Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 43/2017, d’1 de setembre, pel qual es regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears

    Número de registre 9607 - Pàgines 27935-27938


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple de dia 27 de juliol de 2017 relatiu a l'aprovació definitiva de l'expedient número 8 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 2017

    Número de registre 9548 - Pàgina 27939


  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva suplement de crèdit 1/2017

    Número de registre 9555 - Pàgina 27940


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva expedient Modificació Pressupostària núm. 12/2017 de transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa

    Número de registre 9573 - Pàgina 27941


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificación de les ordenances fiscals reguladores de la Taxa per subministrament d'aigua potable i de la Taxa de clavegueram

    Número de registre 9492 - Pàgines 27942-27947


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 13/2017 de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes per anulació

    Número de registre 9572 - Pàgina 27948


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitva de modificació de crèdit 14/2017 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals

    Número de registre 9571 - Pàgina 27949


  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Rectificació error material en el Reglament regulador d'ajudes econòmiques de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ses Salines

    Número de registre 9500 - Pàgina 27950Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma