Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 9466
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 d’agost de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial regula en l’article 30 els requisits d’accés de caràcter específic.

L’Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.

Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d'accés.

El Reial decret 234/2005, de 4 de març, pel que estableix el títols de Tècnic Esportiu i tècnic esportiu superior en bàsquet i es fixen els ensenyaments mínims i els requisits d’accés.

El Decret 89/2006, de 13 d’octubre, estableix els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats de futbol i futbol sala.

Reial decret 361/2004, de 5 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Handbol.

El Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, estableix els títols de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre i fixa els ensenyaments mínims i els requisits per accedir-hi i les característiques de la prova.

Decret 104/2006, de 7 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de muntanya i escalada.

Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves, Tècnic Esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, i Tècnic Esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves, i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits d'accés.

El Reial decret 878/2011, de 24 de juny, que estableix els títols de Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme i fixa els ensenyaments mínims i els requisits d’accés.

El Reial decret 935/2010, de 23 de juliol, que estableix els títols de tècnic esportiu en vela amb aparell fix i tècnic esportiu en vela amb aparell lliure i fixa els ensenyaments mínims i els requisits d’accés.

El Decret 11/2016, de 11 de maig, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, de conformitat amb la normativa indicada, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de les proves d’accés de caràcter específic, els requisits per sol·licitar plaça als ensenyaments esportius de règim especial de cicle inicial/nivell I de Grau Mitjà en atletisme, bàsquet, futbol, handbol, disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure, i al cicle final/nivell II de Grau Mitjà en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i mitja muntanya.

Aquestes instruccions es concreten en els següents annexos:

a)     L’annex 1 inclou les instruccions generals de les proves.

b)     L’annex 2 inclou el model d’inscripció a les proves específiques.

c)     L’annex 3 inclou el model de declaració responsable que han de lliurar els inscrits.

d)     L’annex 4 detalla els calendaris de les actuacions corresponents a aquestes proves d’accés de caràcter específic.

Segon

Convocar, a les Illes Balears, les proves d’accés de caràcter específic per poder accedir als següents ensenyaments esportius de règim especial:

- Cicle inicial/nivell I de Grau Mitjà:

Atletisme

- Bàsquet

-  Futbol

Handbol

- Disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i disciplines hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre.

- Muntanya i escalada.

- Piragüisme.

- Salvament i socorrisme.

Vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure

- Cicle final/nivell II de Grau Mitjà:

- Disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet.

- Mitja muntanya.

El títol de tècnic de cada modalitat especifica les característiques de la prova: el contingut, els criteris d’avaluació, els efectes i vigència, les exempcions, les adaptacions per als discapacitats, els components i les funcions del tribunal.

Tercer

Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart

Disposar que aquesta Resolució entri en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que s’estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 25 d’agost de 2017

 

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1

Instruccions

Article 1

Persones que s’han d’inscriure per fer la prova específica d’accés i persones exemptes de fer-la.

1. Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle inicial o nivell I de Grau Mitjà és necessari estar cursant 4t d'ESO o tenir el títol d'ESO (o equivalent acadèmic) o haver superat una prova general d’accés per a persones sense requisits acadèmics.

2. Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell II de Grau Mitjà és necessari haver finalitzat els estudis del cicle inicial/nivell I del Grau Mitjà de la mateixa modalitat esportiva. De forma excepcional, també es poden inscriure per fer les proves d’accés les persones que només tenguin pendent de finalitzar el bloc de formació pràctica del cicle inicial/nivell I del grau mitjà de la mateixa modalitat esportiva.   

3. No han de fer la inscripció, per estar exempts de superar la prova (vegeu la disposició transitòria segona del Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre), les persones següents:

a)     Els esportistes d’alt nivell de la modalitat esportiva a la qual s’inscriuen (certificats pel Consell Superior d’Esports).

b)     Els esportistes d’alt rendiment de la modalitat esportiva a la que s’inscriuen (certificat expedit per l’òrgan competent de la comunitat autònoma en matèria d’esports).

c)      Els casos concrets de cada modalitat esportiva, contemplats a la normativa corresponent.

En aquests casos, s’ha de presentar l’acreditació en el termini i lloc d’inscripció a les proves d’accés (vegeu articles 2 i 3).

Article 2

Termini d’inscripció a les proves

La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments de règim especial de grau mitjà especificats a l’article 12 s’ha de fer del dia 6 al dia 12 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Article 3

Lloc per inscriure’s a la prova d’accés de caràcter específic

La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic es pot  fer als llocs següents:

a)   Mallorca

IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB)

(C/ del Gremi dels Forners 4, poliesportiu Prínceps d’Espanya, 07009 Palma. Telèfon 971 43 37 14, www.iescteib.org).

IES Guillem Sagrera

(C/ de Salvador  Dalí, 5, 07011 Palma. Telèfon 971 450000, http://www.iesguillemsagrera.net)

IES  Guillem Cifre de Colonya

(C/ de la Mare Alberta, 58. 07460 Pollença. Telèfon 971 530 115,   https://sites.google.com/a/iesguillemcifre.cat/iesguillemcifre)

IES Mossèn Alcover

(Ronda de l'Institut, s/n. 07500 Manacor. Telèfon  971 551 376, http://www.iesmossenalcover.es/joomla/index.php)

b)   Eivissa

IES Algarb

(C/ de Guillem de Montgrí, s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines, Sant Josep de Sa Talaia. Telèfon 971 30 68 66, http://www.iesalgarb.es/)

c)    Menorca

IES Cap de Llevant:

(C/ de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó. Telèfon 971353582, http://iescapdellevant.org )

Article 4

Documentació necessària per inscriure’s per fer la prova d’accés de caràcter específic

1.   Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a fer la prova d’accés de caràcter específic han de presentar, en tots els casos:

a)     Sol·licitud, per duplicat, segons el model oficial (annex 2), que es pot trobar al centre on s’han d’inscriure i a la seva pàgina web.

b)     Original i còpia del document oficial d’identificació.

c)    Declaració responsable que no es té cap requisit d’accés directe que permeti l’accés als ensenyaments esportius de règim especial (annex 3) que es pot trobar al centre on s’han d’inscriure i a la seva pàgina web.

d)    Un certificat acadèmic que acrediti que s’està cursant 4t d’ESO o l’original i còpia del títol de graduat en educació secundària o equivalent, o el certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés per a persones sense requisits acadèmics. Aquests documents han d’especificar la nota o mitjana obtinguda.

e)      En el cas d’haver de realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell II de Grau Mitjà és necessari acreditar haver finalitzat els estudis del cicle inicial/nivell I del Grau Mitjà de la mateixa modalitat esportiva o tenir tots els mòduls aprovats excepte el bloc de formació pràctica d’aquest cicle inicial/nivell I.

2.    S’ha d’acreditar el pagament al compte de la federació de l’import que la federació ha establert per a aquesta prova, aportant al centre, en el moment de formalitzar la inscripció, còpia de l’ingrés bancari, la qual ha d’indicar el nom, els llinatges i el concepte “Inscripció prova específica” i el nivell i la modalitat esportiva:

Cicle inicial/nivell I

Quantitat a ingressar

Número de compte de la federació

Atletisme

40€

ES28-2100-8634-2302-0001-2799

Bàsquet

35€

ES37-0487-2019-3920-0000-5524

Futbol

35€

ES22-2100-0184-6802-0012-2317

Handbol

35€

ES69-0487-2130-0320-0000-7079

Hípica

115€

ES31-0487-2185-1620-0000-1563

Muntanya

100€

ES74-0487-2001-1420-0000-7759

Piragüisme

100€

ES58-0487-2170-1120-0000-5079

Salvament i socorrisme

45€

ES69-0487-2012-1420-0000-5941

Vela

30€

ES44-0487-2170-1520-0000-2613

Cicle final/nivell II

Hípica, salt doma i concurs

125€

ES31-0487-2185-1620-0000-1563

Mitja muntanya

150€

ES49-0487-2011-7020-0000-6032

Article 5

Validació de  la documentació i dels requisits necessaris per a inscriure’s a la prova

1.   La secretaria del centre comprovarà que la sol·licitud d’inscripció està emplenada correctament, n’ha de segellar un dels exemplars i l’ha de retornar a la persona interessada. La secretaria del centre s’ha de quedar fotocòpia del document oficial d’identificació i de la resta de documentació que es presenta, un cop acarada amb l’original.

2.   El centre educatiu comunicarà qualsevol circumstància que hagin de valorar prèviament els membres del tribunal avaluador a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Article 6

Persones que sol·liciten l’adaptació de la prova d’accés de caràcter específic per a discapacitats acreditades

Aquesta situació es regula en la normativa vigent de cada modalitat esportiva. El centre farà arribar al tribunal avaluador la documentació adjuntada per les persones que demanen fer una prova adaptada per tal que aquest pugui fer les adaptacions pertinents.

Article 7

Llista provisional de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d’accés s’ha de publicar el 13 de setembre de 2017 en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud.

Article 8

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses i excloses

1.   Les reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses per fer la prova d’accés de caràcter específic es poden presentar els dies 13 i 14 de setembre de 2017. Aquestes s’han d’adreçar al president del tribunal avaluador i s’han de lliurar a la secretaria del centre.

2.   Aquestes reclamacions han d’estar resoltes el dia 14 de setembre de 2017.

Article 9

Llistes definitives de persones admeses per fer la prova d’accés de caràcter específic i llista de proves d’accés que no es duran a terme per falta d’aspirants.

1.   El 15 de setembre de 2017, el centre educatiu on s’ha fet la inscripció ha de publicar la llista definitiva de persones admeses per fer la prova d’accés de caràcter específic.

2.   Contra la llista definitiva es pot presentar un recurs d’alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d’un mes natural, a comptar des de la data de la publicació de la llista definitiva.

3.   El 14 de setembre de 2017 es publicarà, si es dóna el cas, una llista de les proves d’accés que no es duran a terme  per falta d’aspirants. Aquest llistat es publicarà a la web ensenyamentsesportius.caib.es

Article 10

Publicació de la relació d’estris

La relació d’estris, en el cas que siguin necessaris per al desenvolupament de la prova, es publicarà a la web ensenyamentsesportius.caib.es el dia 15 de setembre de 2017.

En les proves de piragüisme i vela, la federació corresponent aportarà les piragües i les embarcacions.

En les proves d’accés d’hípica, l’aspirant ha d’aportar el seu propi cavall. També hi haurà l’opció de poder llogar un cavall al mateix centre on es farà la prova (aquest circumstància s’ha de comunicar en el mateix moment de la inscripció).

En les proves de muntanya, la Federació Balear de Muntanya i Escalada informarà, en una reunió prèvia a les proves (data encara a determinar), del material que ha d’aportar l’aspirant.

Article 11

Comunicació de les dades d’inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic

1.   El 15 de setembre de 2017 els centres han de comunicar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el llistat amb les persones inscrites per fer la prova.

2.   Així mateix, el centre educatiu ha de comunicar i adjuntar la documentació presentada per les persones que demanen fer una prova adaptada o qualsevol altre circumstància que hagi de valorar prèviament el tribunal.

Article 12

Data i lloc de la realització de la prova d’accés de caràcter específic

PROVES A MALLORCA:

Cicle inicial/nivell I

Dia de la prova

Hora de la prova

Lloc de la prova

Atletisme

22 setembre

17h

Pista “Príncipes España”

(C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

Bàsquet

16 setembre

16h

IES CTEIB, “Príncipes España”

(C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

Futbol

16 setembre

10h

Camp a determinar

Handbol

21 setembre

17h

Pista exterior “Príncipes España”

(C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

Hípica

23 setembre

10h

Club Hípic Veracruz Club (Camí de la Cova, parcel·la 14, autopista Palma-Llucmajor, sortida 12).

Muntanya

24 setembre

7:30h

Més informació a la reunió prèvia.

Piragüisme

17 setembre

10h

Club Nàutic Santa Ponça

(C/ Via de la Creu, 21.
07180 Santa Ponça)

Salvament i socorrisme

19 setembre

19:30h

Piscina coberta “Príncipes España”

(C/ del Gremi dels Forners 4, 07009 Palma)

Vela

18 setembre

15h

Club Marítimo San Antonio de la Playa

(C/ Virgili, 27, 07610 Can Pastilla, Mallorca)

Cicle final/nivell II

Hípica, salt doma i concurs

23 setembre

15h

Club Hípic Veracruz Club (camí de la Cova, parcel·la 14, autopista Palma-Llucmajor, sortida 12).

Mitja muntanya

24 setembre

7:30h

Més informació a la reunió prèvia.

PROVES A MENORCA: 

Cicle inicial/nivell I

Dia de la prova

Hora de la prova

Lloc de la prova

Atletisme

20 setembre

17h

Pista atletisme Maó

(C/ de ses Quatre Boques, s/n, 07714 Maó)

Bàsquet

16 setembre

16h

IES Cap de Llevant

(C/ de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

Futbol

16 setembre

10h

Camp a determinar

Hípica

17 setembre

10h

Club hípic Alaior

(C/ Es Cos, s/n 07730 Alaior)

Piragüisme

24 setembre

11h

Club Nàutic Villacarlos (Es Castell)

(C/ Miranda de Cales Fonts, 2, 07720 Es Castell)

Salvament i socorrisme

22 setembre

20:30h

Piscina coberta Ciutadella

(Travessia Camí Vell s/n, 07760 Ciutadella)

Vela

21 setembre

14h

Club Nàutic Fornells

(Urbanització Ses Salines, s/n, 07748 Fornells, Menorca)

Cicle final/nivell II

Hípica, salt doma i concurs

17 setembre

15h

Club hípic Alaior

(C/ Es Cos, s/n 07730 Alaior)

PROVES A EIVISSA:

Cicle inicial/nivell I

Dia de la prova

Hora de la prova

Lloc de la prova

Atletisme

22 setembre

17h

Pista Can Misses

(Carrer de Campanitx, 26, 07800 Eivissa)

Bàsquet

16 setembre

16h

IES Algarb

(C/ de Guillem de Montgrí, s/n, 07817 Sant Jordi de Ses Salines, Sant Josep de Sa Talaia)

Futbol

23 setembre

8h

Camp a determinar

Hípica

24 setembre

15h

Centre hípic a determinar

Muntanya

17 setembre

7:30h

Més informació a la reunió prèvia

Piragüisme

23 setembre

14h

Club Nàutic St. Antoni

(Passeig Marítim, s/n, 07820 Sant Antoni de Portmany, Eivissa)

Salvament i socorrisme

16 setembre

10h

Piscines “Es Viver”

(C/ De la sindicalista Margalida Roig, 5, 07800 Eivissa)

Vela

24 setembre

10h

Club Nàutic St. Antoni

(Passeig Marítim, s/n, 07820 Sant Antoni de Portmany, Eivissa)

Dia 14 de setembre de 2017 es publicarà, a la web ensenyamentsesportius.caib.es, qualsevol canvi que es pugui produir sobre el lloc i hora de les proves i també s’informarà de les seus que encara estan per determinar.

Per poder prendre part a les proves d’accés, els inscrits han d’estar presents a l’hora i el lloc establerts.

Acabat el termini d’inscripció a les proves es durà a terme una reunió prèvia a les proves d’accés de Muntanya i Escalada i on s’informarà de l’hora, lloc de la prova, materials, etc. A les 19h es farà la reunió de les proves de nivell I i a les 20h la  reunió de les proves nivell II. El dia i lloc d’aquesta reunió es publicarà a la web ensenyamentseportius.caib.es.

Article 13

Verificació de la identitat dels aspirants

Els membres del tribunal avaluador han de verificar la identitat dels aspirants a l’inici de la prova, i ho poden tornar a fer en qualsevol moment del seu desenvolupament.

Article 14

Tribunals avaluadors

1.   La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de designar un tribunal per avaluar la prova d’accés de cada una de les especialitats.

2.   El tribunal avaluador té la funció d’organitzar la prova i desenvolupar-la, i ha d’estar format per:

a)   President: el director o un membre de l’equip directiu del centre educatiu al qual estan adscrits els ensenyaments. La seva funció és garantir que el desenvolupament de la prova d’accés es faci d’acord amb el que estableixen els decrets i reials decrets dels títols.

b)   Un vocal en representació de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Juntament amb el president, la seva funció és garantir que el desenvolupament de la prova d’accés es faci d’acord amb el que estableixen els decrets i reials decrets dels títols.

c)    Un mínim de tres avaluadors, preferentment representants de la federació corresponent, a proposta d’aquesta i que compleixin els requisits de titulació o certificació establerts en la normativa vigent per a cada especialitat esportiva. La seva funció és la de valorar les actuacions de les persones aspirants.

d)   Secretari: preferentment el cap del Departament o un professor dels ensenyaments esportius de règim especial del centre educatiu al qual estan adscrits els ensenyaments. La seva funció és estendre acta del desenvolupament de la prova i certificar que aquesta es fa d’acord amb la normativa vigent. Té veu però no vot.

3.   La direcció del centre i la federació han de fer la proposta dels membres del tribunal avaluador de la seva competència a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres abans del 8 de setembre de 2017.

Dia 12 de setembre de 2017, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de publicar el nomenament dels membres dels diferents tribunals a la web ensenyamentsesportius.caib.es

Article 15

Expedients de les persones inscrites

El centre educatiu ha de posar a disposició de cada tribunal avaluador la documentació presentada per les persones inscrites per a la realització de la prova d’accés, els llistats, les actes de les proves i altres documents que siguin necessaris.

Article 16

Contingut i qualificació de la prova

1.   Els continguts i els criteris d’avaluació de la prova específica d’accés es detallen en la normativa vigent per a cada modalitat esportiva. Es poden consultar a la web ensenyamentsesportius.caib.es (proves específiques d’accés: requisits, preus i característiques de les proves)

2.   En la qualificació final de la prova s’han d’utilitzar els termes “Apte” i “No apte”. Per obtenir la qualificació d’apte les persones aspirants han de superar totes les parts de la prova.

Article 17

Llista provisional de persones aptes i no aptes a les proves d’accés

El 25 de setembre de 2017, el centre educatiu on s’ha fet la inscripció de la prova d’accés ha de publicar en el tauler d’anuncis del centre i a la pàgina web la llista provisional de persones que han resultat aptes i no aptes en aquesta prova.

Article 18

Reclamacions contra les llistes provisionals de persones aptes i no aptes

1.   És possible presentar una reclamació contra la llista provisional els dies 26 i 27 de setembre de 2017. Aquesta s’ha d’adreçar al president del tribunal avaluador i s’ha de lliurar a la secretaria del centre.

2.   El director ha de convocar els membres dels tribunals avaluadors, que han d’estudiar el contingut de la reclamació i, si n’és el cas, han d’indicar a la persona interessada que assisteixi a una sessió de revisió de proves en la qual se li puguin comentar els criteris de correcció i de qualificació que s’han fet servir.

3.   La revisió de la prova, si és necessària, s’ha de fer el 28 de setembre de 2017.

4.   Els tribunals avaluadors han d’estendre acta de la sessió de resolució de les reclamacions presentades.

5.   En cas de disconformitat amb el resultat de la revisió del tribunal avaluador és podrà interposar un recurs d’alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d’un mes natural a comptar des de la publicació de les llistes definitives.

Article 19

Llista definitiva de persones aptes

La llista definitiva de persones aptes de la prova d’accés s’ha de publicar el 29 de setembre de 2017 en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre educatiu on s’ha fet la inscripció.

Article 20

Tramesa de la còpia de les actes a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

El 2 d’octubre de 2017, una vegada acabat el procediment d’avaluació, els centres han d’enviar una còpia compulsada de les actes a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Article 21

Lliurament dels certificats d’aptitud a la prova

Les persones que han superat la prova d’accés específica poden recollir el certificat que ho acredita en el mateix centre en què s’ha fet la inscripció a la prova a partir del 2 d’octubre de 2017. El centre adjuntarà d’ofici aquest certificat a l’expedient de l’alumne que sol·liciti plaça en el procés d’admissió i matrícula d’aquestes formacions per al curs 2017-2018.

Article 22

Sol·licitud de plaça en els ensenyaments esportius de règim especial i formalització de la matrícula

Les persones que hagin superat la prova d’accés i aquelles que estiguin exemptes de fer la prova poden sol·licitar l’admissió als ensenyaments esportius que vulguin cursar, d’acord amb la normativa vigent, a partir de dia 2 d’octubre de 2017. Una vegada admesos podran formalitzar la matrícula.

Tot aquest procés d’admissió i matrícula serà publicat en el  Butlletí Oficial de les Illes Balears mitjançant una Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es dictaran instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica o la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

ANNEX 2

Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius

Llinatges:                                                      Nom:                             

DNI/passaport:                                      Data naixement:

Adreça:                                                   CP:

Localitat                                                 Telèfon:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

- Que complesc els requisits generals d’accés (   )

Per això, adjunt la documentació següent a aquesta sol·licitud:

1.     Un document oficial d’identificació (obligatori).

2.     Una declaració responsable de no complir cap dels requisits esportius que permeten l’accés directe als ensenyaments esportius de règim especial.

3.     El document d’ingrés bancari del preu de la prova.

4.     Un certificat acadèmic que acrediti que s’està cursant 4t d’ESO o l’original i còpia del títol de graduat en educació secundària o d’un títol equivalent, o del certificat que acrediti que s’ha superat la prova d’accés per a persones sense requisits acadèmics. Aquests documents han d’especificar la nota o la mitjana obtinguda.

5.     Per poder realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final o nivell II de Grau Mitjà, certificat acadèmic que acrediti haver finalitzat, o tot aprovat pendent del bloc de formació pràctica dels estudis del cicle inicial/nivell I del Grau Mitjà de la mateixa modalitat esportiva.

SOL·LICIT:

La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de la modalitat següent:

MALLORCA       

MENORCA

EIVISSA

Cicle inicial/nivell I 

Cicle inicial/nivell I

Cicle inicial/nivell I

Atletisme

Atletisme

Atletisme

Bàsquet

Bàsquet

Bàsquet

Futbol

Futbol

Futbol

Handbol

Hípica

Hípica

Hípica

Piragüisme

Muntanya

Muntanya

Salvament i socorrisme

Piragüisme

Piragüisme

Vela

Salvament i socorrisme

Salvament i socorrisme

Vela

Vela

Cicle final/nivell II

Cicle final/nivell II

Hípica, salt doma i concurs

Hípica, salt doma i concurs

Mitja muntanya

(Encercla o subratlla la modalitat/s de la/es que faràs la prova d’accés)

A més, deman l’adaptació de la prova perquè tenc necessitats educatives especials. Per això, aport els documents següents:

(   )      Un certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat.

(   )      Un dictamen d’escolarització amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa.

CENTRE EDUCATIU I FORMAT (matí/tarda) on penses cursar els estudis per al curs 2017-2018 (marca amb una creu):

MALLORCA

Format

IES CTEIB

Tarda semi presencial

IES Guillem Sagrera

Matí 100% presencial

IES Guillem Cifre de Colonya

Matí 100% presencial

IES Mossèn Alcover

Matí 100% presencial

MENORCA

Format

IES Cap de Llevant

Matí 100% presencial

Tarda semi presencial

EIVISSA

Format

IES Algarb

Tarda semi presencial

___________________, ____ d_________ de 2017

[Signatura del sol·licitant]

DIRECTOR/A DEL CENTRE

ANNEX 3

Declaració responsable

Proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de règim especial

____________________________________________, amb Document Nacional d’Identitat núm./Passaport _____________________, inscrit/a en les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de:

MALLORCA       

MENORCA

EIVISSA

Cicle inicial/nivell I 

Cicle inicial/nivell I

Cicle inicial/nivell I

Atletisme

Atletisme

Atletisme

Bàsquet

Bàsquet

Bàsquet

Futbol

Futbol

Futbol

Handbol

Hípica

Hípica

Hípica

Piragüisme

Muntanya

Muntanya

Salvament i socorrisme

Piragüisme

Piragüisme

Vela

Salvament i socorrisme

Salvament i socorrisme

Vela

Vela

Cicle final/nivell II

Cicle final/nivell II

Hípica, salt doma i concurs

Hípica, salt doma i concurs

Mitja muntanya

(marcau la modalitat escollida)

DECLAR

Que no reunesc cap dels requisits esportius que permeten l’accés directe a aquests ensenyaments esportius de règim especial i que en el cas de reunir-los en el moment de fer la prova, no hi participaré.

______________, ______ d ____________________ de 2017

[signatura]

ANNEX 4

Calendari de la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de les Illes Balears 2017

Dates

Actuació

Article

Del 6 al 12 de setembre

Inscripció per fer la prova.

2

12 de setembre

Publicació del nomenament dels membres dels diferents tribunals avaluadors.

14

13 de setembre

Publicació de la llista provisional de persones admeses i de persones excloses.

7

13 i 14 de setembre

Termini de reclamacions contra les llistes provisionals.

8

14 de setembre

Resolució de les reclamacions.

Relació de possibles canvis en el lloc i hora de la prova. Informació sobre les seus que encara estaven per determinar.

Publicació de la llista de les proves d’accés que no es duran a terme per falta d’aspirants, si és dóna el cas.

8

12

9

15 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses.

Publicació de la relació d’estris (si escau).

Cada centre comunica a la DGPOC la llista definitiva de les persones admeses.

9

10

 11

Del 16 al 24 de setembre

Dies de les proves segons modalitats

12

25 de setembre

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes

17

26 i 27 de setembre

Termini de reclamacions contra la llista provisional davant el director del centre.

18

28 de setembre

Revisió de les reclamacions.

18

29 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes.

19

2 d’octubre

Tramesa de la còpia de les actes de les proves a la DGPOC.

20

2 d’octubre

Lliurament dels certificats d’aptitud.

21

A partir de dia 2 d’octubre

Procés d’admissió i matrícula per al curs 2017-2018.

22


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma