Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als tallers de les famílies professionals d’Agrària, Instal·lació i Manteniment, Marítima Pesquera, Transport i Manteniment de vehicles i la de Fusta, Moble i Suro de diferents centres d'FP

    Número de registre 9467 - Pàgines 27895-27896


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Anunci per a la licitació del contracte “Obres de remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable (E.T.A.P.) de Sóller per l’aprofitament dels recursos hidràulics del torrent Major de Sóller i adequació del sistema de cloració del dipòsit de Sóller”

    Número de registre 9461 - Pàgines 27897-27898


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Licitació del procediment obert relatiu al subministrament d’oxigen medicinal pels vehicles destinats al transport sanitari terrestre urgent de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061 de les Illes Balears

    Número de registre 9432 - Pàgines 27899-27900


  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Anunci adjudicació i formalització contracte mixt de subministrament i obra per a la renovació de la gespa artificial, pel camp de futbol municipal Los Pinos

    Número de registre 9468 - Pàgina 27901


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Contracte de subministre i manteniment de vídeo actes i microfonia per l’Ajuntament d’Andratx

    Número de registre 8971 - Pàgines 27902-27903


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Contracte de subministre, substitució i posada en servei de l’equip de climatització de la sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx

    Número de registre 8979 - Pàgines 27904-27905


  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Contracte d’arrendament per lots de dos solars urbans per destinar-los com a aparcament en l’entorn pròxim al carrer Larache d’Andratx

    Número de registre 9089 - Pàgines 27906-27907


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci formalització contracte millora accesos zona d'equipament de Campos

    Número de registre 9483 - Pàgina 27908


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci formalització contracte explotació temporal del lot 1 a la Platja de sa Ràpita

    Número de registre 9489 - Pàgina 27909


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci formalització contracte explotació instal·lació temporal lot 2 Platja de ses Covetes

    Número de registre 9501 - Pàgina 27910


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci formalització contracte explotació instal·lació temporal lot 3 Platja Es Trenc

    Número de registre 9502 - Pàgina 27911


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci formalització contracte explotació instal·lació temporal lot 5 Platja dels Estanys

    Número de registre 9507 - Pàgina 27912


  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci formalització contracte explotació instal·lació temporal lot 6 Platja dels Estanys

    Número de registre 9510 - Pàgina 27913


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Exposició al públic el plec de condicions que ha de regir el contracte de subministrament d'un vehicle tipus camió, equipat amb plataforma elevadora telescòpica, per a la renovació de la flota de vehicles de la Brigada de Serveis, i anunci de licitació

    Número de registre 9284 - Pàgines 27914-27915


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Exposició dels plecs que han de regir el contracte de serveis per a l'el.laboració de notícies per a la seva difusió a internet així com l'enregistrament de les sessions plenàries i emissió en directe via internet, i anunci de licitació

    Número de registre 9286 - Pàgines 27916-27917


  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci referit a la licitació contractació servei escola música Lloseta 2017

    Número de registre 9455 - Pàgina 27918


 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2017 del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme per la qual s’aprova la convocatòria d'ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores

    Número de registre 9465 - Pàgines 27919-27920


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les resolucions de sobreseïment dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 9503 - Pàgina 27921


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 9504 - Pàgines 27922-27923


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Inici d'expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 30/2017

    Número de registre 9471 - Pàgina 27924


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública de l'expropiació dels béns afectats per les obres del projecte: “Reformat variant d'Algaida”. Terme municipal: Algaida. Exp. CM-71

    Número de registre 9460 - Pàgines 27925-27927


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romament Líquid de Tresoreria

    Número de registre 9494 - Pàgina 27928


  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent Liquid de Tresoreria

    Número de registre 9496 - Pàgina 27929


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació de crèdit 7/2017

    Número de registre 9482 - Pàgina 27931


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Inici de l’expedient per a l’aprovació de conveni de cessió parcial d’una parcel·la al “Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del sistema de observación costero de las Illes Balears (ICTS SOCIB)”.

    Número de registre 9509 - Pàgina 27932


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Exposició al públic del projecte de les obres d’execució d’una pista multiesportiva a Cala d’Or

    Número de registre 9459 - Pàgina 27933


  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 91 de les Normes subsidiàries de planejament

    Número de registre 9472 - Pàgina 27934Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma