Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 21/2017 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2017 per crèdit extraordinari (CE08/2017) i suplement de crèdits (SUP03/2017)

    Número de registre 8935 - Pàgines 26128-26129


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del número de llocs de treball d’Oficial Picapedrer. MF 452

    Número de registre 8853 - Pàgines 26130-26131


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 8956 - Pàgina 26132


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual de l’Ordenança Municipal reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives en el seu article 2

    Número de registre 8913 - Pàgines 26133-26136


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva Estudi de Detall d'ordenació de volums i definició d'alineacions en c/ del Riu número 56, Santa Eulària des Riu. TM Santa Eulària des Riu

    Número de registre 8914 - Pàgina 26137


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual número 3 de les normes subsidiàries de Santa Eulària des Riu. Adaptació cartogràfica de l’ordenació dels nuclis de Can Fornet i Sant Carles amb introducció de modificacions puntuals i correcció d’errors en els plànols CL-J-05 i PDV-02

    Número de registre 8915 - Pàgines 26138-26171Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma