·   Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

·   Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet.

La naturalesa de les actuacions subvencionables queda recollida a la Base 2a d’aquestes bases i els criteris de referència que serviran per determinar les quanties individuals,  per conceptes subvencionables, seran els següents:

Passatges: fins a un màxim de 100 €. Si l'import del desplaçament supera els 100,00 €, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades. Per acreditar els desplaçaments d'avió, tren, vaixell o altres mitjans de transport de línia regular, cal presentar la factura, tiquet amb el detall dels serveis contractats amb el detall dels serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la regulació anteriorment detallada i no són elegibles els correus electrònics , identificadors, reserves, o similars.

Manutenció sense pernoctació: fins a un màxim de 26,00 € per dia sencer (½ dia: 13,00 €). Si l'import de la manutenció supera els 26,00 €, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades.

Manutenció amb pernoctació: fins a un màxim de 65 € per dia. Si l'import de la pernoctació supera els 65,00 €/dia, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades. Per computar la dieta sencera caldrà almanco estar mínim 9 hores fora. S'adjuntarà la factura de l'establiment hostaler.

Desplaçaments: amb vehicle propi fins a un màxim de 0,19 €/km i, si és en vehicle de lloguer, caldrà presentar la factura o rebut. Per acreditar els desplaçaments cal presentar la factura, tiquet, bitllets amb el detall del tipus de transport i de serveis contractats (de tren, vaixell o altres mitjans de transport de línia regular). La percepció de les despeses de quilometratge no és compatible amb el reintegrament de les despeses de benzina i combustibles.

En cap cas la suma total podrà excedir els 900 €, la resta, anirà a compte del beneficiari. 

Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca (o dels seus Organismes Autònoms), com a conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

Base 9a. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al president de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la base setena d’aquestes Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels llocs prevists a l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia després de la data de la publicació de les bases al BOIB i acabarà transcorreguts deu (15) dies hàbils posteriors a aquesta data. Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com.

Base 10a. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència (participació) no competitiva.

10.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

10.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Esports.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:        

- El regidor delegat de Batlia d’Esports o persona en qui delegui

Vocals:

- El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.

- El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Esports o persona en qui delegui (amb veu, però sense vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Esports, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

 Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

10.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

Base 11a. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

1. Comunicar a l’Àrea d’Esports l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la resolució de la concessió.

2. Complir l’objectiu, executar el projecte/actuació, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

3. Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.

5. La persona beneficiària haurà de comunicar a l’IMAF de l'Ajuntament d’Inca l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

6. La persona beneficiària haurà de conservar els documents justificatius (factures i/o qualsevol altre document de valor probatori) de la subvenció rebuda per a la seva comprovació o control a fi de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.

7. La persona beneficiària donarà l'adequada publicitat del caràcter públic i social del finançament objecte de la subvenció.

8. La persona beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat/actuació subvencionada.

9. La persona beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o altres subvencions o recursos.

11. Permetre a l'OA IMAF el segellament de les factures, contractes, compromisos ferms, fotocòpies compulsades o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil inclosos en la relació classificada de les despeses i que es presenten com a justificants de la subvenció.

12. Declaració jurada, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT) i davant la seguretat social (TGSS).Aquesta declaració caldrà acreditar-la quan la quantia de la subvenció superi la quantitat de 3.000,00 €.

13. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

Base 12a. Modificació del projecte

La persona beneficiària haurà de sol·licitar l'autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i s’han de formular immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

Base 13a. Justificació i pagament

El termini de justificació s'iniciarà un cop comunicada la concessió de l'ajut (subvenció concedida) i finalitzarà el 30 de novembre de 2017.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

a) Una memòria de l’actuació realitzada justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb els objectius i les activitats realitzades, els resultats obtinguts, la temporalització, els mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient (annex 14).

b) Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte de les activitats realitzades, que contindrà:

·      El certificat d’exactitud de les factures i justificants de despesa (annex 9).

·      El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 10).

·      La declaració jurada de no comptar amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu (annex 11).

·      La relació classificada de despeses realizades i pagades (annex 12).

·      La relació classificada d'ingressos (annex 13).

·   Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals en l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat                  

·     Una còpia del material divulgatiu, programes de mà, cartells, altres publicacions, dossier de premsa, fotografies, etc., utilitzats al projecte d’activitats.

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

·      Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.

·      Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.

·      Número de la factura.

·      Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

·      Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

Base 14a. Revocació i reintegrament

14.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

14.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

 i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

14.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.

14.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant  de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la  persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

Base 15a. Mesures de difusió del finançament públic

Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017 i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada d'Esports, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

__________________________________________(nom i llinatges / raó social), representat per ___________________________________________________, amb domicili al carrer/plaça ___número________________, pis_____ (població) de/d'________________________, telèfon___________________________ i amb DNI número ______________________, 

EXPÒS:  Que, publicades les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència per a esportistes residents al municipi d'Inca,destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials realitzades durant el 2016.

Per això,

SOL·LICIT: L’atorgament de la subvenció per import de____________________€ per al desenvolupament del projecte d’activitats denominat ___________________, que es descriu a l’annex 5, amb un cost total de__________________________€, per la qual cosa s’adjunta la documentació exigida a la base 6 de la convocatòria de subvencions per a entitats socials sense finalitat de lucre d’aquest ajuntament.

Inca,      de          de 2017

Nom i cognoms

(firma i segell originals)

ANNEX 2

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Sr./Sra. ______________________, amb DNI ________________, en qualitat de representant legal de l’entitat/associació/societat ___________________________________ amb CIF ______________________

Accepta la subvenció concedida a   ___________________________________ per un  import de _________________euros (_________,00 €) i es compromet a justificar-la en el temps i forma indicats en les bases.

I perquè així consti als efectes oportuns ho firma i segella a Inca, el ___________________________ de 2017.

Sign.

 

ANNEX 3

DADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA

DADES DE LA PERSONA:

Nom i llinatges:

NIF:

Adreça:

Telèfon:

E-adreça:

DADES BANCÀRIES O DE L’ENTITAT D’ESTALVI PER AL LLIURAMENT DE PAGAMENTS:

Banc o entitat bancària:           

Núm. de compte (20 dígits):

Inca,             de            de 2017

(Signatura)

 

ANNEX 4

DECLARACIÓ JURADA D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I FISCALS

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que vénguin imposades per la normativa vigent, i que no es troba sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador. 

Inca,             de            de 2017

(Signatura)

              

ANNEX 5

PROJECTE DE L'ACCIÓ / ACTUACIÓ I DADES DEL DESPLAÇAMENT

Dades personals de l'esportista: (nom, data naixement, club...)

Denominació de l'actuació (prova, competició):

Modalitat esportiva

Lloc de celebració i dates:

Durada del desplaçament: (núm. de dies)

Descripció del desplaçaments

Pressupost (estimació)

Passatges:...............€

Mitjà:....................... Destinació....................................         

Desplaçaments interiors........................................€

Mitjà:.................................. Destinació............................

Descripció:      

Manutenció (sense pernoctació)            ...................................................€

Manutenció amb pernoctació (allotjament i menjades) ........................................€

Nom de l'establiment/hotel:.................................. Categoria..............................          

Altres destacables: .....................................    

 

ANNEX 6

PRESSUPOST , DESPESES I INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ACCIÓ  DENOMINADA:___________________________________________

NOM DE LA PERSONA SOL·LICITANT:______________________________________________

NIF:___________________________

PRESSUPOST DE DESPESES PREVISTES

RELACIÓ DE DESPESES PREVISTES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS PREVISTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a L'IMAF de l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Ajudes obtingudes i la seva quantia: en cas de desconèixer-se, si la subvenció sol·licitada està concedida i la seva quantia, s’indicarà la quantitat sol·licitada i s'afegirà la següent nota: "en tramitació".

Inca,       de              de 2017

(Signatura)

ANNEX 7

DECLARACIÓ JURADA DE LA PERSONA PERSONA SOL·LICITANT EN LA QUAL ES MANIFESTEN ELS IMPORTS DE LES AJUDES SOL·LICITADES PER A LA MATEIXA ACCIÓ/FINALITAT TANT A INSTITUCIONS PÚBLIQUES COM PRIVADES

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

 - Pel que fa a la present sol·licitud:

( ) Que NO he demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a la realització de les mateixes activitats/accions, per a les quals formul petició d’ajuda.

( ) Que he demanat els següents ajuts o subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora:_____________________________________________

Quantia de l’ajut:___________________________________________________

Concepte:____________________________________________________________

Em compromet a comunicar a la Batlia/Presidència de l’Ajuntament d’Inca/OA IMAF, immediatament després d’haver-se'm atorgat, qualsevol ajuda pública no descrita en aquest document i que li sigui atorgada per a l’execució de les activitats per a les quals ha sol·licitat la subvenció.

Inca,       de              de 2017

(Signatura)

ANNEX 8

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

 

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

Amb domicili a...............................................................

Núm. de telèfon..............................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l'OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció, que no em trobo incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca, dia    de            de 2017

Nom i cognoms

(signatura)

 

ANNEX 9

CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

Núm. de telèfon..............................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció  o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(signatura)

 

ANNEX 10

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada..........................................................

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN €

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN €

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

PROPIS

QUANTIA EN €

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA  EN €

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l'IMAF de l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(signatura)

    

 ANNEX 11

DECLARACIÓ JURADA DE NO COMPTAR AMB MÉS INGRESSOS QUE ELS COMPUTATS AL COMPTE JUSTIFICATIU. (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

   

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

Amb domicili a...............................................................

Núm. de telèfon..............................................................

DECLAR SOTA JURAMENT:

Que amb motiu de la subvenció per concurrència competitiva objecte d’aquesta justificació per a l’acció  denominada:............................................................................................... no compto amb més ingressos dels que es computen en el compte justificatiu.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(signatura)

 

ANNEX 12

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES. (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Núm. factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

% imputació al projecte i import resultant

TOTAL

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura)

 

 

ANNEX 13

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS.(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra......................................................................

Amb DNI......................................................................

Identificació dels justificants

Núm. ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura)

  

ANNEX 14

MEMÒRIA DEL PROJECTE  DE L’ACCIÓ. (a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Dades personals de l'esportista: (nom, data naixement, club...)

Denominació de l'actuació realitzada (prova, competició):

Modalitat esportiva

Lloc de celebració i dates:

Durada del desplaçament: (núm. de dies)

Resultat/s obtingut/s

Descripció del desplaçaments

Informació econòmica

Passatges.......................................................................................................................................................... €

Mitjà:....................... Destinació...........................................................................................................................

Data i hora de sortida....................Data i hora retorn..............................................................................................

Desplaçaments interiors..................................................................................................................................... €

Mitjà:.................................. Destinació................................................................................................................

Descripció:.........................................................................................................................................................

Manutenció (sense pernoctació)......................................................................................................................... €

- Dia 1. Esmorzar:................€ Dinar..................€ Sopar.............€

- Dia 2. Esmorzar:................€ Dinar..................€ Sopar.............€

- Dia 3. Esmorzar:................€ Dinar .................€ Sopar.............€

- Dia 4. Esmorzar:................€ Dinar .................€ Sopar.............€

Manutenció amb pernoctació (allotjament i menjades)................................................................ ........................... €

Nom de l'establiment/hotel:.................................. Categoria...................................................................................

Data i hora d'entrada....................... Data i hora de sortida......................................................................................

Altres destacables:...............................................................................................................................................


 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma