Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 9322
Bases de la convocatòria de subvencions per a complementar les beques del programa europeu de mobilitat Erasmus+, per estudiants d'Inca al llarg de l'any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En sessió ordinària celebrada el dia 29 de juny del 2017, al Plenari de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat les bases de la convocatòria de subvencions per a complementar les beques del programa europeu de mobilitat Erasmus+, per a estudiants d'Inca al llarg de l'any 2017.

D'acord amb l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per mitjà del present edicte es publiquen les referides bases.

 

Inca, 16 d'agost de 2017

El batle

Virgilio Moreno Sarrió

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'AJUNTAMENT D'INCA PER COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2017

1. Finalitat

L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar l'educació superior dels estudiants universitaris del municipi i conscient de la importància de la internacionalització a la formació, crea aquesta línia d'ajuts.

2. Objecte

Constitueix l’objecte de la present convocatòria establir les bases per a la concessió d'ajudes complementàries amb la finalitat de donar suport econòmic a les despeses que tenen els actuals estudiants empadronats al municipi d'Inca, i que han gaudit d'una beca de mobilitat internacional Erasmus+ dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2017.

3. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els següents requisits:

·      Estar empadronat/ada al municipi d'Inca amb una antiguitat mínima d'un any.

·      Estar matriculat/ada durant el curs 2016/2017 i haver gaudit d'una beca Erasmus+, havent realitzat una estada a l'exterior dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2017.

·      No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte.

·      Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

·      Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmès/esa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

·      No incórrer en cap supòsit contemplat a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

·      Haver iniciat l'activitat en una data compresa entre l'1 de gener de 2017 i el 25 de setembre de 2017.

4. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret en l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.

En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia sol·licitada proporcionalment, d’acord amb la baremació que s’estableix al punt 8.

5. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2017, a la partida pressupostària núm. 2017-000-320-48918, per un import de 3.000 €.

L'import de la línia d'ajuda aprovat podrà ser ampliat, en el cas que s'esgoti l'import inicial aprovat i existeixi crèdit adequat i suficient per a això a altres partides, amb la fiscalització i l’autorització prèvies de la despesa corresponent.

6. Sol·licitud i documentació a presentar

Les entitats beneficiàries que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació, si escau, en cada cas específic:

a.   Sol·licitud degudament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents bases (annex 1).

b.   Original del DNI/NIE de la persona sol·licitant.

c.   Original de la matrícula de la persona sol·licitant (curs 2016/2017), en què s'especifiqui el nombre d'assignatures matriculades.

d.   Original de la carta d'atorgament de la beca Erasmus+, expedida pel centre d'estudis corresponent.

e.   Original del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis estranger on s'ha realitzat la beca Erasmus+ en el qual apareguin les dates d'inici i final de l'estada (segellat o certificada pel centre).

f.    Declaració jurada de no estar sotmès/esa a cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 8).

g.   Certificat de les dades bancàries de la persona sol·licitant o representant, per al lliurament del pagament.

7. Despeses subvencionables i import

D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:

·      Que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores.

·      Que s'hagin pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per les bases reguladores.

8. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les subvencions s’atorgaran a aquelles persones sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicat el criteri objectiu determinat a continuació.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendran en compte les circumstàncies de la persona sol·licitant d’acord amb la següent valoració: la quantia destinada a cada subvenció serà de 4 € per cada dia d'estada a l'estranger.

Quan la persona beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència d’un deute vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

9. Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini d'entrega de les instàncies serà des del dia 25 de setembre fins al dia 13 d'octubre de 2017.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així com a la seva pàgina web www.incaciutat.com.

10. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència competitiva.

10.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

10.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Educació.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a)   La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b)   L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme als criteris, formes i prioritats de valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

- President: la persona titular de la Regidoria delegada d’Educació o persona en qui delegui.

- Vocals:

La tècnica de l’Àrea d’Educació o persona en qui delegui.

El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

- Secretària: auxiliar administratiu/iva de l’Àrea d’Educació (amb veu, però sense vot)

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Educació, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.

Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació, i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes bases i convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva acceptació o renúncia expressa. Transcorregut aquest termini, es donaran per acceptades les subvencions atorgades.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

10.3. Resolució

Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la condició de persona beneficiària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

11. Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació que els sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat social.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

g) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

12. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida finalitzarà el dia 15 de novembre de 2017.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu integrat per la següent documentació:

Una memòria econòmica justificativa del cost del cost de l'estada, que contindrà:

-El certificat d’exactitud de les factures i els justificants de despesa (annex 10).

-El compte justificatiu de la subvenció: resum de despeses i ingressos realitzats (annex 11).

-El llistat ordenat de factures i justificants de despeses al qual apareguin el número assignat a cada una, la data d’emissió, la identificació del creditor, el concepte a què corresponen, el seu valor i la data de pagament (annex 14).

-La relació classificada de despeses, ingressos i altres subvencions obtingudes (annex 15).

-Originals i còpies (a càrrec de l’entitat sol·licitant) de les factures i justificants de despeses originals derivades de l’organització de l’acció, per un muntant igual o superior al pressupost presentat.

Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.

No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o els justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

·      Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.

·      Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.

·      Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

·      Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà la persona beneficiària perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de l’entitat beneficiària, de la realització de l’activitat, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

13. Revocació i reintegrament

13.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a)  Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del    procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b)   La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats entregades.

13.2. Causes de reintegrament

A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per l’ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

  i) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

13.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels diners incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts generals de l'Estat n’estableixi un altre.

13.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a)  Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b)  Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c)  Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d)  Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e)  Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si escau, resultin exigibles.

15. Mesures de difusió del finançament públic

Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució del projecte d’activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament general de subvencions 887/2006, aprovat el 21 de juliol; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca; les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017; i la normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l'acceptació de la cessió de les dades que s’hi contenen, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a l'Ajuntament d'Inca i organismes dependents amb finalitat estadística, d'avaluació i seguiment, i per a la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes i actuacions per al desenvolupament empresarial.

      

SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2017

Dades personals

En/na                                                                                            DNI/NIE

Domicili                                                                                        Població

Codi postal                                         Telèfon                               Mòbil

Adreça electrònica:

Data de naixement:         

Dades acadèmiques

Estudis realitzats (2016/2017):

Curs:

Centre de referència on la persona sol·licitant està matriculada durant el curs 2016/2017:

Municipi i comunitat autònoma on està situat el centre de referència:

Universitat i país d'aprofitament de la beca Erasmus+:

Documentació adjuntada

·      Sol·licitud completament i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents bases.

·      Original del DNI/NIF de la persona sol·licitant o document equivalent.

·      Original de la matrícula de la persona sol·licitant (curs 2015/2016), en què s'especifiqui el nombre d'assignatures de què està matriculada.

·      Original de la carta de concessió de la beca Erasmus+ expedida pel centre d'estudis corresponent.

·      Original del certificat acadèmic emès pel centre d'estudis estranger on s'ha realitzat la beca Erasmus+ (segellat o certificada pel centre).

·      Declaració jurada de no estar sotmès/esa a cap de les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 8).

·       Certificat de les dades bancàries de la persona sol·licitant o representant, per al lliurament del pagament.

Declaració jurada

En/na                                                                                                    com a sol·licitant, amb DNI                                   , pel que fa la present convocatòria de subvencions per a ajuts complementaris als estudiants inquers beneficiaris del programa Erasmus+, per al curs 2016/2017, declara sota responsabilitat solidària que accepta les bases de la present convocatòria i, a més, que les dades aportades s'avenen totalment amb la realitat.

Per altra banda, autoritza l'Ajuntament d'Inca perquè pugui realitzar les comprovacions que consideri oportunes amb relació a la present sol·licitud.

Inca,                 de                       del  2017

Signatura

 

ANNEX 8

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS/A EN LES PROHIBICIONS PER OBTENIR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI/ÀRIA ASSENYALADES EN ELS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS

Sr./Sra.                                   ................................................................

Amb DNI/NIE                          ................................................................

Amb domicili a                       ................................................................

Núm. de telèfon                      ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat           ................................................................

Domiciliada a             ................................................................

Amb CIF                                 ................................................................

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Davant l’òrgan instructor de la subvenció per concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció que l’entitat que represent no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/a assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Inca,     de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

ANNEX 10

CERTIFICAT D’EXACTITUD DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS DE LES DESPESES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Sr./Sra.                                   ...............................................................

Amb DNI/NIE                          ................................................................

Amb domicili a                       ................................................................

Núm. de telèfon                      ................................................................

En qualitat de representant

legal de l’entitat           ................................................................

Domiciliada a             ................................................................

Amb CIF                                 ................................................................

CERTIFIC:

Que les factures, rebuts i/o justificants de despeses que s’adjunten són còpies, en el seu cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció o la finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que s’estimi oportú.

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

ANNEX 11

COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ

Resum de despeses i ingressos realitzats

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Acció subvencionada             ................................................................

Entitat                                     ................................................................

CIF                                         .............................................................…

PRESSUPOST DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

NOMÉS DESPESES COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

ALTRES DESPESES NO COMPUTABLES

QUANTIA EN EUROS

TOTAL DESPESES EN EUROS

PRESSUPOST D’INGRESSOS OBTINGUTS

PROPIS

QUANTIA EN EUROS

ALTRES INGRESSOS

QUANTIA  EN EUROS

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA a l’Ajuntament d’Inca

Subvencions d’altres administracions (cal especificar l'Administració, l'import i l'estat: a sol·licitar, pendent de resolució o concedida)

TOTAL D’INGRESSOS EN EUROS

Inca,       de            de 2017

Nom i cognoms

(firma i segells originals)

 

ANNEX 14

RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES REALITZADES I PAGADES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:.........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. d’ordre

Núm. de factura

Data

Proveïdor

CIF/NIF

Concepte

Import

Data de pagament

% imputació al projecte

Import

justificat

TOTAL

                                                                      

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura i segell)

 

ANNEX 15

RELACIÓ CLASSIFICADA D’INGRESSOS O D’ALTRES SUBVENCIONS OBTINGUDES

(a presentar en el termini de justificació de la subvenció)

Entitat:.........................................................................................................

Identificació dels justificants

Núm. d’ordre

Data

Concedent

CIF/NIF

Import

TOTAL

Inca,       de               de 2017

Nom i llinatges

(signatura i segell)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma