Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8938
Compte General 2016 de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Comissió Especial de Comptes, en sessió que va tenir lloc dia 10 d'agost de 2017 ha informat favorablement el Compte General de l'Ajuntament d'Inca, corresponent a l'exercici 2016.

De conformitat amb el que disposa l'article 212.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL- i de la Regla 49 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, s'exposa al públic per terme de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats poden presentar reclamacions, objeccions i observacions que considerin oportunes.

Inca, 11 d'agost de 2017

El Batle-President

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma