Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SALUT

Núm. 9538
Resolució de la consellera de Salut de 25 d’agost de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2017 i 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, defineixen la salut pública com el conjunt d'activitats organitzades per les administracions públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la malaltia, així com per protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu, i mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals.

Així mateix, aquestes normes legals, juntament amb la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, estableixen l’obligació de les administracions públiques d’orientar les seves actuacions a la promoció de la salut i a promoure l’interès individual, familiar i social per a la salut mitjançant l’educació sanitària adequada de la població.

L’article 4 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, disposa que una de les funcions essencials de la salut pública és fomentar la participació social i reforçar el coneixement i el control dels ciutadans sobre la seva salut.

L’article 17 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, estableix que les administracions públiques han de donar suport a les entitats i organitzacions que desenvolupen activitats de salut pública, especialment en relació amb els grups més desfavorits o discriminats en qüestions de salut pública, i col·laborar-hi, i han de promoure la incorporació de la salut pública com a element integrant de la responsabilitat social corporativa.

Per la seva banda, la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions de les Illes Balears, preveu que les actuacions que duguin a terme en aquesta matèria les administracions públiques de les Illes Balears, en col·laboració amb les entitats privades i institucions, han d’estar emmarcades dins d’un àmbit general de promoció i educació per a la salut. Així mateix, disposa que les administracions públiques han de promoure la participació de les associacions ciutadanes en les actuacions d’investigació, prevenció, atenció i incorporació social de les persones dependents mitjançant subvencions, concerts, convenis o qualsevol altra modalitat.

La Conselleria de Salut gestiona les activitats relacionades amb la promoció, l’extracció, el tractament, l’emmagatzematge i la distribució de la sang i dels seus derivats a través de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. La promoció, la potenciació i el desenvolupament de l’hemodonació voluntària es pot dur a terme en col·laboració amb les diferents associacions que disposin dels mitjans necessaris per fer aquesta funció.

L’article 12 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions si el conseller competent no n’ha establert abans per ordre, en ús de la potestat reglamentària, les bases corresponents, tret dels supòsits que aquesta mateixa Llei estableix.

En virtut d’aquest article, s’aprovà l’Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions i dels premis per la realització d’activitats relacionades amb la salut i el consum, l'article 5.1 de la qual disposa que les convocatòries que es dictin a l’empara d’aquesta Ordre s’han d’aprovar per resolució de la consellera de Salut i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D’acord amb aquestes disposicions normatives s’aprova aquesta convocatòria l’objectiu de la qual és fomentar les activitats i els programes en matèria de salut pública següents: promoció de la salut i educació per a la salut en l’àmbit comunitari i educatiu; promoció de la donació de sang i fer una captació de donants; millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut; prevención d’addiccions destinades als municipis i ajustar-les a la problemàtica de cada municipi; actuacions de reducció de danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en espais de lleure recreatiu, i prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població.

Totes aquestes activitats estan previstes en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 (BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2017), modificat per l’Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2017 (BOIB núm. 51, de 29 d’abril de 2017) i per l'Acord de Consell de Govern de 9 de juny de 2017, en el qual s’estableix el caràcter plurianual d’aquesta convocatòria (BOIB núm. 71, de 10 de juny de 2017).

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, exerceix les competències, entre d’altres, en matèria de promoció de la salut; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó del territori, de la classe social i de la cultura, per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació de la ciutadania, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties; lluita contra el tabaquisme, prevenció del VIH, prevenció i tractament de les drogodependències, i coordinació de la Fundació Banc de Sang i Teixits, en virtut del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat, entre d’altres, pel Decret 1/2016, de 16 de febrer.

Per tot això, d’acord amb els articles 8.1 i 15 del Text refós de la  Llei de subvencions i l’article 5 de l’Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017, a proposta de la directora general de Salut Pública i Participació, d'acord amb els informes previs del Servei Jurídic de la Conselleria de Salut i de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, amb la fiscalització prèvia de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que em confereixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la salut pública per als exercicis 2017 i 2018, d’acord amb les bases generals que estableix l’Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017 (BOIB núm. 56, de 10 de maig de 2017) i amb les específiques que consten en els annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d’aquesta convocatòria que té un import màxim de 453.783,75 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es relacionen a continuació:

a) Un import màxim de 295.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201/ 413B01/48000/00, per a l’any 2017, i un import màxim de 73.750,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201/413B01/48000/00 o la que correspongui per a l’any 2018.

b) Un import màxim de 68.027,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201/413E01/48000/00 FF 17037, per a l’any 2017, i un import màxim de 17.006,75 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201/413E01/48000/00 FF 18037 o la que correspongui per a l’any 2018.

3. Designar la directora general de Salut Pública i Participació òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions en matèria de salut pública derivat d’aquesta convocatòria.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Salut en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució. No obstant això, no es pot interposar un recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi desestimat el recurs de reposició interposat.

Palma, 25 d’agost de 2017

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

1. Objecte i àmbit temporal

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament dels programes, dels projectes i de les activitats que es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, classificats en les línies següents:

a) Línia 1: programes de promoció de la salut

Objectius i efectes: projectes destinats a la promoció de la salut dels residents en zones desfavorides i a reduir les desigualtats socials en salut mitjançant la participació comunitària, millorar la capacitat de la població d’intervenir positivament sobre la seva salut contribuint a la transformació de les persones en subjectes actius del canvi social.

b) Línia 2: programes de promoció de la salut i educació per a la salut en els centres educatius de les Illes Balears

Objectius i efectes: impulsar la promoció i l’educació per a la salut en la infantesa i la joventut a partir de programes/projectes de salut en els centres educatius promotors de salut de les Illes Balears, amb la participació de tota la comunitat educativa, i millorar-ne la capacitat d’intervenir positivament sobre la salut contribuint a la transformació de les persones en subjectes actius del canvi social.

c) Línia 3: projectes dirigits a la promoció de la donació de sang i a fer una captació directa de donants en tots els municipis de les Illes Balears

Objectius i efectes: augmentar la conscienciació de la població sobre la importància de la donació de sang i augmentar el nombre de donacions.

d) Línia 4: projectes de prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats

Objectius i efectes: fomentar projectes dirigits a la conscienciació i a la prevenció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual amb atenció especial a col·lectius de LGBTI i persones privades de llibertat; a disminuir el nombre de noves infeccions pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual, així com a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones afectades i les seves famílies, a disminuir-ne l’estigma i la discriminació.

e) Línia 5: ajuts per a associacions de pacients

Objectius i efectes: millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut.

f) Línia 6: projectes de prevenció de les addiccions en l’àmbit dels municipis de les Illes Balears que disposen d’un pla municipal d’actuacions sobre drogodependències i altres addiccions

Objectius i efectes: fomentar les actuacions comunitàries en la prevenció d’addiccions destinades a la població dels municipis i ajustar aquestes actuacions a la problemàtica detectada en cada municipi.

g) Línia 7: projectes de reducció de danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en espais de lleure recreatiu de les Illes Balears

Objectius i efectes: dur a terme actuacions comunitàries de reducció de riscs derivats del consum de drogues i d’altres addicions destinades a millorar els recursos de reducció de danys pel consum en espais d’oci i ajustar les actuacions de la problemàtica detectada en els espais de lleure recreatiu, així com millorar el coneixement de les substàncies que els usuaris consumeixen i saber-ne els riscs derivats de consumir-les.

2. Pressupost i imputació temporal

2.1. L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 453.783,75 €, d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següent:

· 295.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413B01 48000 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

· 73.750 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413B01 48000 o la que correspongui dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

· 68.027 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413E01 48000 17037 dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

· 17.006,75 € amb càrrec a la partida pressupostària 18201 413E01 48000 18037 o la que correspongui dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

2.2. Aquestes quantitats es distribueixen per línies, d’acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Línia

Partida pressupostària

Quantitat total assignada per línia

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2017

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2018

1

18201  413B01 48000

150.000 €

120.000 €

30.000 €

2

18201  413B01 48000

37.500 €

30.000 €

7.500 €

3

18201  413B01 48000

56.250 €

45.000 €

11.250 €

4

18201  413B01 48000

50.000 €

40.000 €

10.000 €

5

18201  413B01 48000

75.000 €

60.000 €

15.000 €

6

18201 413E01 48000 17037

50.000 €

40.000 €

18201 413E01 48000 18037

10.000 €

7

18201 413E01 48000 17037

35.033,75 €

28.027 €

18201 413E01 48000 18037

7.006,75 €

Total

453.783,75 €

363.027 €

90.756,75 €

3. Persones beneficiàries

3.1. Poden ser beneficiàries de les subvencions en matèria de salut pública les persones següents:

a) Per als projectes de les línies 1, 3, 4, 6 i 7, qualsevol persona jurídica de caràcter privat sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que, a més de dur a terme en el territori de les Illes Balears els programes i les activitats que preveuen les línies esmentades, compleixi els requisits que disposa l'Ordre de bases i els específics d’aquesta convocatòria.

b) Per als projectes de promoció de la salut i educació per a la salut en l’àmbit educatiu inclosos en la línia 2, només poden ser beneficiaris els centres educatius de les Illes Balears, de titularitat pública o privada, que participen en en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

c) Per als projectes de la línia 5, les associacions de pacients, que s’entén que són les persones jurídiques de caràcter privat sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, la finalitat de les quals és l’atenció i el suport a les persones amb problemes de salut i les seves famílies, a fi de millorar-ne la seva qualitat de vida.

3.2 Quan la persona beneficiària sigui una persona jurídica, els seus membres responen solidàriament de l’obligació del reintegrament corresponent a la persona beneficiària en relació amb les activitats subvencionades que s’hagin compromès a dur a terme.

3.3 Les persones beneficiàries de les subvencions que s’atorguin a l’empara d’aquesta convocatòria han de complir els requisits addicionals següents:

a) Si es tracta de persones jurídiques, haver estat legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent i en el cas dels centres docents estar inscrits en el Registre de Centres Docents no Universitaris creat pel Decret 59/2003, de 13 de juny.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  No obstant això, els centres docents públics de titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears queden exempts d’acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

c) Acreditar davant de l’autoritat administrativa que no incorren en cap de les prohibicions per ser beneficiàries que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, ni hi concorre cap de les circumstàncies que descriu l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, o bé efectuar una declaració amb aquesta finalitat.

d) Quan els beneficiaris siguin els centres educatius, han de justificar, a més dels requisits que estableixen les lletres anteriors, que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

4. Despeses subvencionables

4.1. Tenen la condició de despeses subvencionables les que racionalment són necessàries per dur a terme les accions en què pot consistir l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 40 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, que s’hagin inclòs en el pressupost del projecte i aprovat per la Comissió Avaluadora.

4.2. Són despeses subvencionables:

- Les despeses corrents corresponents a activitats que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es duguin a terme en el període subvencionable que fixin les convocatòries.

- En el cas que s'incloguin despeses d’infraestructures i manteniment (lloguer de local i de vehicles, llum, telèfon, gas, aigua, neteja, etcètera), no poden superar el 30 per 100 del pressupost total del projecte.

- No es financen les despeses de capital, com són ara el mobiliari, ordinadors, televisors, vídeos, càmeres fotogràfiques, màquines de calcular, etcètera.

- La despesa de personal subvencionable és exclusivament la del personal involucrat en l’execució directa de l’activitat.

- Només són subvencionables les despeses de desplaçament imprescindibles per al desenvolupament de les activitats del projecte. Les despeses de quilometratge són subvencionables com a màxim al preu de 0.19 euros per km recorregut (corresponent a l'apartat 9.A.2 del Reial decret 439/2007, de 30 de març) mitjançant les liquidacions abonades en les quals s’acrediti, com a mínim, el nom de la persona que l'ha cobrada, el motiu del desplaçament, la data, el recorregut, els quilòmetres del/al centre treball i l’import.

4.3. No són subvencionables les despeses que preveu l’article 40.7 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears ni les despeses de formació del personal, tret del cas dels CEPS, en què sí que són subvencionables les despeses de formació que rebi el personal docent i que estigui directament relacionada amb les activitats objecte de la subvenció.

Tampoc no són subvencionables les despeses d’amortització.

4.4. No es consideren subvencionables en cap cas els imposts indirectes (per exemple l’IVA) quan siguin susceptibles de recuperació i compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

4.5. Amb caràcter general, es considera despesa efectuada la que s’ha pagat de manera efectiva abans de l’acabament del període de justificació.

5. Criteris de valoració

5.1. Les activitats i els programes en matèria de salut pública que contenguin les sol·licituds s’han d’avaluar tenint en compte els criteris generals següents:

a) La contribució als objectius marcats per la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i als objectius de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, així com la concordança amb els plans, els processos i els programes de salut que duen a terme a la nostra comunitat autònoma la Direcció General de Salut Pública i Participació i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, els quals es relacionen en l’annex 2 d'aquesta convocatòria, un màxim de 6 punts, distribuïts de la manera següent:

- Coherència amb els objectius i les prioritats de la Direcció General de Salut Pública i Participació o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, un màxim de 2 punts.

- Projecte innovador (grau d’innovació), un màxim de 2 punts.

- Complementarietat amb altres programes o projectes de la Direcció General de Salut Pública i Participació o de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, un màxim de 2 punts.

b) Els efectes i la influència de les accions projectades en el territori de les Illes Balears tenint en compte, així mateix, el nombre de persones beneficiàries i la distribució geogràfica de les activitats per dur a terme, un màxim de 5 punts, desglossats de la manera següent:

b.1) Per als projectes que preveuen les línies 1, 3, 4, 5, 6 i 7 del punt 1 d’aquesta convocatòria:

- Nombre de persones beneficiàries, un màxim de 2 punts, distribuïts de la manera següent:

-  Menys o igual a 100 persones: 1 punt.

-    Més de 100 persones beneficiàries:  2 punts.

- Distribució geogràfica: un màxim de 3 punts, segons el nombre de municipis i d’illes on es desenvolupen les activitats:

-    En un municipi: 1 punt.

-    Dos o més municipis: 2 punts.

-    A més d’una illa: 3 punts.

b.2) Per als projectes o programes dels centres educatius promotors de la salut (línia 2), el criteri de valoració de l’apartat b s’ha de puntuar tenint en compte l'abast de l'alumnat al qual s’adreça el projecte:

   -       Menys del 24 %, 1 punt.

   -       Del 25 % al 49 %, 2 punts.

   -       Del 50 % al 64 %, 3 punts.

   -       Del 65 % al 89 %, 4 punts.

   -       Major o igual al 90 %, 5 punts.

Els percentatges a partir de + 0,5 s’han d’arrodonir al nombre sencer següent.

c) La qualitat tècnica del projecte: la puntuació màxima que es pot obtenir per aquest apartat és de 32 punts, i s’ha de valorar tenint en compte els aspectes següents:

-   La justificació del projecte, coherent amb els objectius, amb un màxim de 4 punts.

-   La definició i la caracterització adequada de la població diana, amb un màxim de 4 punts.

-   Els objectius correctament definits i mesurables, amb un màxim de 5 punts.

-   La definició i l'adequació de les activitats, el cronograma i la metodologia que preveu el projecte per a la consecució dels objectius establerts, així com a la població diana, amb un màxim de 10 punts.

-   La idoneïtat dels recursos humans i materials amb les actuacions que s’han de dur a terme, amb un màxim de 4 punts.

-   El disseny de l’avaluació del procés i dels resultats, així com els indicadors seleccionats, amb un màxim de 5 punts.

d) La contribució a la reducció de les desigualtats en salut en els col·lectius més vulnerables o més exclosos socialment, 6 punts. Aquest criteri no és aplicable a les activitats de promoció de donació de sang.

e) La contribució a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants, 1 punt.

5.2. Quan les activitats objecte de la convocatòria siguin els projectes o programes de promoció i d’educació per a la salut en centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS), s’han de tenir en compte, a més dels criteris anteriors, els següents:

a) Segons si han obtingut l'acreditació com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears que atorguen la Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació i Universitat o si fa més d’un any que participen en el Programa sense estar acreditats, s’ha de puntuar de la manera següent, amb un màxim de 2 punts:

-   Els que estiguin acreditats com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears, 2 punts.

-   Els que fa més d’un any que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears sense estar acreditats, 1 punt.

b) La implicació del professorat del centre educatiu en el projecte de promoció i/o educació per a la salut (CEPS), un màxim de 3 punts:

-   Entre el 25 % i el 49 %, 1 punt.

-   Entre el 50 % i el 74 %, 2 punts.

-   Entre el 75 % i el 100 %, 3 punts.

c) La participació de l’alumnat en el disseny o realització de les activitats del projecte, un màxim de 3 punts, que es distribueixen de la manera següent:

-   Representació en la Comissió de Salut, 1 punt.

-   Participació en el disseny i realització de les activitats, 2 punts.

d) La participació de les famílies de l’alumnat en el disseny o realització de les activitats del projecte, un màxim de 3 punts, que es distribueixen de la manera següent:

-   Representació en la Comissió de Salut, 1 punt.

-   Participació en el disseny i realització de les activitats, 2 punts.

e) La realització del projecte de promoció i/o educació per a la salut amb recursos sociosanitaris o altres tipus de recursos aliens a la comunitat educativa, un màxim de 3 punts, distribuïts de la manera següent:

-   Col·laboració amb un centre sanitari, 1 punt.

-   Col·laboració amb altres recursos municipals, 1 punt.

-   Col·laboració amb altres recursos no municipals, 1 punt.

5.3. Tots els criteris de valoració i la puntuació s’han de plasmar en un informe tècnic emès pels tècnics competents de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

6. Determinació de l’import de la subvenció

6.1. Els projectes es puntuen de 0 a 50 punts d’acord amb els criteris que estableix el punt 5, llevat dels projectes relatius a:

-   La promoció de la donació de sang i a fer una captació directa de donants, que es puntuen de 0 a 44 punts.

-   La promoció de la salut i l’educació per a la salut en els CEPS, la puntuació dels quals és de 0 a 64 punts.

6.2. La puntuació mínima que ha d’obtenir un projecte per poder accedir a la subvenció és del 40 % de la puntuació màxima prevista per a cada línia en el punt 6.1 d’aquesta convocatòria.

6.3. Si la suma dels imports sol·licitats per totes les entitats beneficiàries en cada línia, els projectes de les quals hagin obtingut la puntuació mínima prevista en el punt 6.2, no supera l’import màxim que preveu el punt 2 de l’annex 1d'aquesta convocatòria per a cada una d'aquestes línies, s’atorgarà a aquestes entitats el 100 % de l’import sol·licitat.

6.4. En cas que la suma dels imports sol·licitats per totes les entitats beneficiàries, els projectes de les quals hagin obtingut la puntuació mínima prevista en el punt 6.2, superi l’import màxim previst per a cada una de les línies que estableix el punt 2 de l’annex 1 d’aquesta convocatòria, la quantia es distribuirà entre els projectes segons la quantia sol·licitada i de manera proporcional a la puntuació obtinguda fins que s’exhaureixi el crèdit, d’acord amb la fórmula següent:

Import subvenció concedida = import subvenció sol·licitada x puntuació obtinguda                                                                                                                     Puntuació màxima (segons la línia: 50, 44 o 64 punts)

A més, per als projectes o programes dels CEPS (línia 2) i els programes de promoció de donació de sang i captació directa de donants (línia 3), l’import dels ajuts concedits, distribuït d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior, no pot superar l’import de 3.000 euros per als programes de la línia 2 i de 20.000 euros per als programes de la línia 3.

6.5. Si una vegada atorgats els ajuts a les entitats beneficiàries hi ha romanent en una línia, aquesta quantitat es pot passar a una altra línia, a proposta de l’òrgan instructor i amb la resolució prèvia de la consellera de Salut.

6.6. Si hi ha un empat en la valoració de les persones sol·licitants i el crèdit romanent és insuficient per cobrir la subvenció que els correspondria a totes, la distribució d’aquest romanent s’ha de fer a prorrata de l’import sol·licitat en concepte de subvenció.

6.7. L’import de cada subvenció concedida pot finançar totalment o parcialment l’activitat a què es destina, i en cap cas l’import no pot superar, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, el cost de l’activitat objecte de la subvenció.

6.8. El pressupost total del projecte ha d’estar integrat pel conjunt de partides subvencionables i pels recursos propis de l’entitat o per altres recursos. L’òrgan instructor pot aplicar d’ofici factors de correcció consistents a reduir o excloure determinades despeses directes o indirectes relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia que ha de constar en l’acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta de resolució i en la resolució.

6.9. Per assegurar l’eficàcia dels fons atorgats, la Comissió Avaluadora pot proposar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de manera que aquesta part sigui la que es valori i la que s’hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció.

6.10. En cas que no hi hagi cap modificació, el projecte aprovat és el que s’ha presentat com a pressupost total del projecte. En cas que es produeixin els fets esmentats en els apartats 6.8 i 6.9, el projecte aprovat és el que determina la resolució de concessió.

7. Termini i presentació de les sol·licituds

7.1. El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre que aquesta publicació sigui posterior a la de la convocatòria.

7.2. Les persones interessades poden presentar un màxim de dues sol·licituds de subvenció, en línies diferents, per finançar les despeses generades per la realització dels programes i activitats prevists per a les línies 1, 3, 4, 5, 6 i 7 d’aquesta convocatòria.

Els centres educatius promotors de la salut de les Illes Balears (CEPS) només poden presentar una sol·licitud de subvenció per a les activitats previstes en la línia 2, i no poden sol·licitar una subvenció per a la resta de línies objecte d’aquesta convocatòria.

7.3. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveuen aquesta convocatòria, l’Ordre de bases i els que estableix la normativa que hi sigui aplicable, han de presentar les sol·licituds de subvenció i la documentació adjunta, d’acord amb el model de sol·licitud que hi ha a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears <https://www.caib.es/seucaib>.

7.4. El lloc de presentació de les sol·licituds és la seu de la Conselleria de Salut o qualsevol dels registres que estableixen l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.5. Si l’entitat sol·licitant presenta la sol·licitud de subvenció en un registre diferent al de la Conselleria de Salut, ha de trametre a la Direcció General de Salut Pública i Participació per correu electrònic (secretaria@dgsanita.caib.es) l’annex de la sol·licitud, amb el segell d’entrada dins del termini, en el termini màxim de les 24 hores següents a la presentació de la sol·licitud en el registre. De la mateixa manera, si s’envia per correu certificat, s’ha de trametre per correu electrònic el full de la sol·licitud, datada i segellada per l’oficina de Correus, en la qual consti que s'ha enviat dins del termini hàbil de presentació.

7.6. Quant als centres docents públics, ha de presentar la sol·licitud la persona que exerceix la direcció del centre, amb l’acord previ, si escau, del consell escolar, i amb la presentació del document acreditatiu de la condició de director o directora.

7.7. La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, sense perjudici que durant la tramitació del procediment de concessió l’òrgan instructor en pugui requerir qualsevol altra si ho considera oportú, és la següent:

a) En el cas d’una persona física, la fotocòpia compulsada del document d’identitat (DNI, NIF o NIE) de la persona sol·licitant o de la persona que la representa. En el cas que sigui una persona estrangera ha de presentar, a més, la fotocòpia compulsada de la targeta d’identitat i/o els documents que acreditin la permanència regular en el territori espanyol.

b) En el cas de persona jurídica:

- La fotocòpia del document d’identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica o en nom del centre educatiu o l’autorització perquè la Conselleria de Salut pugui comprovar-ne d’ofici la identitat.

- La fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal.

- La fotocòpia del document constitutiu de l’entitat i dels estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

- La fotocòpia del document acreditatiu de la representació amb què actua la persona que firma la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

c) La declaració responsable de la persona que sol·licita la subvenció sobre els punts següents:

- Que compleix les obligacions que estableixen l’article 7 de l’Ordre de bases i l'apartat 12 d’aquesta convocatòria.

- Els ajuts i les subvencions que els ha concedit o que hagi sol·licitat a qualsevol institució, pública o privada, relacionada amb la sol·licitud presentada.

- La veracitat de les dades respecte de la titularitat del compte bancari que hagi facilitat.

- Que no incorre en cap causa d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria.

- Que no incorre en cap de les prohibicions que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, ni en cap de les circumstàncies que preveu l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

d) Una memòria explicativa de l’activitat o projecte que es vol dur a terme, amb la indicació del pressupost, el detall d’ingressos i les despeses previstes, i els antecedents i recursos humans i materials necessaris per a l’execució. Aquesta memòria no s’ha de presentar en cas dels centres docents, els quals l’han de substituir pel document que preveu la lletra f.

e) El resum del pressupost total de l’entitat de l’exercici actual i de l’anterior al que es fa la petició. Els centres docents queden exempts de presentar aquest resum.

f) En cas dels centres docents, una memòria sobre el projecte com a centre educatiu promotor de la salut de les Illes Balears (CEPS), en què s’indiquin expressament les activitats per a les quals se sol·licita la subvenció.

7.8. Els models dels documents que preveuen el punt 7.7, lletres c, d, i, i f són a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears <https://www.caib.es/seucaib>.

7.9. L'òrgan instructor, directament o a través de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Salut, ha de comprovar d’ofici que la persona o l’entitat està al corrent del compliment de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma en els termes de l’article 38 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquesta circumstància ha de quedar acreditada en l’expedient.

7.10. La presentació de la sol·licitud d’atorgament de subvenció implica que s’autoritza l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a obtenir de manera directa l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la persona interessada en manifesti expressament la negativa. En aquest cas, ha d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant lAdministració estatal, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

En el cas de les subvencions de quantia igual o inferior a 3.000,00 euros la persona o l’entitat interessada pot substituir la presentació d’aquests certificats mitjançant la presentació d’una declaració responsable, segons el model que consta en l’annex de sol·licitud que hi ha a disposició de les persones interessades en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Instrucció del procediment

8.1. La directora general de Salut Pública i Participació és l’òrgan competent per instruir i tramitar el procediment de concessió de subvencions en matèria de salut pública i pot dur a terme totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució i, concretament, les que determina l’article 16 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

8.2. Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix la convocatòria o hi manca la documentació exigida, s’ha de requerir la persona interessada, d’acord amb amb l’article 14.2 de l’Ordre de bases, perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o aporti la documentació preceptiva, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.

8.3. En els supòsits en què, posteriorment, el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a la persona o entitat sol·licitant de la subvenció, l’òrgan instructor l’ha d’advertir que, transcorregut un mes, se’n produirà la caducitat. Si aquest termini acaba i la persona o entitat sol·licitant no ha duit a terme les activitats necessàries per reprendre’n la tramitació, l’òrgan instructor ha de proposar a l’òrgan competent que resolgui l’arxiu de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, s’ha de notificar a la persona interessada.

8.4. En tot cas, l’òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost que hagi presentat la persona o entitat sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l’activitat que hagi proposat, sempre que això no perjudiqui terceres persones.

En aquests casos, s’ha de demanar la conformitat de la persona o entitat sol·licitant, conformitat que s’entén atorgada si la proposta formulada per l’òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona o l’entitat sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s’ha de mantenir en els termes expressats per la persona o l’entitat sol·licitant en l’escrit inicial, sense perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l’escrit d’oposició que presenti.

8.5. En el cas que l’import de la subvenció que resulti de l’informe previ que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l’import sol·licitat, l’òrgan instructor pot donar audiència prèvia a la persona o entitat sol·licitant a fi d’informar-la’n mitjançant una proposta de resolució provisional. El termini d’audiència és de deu dies hàbils.

8.6. En aquesta fase d’audiència prèvia, la persona o entitat responsable del projecte ha de comunicar a l’òrgan instructor si manté el pressupost inicial amb altres finançaments, els quals s’han d’especificar, o bé si modifica la sol·licitud i presenta una proposta de reformulació pressupostària i tècnica del projecte inicial que s’ajusti a la quantitat proposada. En aquest cas és aplicable el que disposa l'article 16.3 del Decret legislatiu 2/2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

8.7. La modificació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració que s'estableixin respecte de les sol·licituds.

8.8. Totes les sol·licituds, incloent-hi les de reformulació, s’han de sotmetre a la Comissió Avaluadora, la qual ha d’emetre l’informe corresponent que servirà de base per elaborar la proposta de resolució de l’òrgan instrutor.

9. Comissió Avaluadora

9.1. La Comissió Avaluadora de les sol·licituds de subvencions en matèria de salut pública està integrada per una presidenta, un secretari o secretària i cinc vocals:

a) La directora general de Salut Pública i Participació, que hi actua com a presidenta.

b) Un tècnic o tècnica de la Direcció General de Salut Pública i Participació, proposat o proposada per la persona titular, que hi actua com a secretari o secretària.

c) Vocals:

- La cap del Departament de la Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Salut o la persona en qui delegui.

- El cap del Departament Jurídic de la Conselleria de Salut o la persona en qui delegui.

- Un tècnic o tècnica de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, proposat/a per la directora general de Salut Pública i Participació.

- Dos tècnics o tècniques de la Direcció General de Salut Pública i Participació proposats per la persona titular.

9.2. La Comissió Avaluadora ha d’examinar totes les sol·licituds i la documentació adjunta, així com les reformulades, i ha d’elaborar un informe per elevar-lo a l’òrgan instructor, tenint en compte els informes que hagi elaborat el personal tècnic de l’òrgan instructor sobre els criteris de valoració dels projectes presentats.

10. Proposta de resolució

10.1. La proposta de resolució, que l’ha de formular l’òrgan instructor amb l’informe previ de la Comissió Avaluadora, ha de contenir la persona beneficiària a la qual es proposa atorgar la subvenció i la quantitat de la subvenció. La proposta de resolució no crea cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant de l’Administració, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui.

10.2. La proposta de resolució s’ha de notificar a la persona beneficiària i se li ha de concedir un termini de dotze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la notificació, perquè comuniqui a l'òrgan instructor si accepta la proposta o hi renuncia. En tot cas, es considera que la persona beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari dins del termini atorgat.

11. La resolució

11.1. La consellera de Salut és l’òrgan competent per dictar la resolució de concessió o denegació de la subvenció, d’inadmissió de la sol·licitud, de desistiment de la sol·licitud i de les resolucions de modificació de la concessió, i de revocació i de reintegrament, si s’escau.

11.2. La resolució ha de ser motivada i ha de contenir les dades següents:

a) La identificació de la persona o entitat beneficiària.

b) La descripció de l’activitat que s’ha de subvencionar.

c) El pressupost total de l’activitat subvencionada.

d) L’import de la subvenció concedida.

e) La inclusió o l’exclusió, si correspon, de l’IVA suportat.

f) Les obligacions de la persona o de l’entitat beneficiària.

g) La forma de pagament.

h) La forma de justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

i) El nombre d'exercicis a què s’aplica la subvenció i, si escau, la quantitat màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici, amb els límits que preveuen la Llei de finances i les lleis generals de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears respecte de les despeses plurianuals. En tot cas, i respecte de les anualitats posteriors a l’exercici corrent, s’entén que l’eficàcia de la resolució de concessió queda sotmesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de cada exercici.

11.3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos, comptadors des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds. El venciment del termini màxim sense que es dicti i notifiqui la resolució expressa faculta la persona interessada per entendre desestimada la sol·licitud.

11.4. Aquest termini pot ser objecte d’ampliació, d’acord amb el que estableix l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11.5. La resolució s’ha de notificar individualment a les persones beneficiàries.

12. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries d’una subvenció les següents:

a) Comunicar a l’òrgan instructor que accepta la proposta de resolució en el termini màxim de dotze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la notificació. Si en aquest termini no es produeix la comunicació, s’entén que la persona sol·licitant accepta la proposta en els termes en què s’ha redactat.

b) Dur a terme l’activitat, el projecte o la inversió, o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

 

c) Destinar l’import de la subvenció a finançar l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat. Les activitats s’han de dur a terme en el període per al qual han estat subvencionades.

d) Justificar la realització de tota l’activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents, a més de facilitar-los tota la informació que requereixin.

f) Comunicar a la consellera de Salut la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha de dur a terme en el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.

g) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes que estableix aquesta convocatòria. Aquesta obligació no és aplicable als centres docents de titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, ha de dur la persona beneficiària d’acord amb la legislació mercantil o fiscal aplicable.

i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

j) Reflectir la col·laboració de la Conselleria de Salut en un lloc destacat en tots els elements de comunicació de l’activitat subvencionada.

k) Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

l) Notificar qualsevol modificació de la documentació presentada juntament amb la sol·licitud que es produeixi durant el període subvencionat a l’òrgan instructor, fins que no es presenti la justificació final del projecte.

13. Pagament de la subvenció

13.1. El primer pagament de la subvenció serà del 80 % de l’import concedit, relatiu a l’exercici 2017, i es farà, de manera anticipada, en concepte de bestreta, una vegada dictada la resolució de concessió, i s’eximirà l’entitat beneficiària de presentar cap tipus de garantia de la quantitat que se li anticipa, de conformitat amb la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i d’acord amb l’autorització prèvia del Consell de Govern de 28 de juliol de 2017.

13.2. El segon pagament de la subvenció serà del 20 % restant de l’import concedit, en l’exercici de 2018, una vegada que s’hagi justificat tot el projecte amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria.

13.3. El règim de pagament de les aportacions als centres docents públics titularitat de la Conselleria d’Educació i Universitat es farà amb la tramitació prèvia de la modificació de crèdit corresponent a favor de la Conselleria d’Educació i Universitat.

14. Justificació de la subvenció

14.1. Les persones beneficiàries han de justificar a la consellera de Salut l’aplicació de la quantitat percebuda i el compliment de la resta de condicions que s’imposen a la finalitat que ha servit de fonament per a la concessió de la subvenció.

14.2. No s’entendrà totalment justificada l’aplicació dels fons percebuts fins que no s’hagi acreditat, com a mínim, l’import del projecte d’actuació que va servir de base per a la concessió de la subvenció. D’acord amb això, quan les activitats hagin estat finançades, a més de per la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’han d’acreditar en la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests fons.

14.3. El termini per a la justificació és d'un mes comptador a partir de l’acabament del projecte i, en tot cas, abans del 30 d’octubre de 2018.

14.4. Transcorregut el termini de justificació establert sense que s’hagi presentat, la consellera de Salut requerirà la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable de quinze dies la presenti a l’efecte de poder justificar la subvenció. La manca de presentació de la justificació en el termini establert en la convocatòria comportarà l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats que estableix el Text refós de la Llei de subvencions.

14.5. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d’acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, corresponguin.

14.6. La realització de l’activitat objecte de subvenció s’ha de documentar mitjançant un compte justificatiu, firmat per la persona beneficiària o la persona que la representa, segons el model que consta en l’annex 6 que hi ha a disposició de les persones beneficiàries en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears <https://www.caib.es/seucaib>, i que ha de contenir el següent:

a) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats duites a terme, que ha de contenir:

1. Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la data de pagament.

2. La indicació, si correspon, dels criteris de repartiment dels costs generals i/o indirectes incorporats en la relació classificada de les despeses esmentades abans.

3. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i de la procedència.

b) Una carpeta ordenada i amb un índex que contengui els originals i les fotocòpies de totes les factures, de les nòmines i d’altres documents de valor probatori equivalent que acreditin la realització de les activitats subvencionades durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, així com de tots els certificats bancaris i altres justificants de pagament que acreditin la data i l'import del pagament de les despeses derivades de l’execució de l’activitat o el projecte subvencionat entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018. Les factures han d’indicar les dades següents:

- la raó social i el NIF del proveïdor

- la raó social i el NIF de l’entitat

- l’expressió detallada del servei prestat o del material subministrat

- la data d’emissió

- la data efectiva del pagament

L’acreditació de les despeses també es pot efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que compleixin els requisits exigits per acceptar-les en l’àmbit tributari.

c) Una memòria tècnica en la qual es declarin les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

14.7. En el supòsit que la persona beneficiària justifiqui parcialment la subvenció mitjançant aquests documents, el termini de presentació dels justificants es pot ampliar amb la sol·licitud prèvia per part de la persona beneficiària i per un termini convenientment justificat, a fi de donar temps perquè l’Administració que ha d’emetre el certificat pugui revisar aquests justificants.

14.8. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l’activitat subvencionada, però s’hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, es revisarà la quantia i es minorarà proporcionalment la part no justificada.

14.9. Per als centres docents de titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se substitueix el compte justificatiu per un certificat del director del centre que detalli les despeses i els ingressos imputables a l’aportació econòmica. A aquest efecte, el certificat ha de contenir, com a mínim, una descripció completa de l’activitat realitzada, la relació detallada identificativa dels documents justificatius i la data de pagament.

15. Modificació de la resolució de concessió

15.1. La persona o l’entitat beneficiària pot sol·licitar, posteriorment a la resolució de concessió i abans d’acabar el termini màxim d’execució, la modificació del contingut de la resolució per la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin l’alteració de les condicions d’execució de l’activitat subvencionada.

15.2. En aquests casos, la consellera de Salut pot autoritzar-ne l’alteració, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment ni cap perjudici a terceres persones, ni afecti el compliment de la finalitat essencial de la subvenció, mitjançant la modificació de la resolució de concessió que correspongui en cada cas, tenint en compte, si escau, els criteris de valoració que preveu el punt 5 d’aquesta convocatòria.

16. Subcontractació de les activitats

La subcontractació és possible fins a un màxim del 50 % de l’import de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 38 del Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat Autónoma de les Illes Balears, en relació amb l’article 21 de l'Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017.

17. Revocació i reintegrament

Quant a la revocació i al reintegrament total o parcial de la subvenció, s’ha d’atendre el que disposen els articles 24 i 25 de l’Ordre de bases i la resta de normativa aplicable.

18 Règim d’infraccions i sancions

El règim d’infraccions i de sancions per l’incompliment de les condicions i de les obligacions que estableix aquesta convocatòria és el que disposa el títol V del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

ANNEX 2

Programes i objectius de la Direcció General de Salut Pública i Participació i de la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

En relació amb el criteri de valoració que preveu la base 5.1 a de l’annex 1 de la convocatòria, les activitats i els programes en matèria de salut pública continguts en la sol·licitud s’avaluen tenint en compte els objectius fixats per la Direcció General de Salut Pública i Participació i per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, i que tenen una relació directa amb l’objecte de cadascuna de les línies de la convocatòria:

1. DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ

A. Programes de salut pública

OBJECTIU 1: impulsar, reorganitzar i coordinar les actuacions de promoció de la salut a les Illes Balears.

OBJECTIU 2: promoure programes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius a fi que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludable en un entorn favorable per a la salut: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, educació afectiva i sexual, seguretat i prevenció de riscs, i prevenció de les conductes addictives.

OBJECTIU 3: millorar i ampliar els programes de prevenció de malalties.

OBJECTIU 4: prevenir l’aparició de casos nous d’infecció per VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual (ITS).

B. Programa Pla Autonòmic de Drogues

OBJECTIU 1: prevenir les drogodependències i altres addiccions en els diferents nivells i àmbits.

2. LA FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

L’objectiu de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en relació amb aquesta convocatòria és el següent:

OBJECTIU 1: augmentar el nombre de donants de sang per poder arribar a l’autosuficiència en matèria d’hemodonació, fer-ho amb garanties transfusionals, i aconseguir-ho amb la màxima eficiència dels recursos, tant materials com de personal.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma