Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc, TM Formentera

    Número de registre 9854 - Pàgines 28978-28985


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 29/2017, per crèdits extraordinaris i suplement de crèdit finançats amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 9 d’agost de 2017

    Número de registre 9868 - Pàgina 28986


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'Reglament municipal de voluntariat a Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 9867 - Pàgines 28987-28991Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma