Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 8979
Contracte de subministre, substitució i posada en servei de l’equip de climatització de la sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el Decret núm. 1993//2017 de data 4 d’agost de 2017, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, varis criteris d'adjudicació, per l'adjudicació del contracte de subministre, substitució i posada en servei de l’equip de climatització de la sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx.

De conformitat amb l’article 142 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es procedeix a l’anunci de la licitació en els termes següents, i simultàniament, s’exposen al públic els plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la licitació per un termini de DEU (10) dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades els puguin examinar i presentar les reclamacions que considerin adients, d’acord amb l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears; si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

1.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: regidora delegada de l'àrea de Contractació (Decret 1450/2017)

b) Dependència que tramita l’expedient.- Unitat de Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència.- Unitat de Contractació

2) Domicili. Av. de la Cúria, 1

3) Localitat i codi postal. Andratx 07150

4) Telèfon. 971628011

5) Telefax. 971628005

6) Correu electrònic. contractacio@andratx.cat

7) Adreça d’Internet del perfil del contractant.- www.andratx.cat

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació.- Un dia abans a la finalització del termini de presentació d’ofertes

d) Número d’expedient. SUBMINISTRAMENT 11/2017

2.- Objecte del contracte:

a) Tipus.- Subministrament

b) Descripció.- Subministre, substitució i posada en servei de l’equip de climatització de la sala de plens de l’Ajuntament d’Andratx.

c) Lloc d’execució/lliurament.- Andratx

d) Domicili.- Andratx

e) Codi postal.- 07150

f) Duració del contracte: Fins el subministrament, entrega i posada en servei de l’equip de climatització

g) Termini d’execució: 15 dies

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació.- Ordinària

b) Procediment.- Obert

c) Forma: varis criteris d'adjudicació

4. Pressupost base de la licitació: El preu màxim del contracte és de 27.000 € més IVA, el que fa un total de 32.670 €.

5. Garanties exigides.-

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA.

6. Requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera

Els licitadors hauran de presentar un declaració responsable d’acord amb el model de l’Annex I d’aquest plec, en el qual s’indica que compleix, entre altres, els requisits de solvència econòmica i financera exigits, i es comprometi, en el cas que la proposta d’adjudicació sigui al seu favor, a presentar prèviament a l’adjudicació del contracte els documents exigits en la clàusula 20.2 del plec administratiu.

Podrà acreditar-se per alguns del mitjans següents:

a) Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació o en els plecs del contracte.

b) Patrimoni net, o be ràtio entre actius i passius, al tancament del darrer exercici econòmic per el que estigui vençuda l’obligació d’aprovació de contes anuals per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació o en els plecs del contracte.

c) Una certificació bancaria per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de licitació o en els plecs del contracte.

Solvència Tècnica

Els licitadors hauran de presentar un declaració responsable d’acord amb el model de l’Annex I d’aquest plec, en el qual s’indica que compleix, entre altres, els requisits de solvència econòmica tècnica exigits, i es comprometi, en el cas que la proposta d’adjudicació sigui al seu favor, a presentar prèviament a l’adjudicació del contracte els documents exigits en la clàusula 20.2 del plec administratiu.

Podrà acreditar-se per alguns del mitjans següents:

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant, com màxim, els tres darrers anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat.

b) Declaració sobre la maquinaria, el material i l’equip tècnic del que disposarà el contractista per executar el contracte.

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació. El 15è dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí de les Illes Balears d’acord amb l’article 159.2 del TRLCSP. Si el darrer dia de l’esmentat termini és dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 13.30 hores del primer dia hàbil següent.

b) Documents a presentar: Els senyalats a les Clàusules 12, 13 i 14 del Plec de Clàusules administratives.

c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Andratx.

1. Dependència.- Servei d’Atenció al Ciutadà de 8,30 a 13,30 hores

2. Domicili. Av. de la Cúria, 1

3. Localitat i codi postal. Andratx 07150

8. Obertura d’ofertes:

a) Descripció.- Ajuntament d’Andratx

b) Adreça.- Ajuntament d’Andratx, Av. de la Cúria, 1

c) Localitat i codi postal.- 07150 Andratx

d) Data i hora.- S’anunciarà al perfil del contractant

9. Despeses de Publicitat.- A càrrec de l’adjudicatari.

10. Altres Informacions.

 

Andratx, 9 d’agost de 2017.

La Batlessa

Katia Rouarch


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma