Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9652
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari núm. 14/2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d’exposició pública de la modificació pressupostària 14/2017, per crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 27 de juliol de 2017, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària.

Crèdit extraordinari

Altes en Aplicacions de Despeses

_Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

000.133.61181

Ordenació del trànsit i l'estacionament. Expropiació carrer Massanella.

-

60.000,00

60.000,00

000.133.61182

Ordenació del trànsit i l'estacionament. Expropiació carrer Mare de Déu de Gràcia.

-

80.000,00

80.000,00

000.1532.61186

Pavimentació vies públiques. Asfaltat carrers.

-

284.371,50

284.371,50

000.1532.61189

Pavimentació de vies públiques. Carrer Bisbe Morro.

-

151.110,25

151.110,25

000.491.64102

Societat de la informació. Migració dades de registre i expedients.

-

10.900,00

10.900,00

000.491.64103

Societat de la informació. Electrònica de xarxa i aire acondicionat CPD.

-

14.200,00

14.200,00

000.933.62203

Gestió del patrimoni. Millora eficiència energètica piscines.

-

245.219,12

245.219,12

000.933.62204

Gestió patrimoni. Millora eficiència Palau.

-

30.051,43

30.051,43

000.933.62205

Gestió patrimoni. Demolició cases General Luque.

-

51.648,33

51.648,33

000.933.62208

Gestió patrimoni. Aire acondicionat diversos edificis municipals

-

175.000,00

175.000,00

TOTAL

1.102.500,63

1.102.500,63

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació (€)

Crèdit definitiu (€)

87000

Romanent tresoreria despeses generals

-

1.102.500,63

1.102.500,63

TOTAL

1.102.500,63

1.102.500,63

Inca a 30 d'agost de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma