Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9523
Plec de condicions per la cessió gratuïta d'una parcel·la de titularitat municipal per a la construcció i gestió d'un centre d'inserció sociolaboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal classificada com a sòl urbà i qualificada com a eixample al Pla general d’ordenació urbana situada al carrer Joan d’Aústria, per a la construcció i gestió d’un centre d’inserció sociolaboral, escola professional i habitatges tutelats per persones amb discapacitat intel·lectual.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultaneja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 30 d’agost de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió

 

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació, mitjançant cessió gratuïta, de la parcel·la de titularitat municipal classificada com a sòl urbà i qualificada com a eixample al Pla general d’ordenació urbana situada al carrer Joan d’Aústria, per a la construcció i gestió d’un centre d’inserció sociolaboral, escola professional i habitatges tutelats per persones amb discapacitat intel·lectual.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del concurs:

a) Descripció de l'objecte: selecció d’una entitat o institució beneficiària de la cessió gratuïta d’una parcel·la de titularitat municipal amb la finalitat de construir i gestionar un centre d’inserció sociolaboral, escola professional i habitatges tutelats per persones amb discapacitat intel·lectual.

b) Lloc d’execució: parcel·la de titularitat municipal situada al carrer Joan d’Aústria (Quarter General Luque)

Terminis a complir per l’adjudicatari:

- Presentar el projecte d’obres i equipament: tres (3) mesos a comptar des de la formalització de la cessió.

- Sol·licitar llicència d’obres per a la construcció de l’edifici i llicència per a la realització del vial (dotació de serveis): tres (3) mesos a comptar des de la fomalització de la cessió.

- Executar les obres del nou vial i construcció del edifici: vint (20) mesos a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

c) Duració de la cessió: la cessió gratuïta serà amb caràcter indefinit.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Canon: no s’estableix.

Valor estimat del contracte: 106.573,68 euros.

5.- Garantia provisional: No se’n exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els establerts en el plec de condicions.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: trenta (30) dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: en el termini màxim d’un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de proposicions. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als licitadors, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

a) Projecte formatiu i assistencial: fins a 60 punts.

a.1) Projecte de formació amb discapacitat psíquica i/o intel·lectual amb residència a la ciutat d’Inca i com arca: fins a 20 punts.

a.2) Projecte assistencial amb dispacitat psíquica i/o intel·lectual amb residència a la ciutat d’Inca i comarca: fins a 20 punts.

a.3) Número d’habitatges tutelats: fins a 20 punts.

b) Solució tècnica de les obres, instal·lacions i equipament: fins a 40 punts.

b.1) Disseny i qualitat arquitectònica i de construcció (racionalitat, composició, qualitat i eficiència energètica): fins a 25 punts.

b.2) Adaptabilitat de les aules de formació i dels habitatges al perfil d’usuari: fins a 15 punts.

c) Experiència en la direcció i gestió de centres assistencials dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual: fins a 20 punts.

c.1) Experiència en la gestió d’habitatges tutelats: fins a 10 punts.

c.2) Experiència en l’atenció a persones amb discapacitat psíquica i/o intel·lectual: fins a 5 punts.

c.3) Experiència en la formació de persones amb discapacitat intel·lectual: fins a 5 punts.

d) Activitat comercial i/o econòmica lligada a la formació i assistència: fins a 10 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

Inca, 30 d’agost de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma