Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9654
Aprovació definitiva de la modificació del crèdit extraordinari núm. 13/2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 13/2017, per crèdit extraordinari finançat amb baixa, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 27 de juliol de 2017, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Crèdit Extraordinari.

Baixes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

000.161.63300

Abastiment domiciliari d’aigua potable. Compra de comptadors

100.000,00

50.000,00

50.000,00

TOTAL

100.000,00

50.000,00

50.000,00

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

000.165.62400

Enllumenat públic. Elements de transport

-

50.000,00

50.000,00

TOTAL

 -

50.000,00

50.000,00

 

Inca a 30 d'agost de 2017

El Batle-President,

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma