Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret del president del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 7 de juny de 2017 de creació de direccions insulars

    Número de registre 9590 - Pàgina 28387


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Correcció de error en la publicació de l’aprovación definitiva de la modificació de l’estudi de detall de l'Illa 2.1 del Polígon 1 de Can Burgus (Sector 1.4 de les NNSS municipals) (BOIB núm. 105 de 26 de agosto de 2017)

    Número de registre 9622 - Pàgines 28388-28394


  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva pressupost Ajuntament de Sencelles 2017

    Número de registre 9619 - Pàgines 28395-28396Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma