Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8750
Aprovació inicial de la dissolució i liquidació de l'Organisme Autònom Local "Institut municipal d'Activitat Física d'Inca"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l’Ajuntament en Ple, a la seva sessió ordinària de dia 27 de juliol de 2017, es va aprovar inicialment la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Local “Institut Municipal d’Activitat Física Inca” amb efecte del 31 de desembre de 2017.

Mitjançant el present anunci es sotmet a informació pública l’esmentada aprovació inicial pel termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions de conformitat amb allò que disposa l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

En el cas que no es presentin reclamacions s’entendrà definitivament aprovat el present acord.

Inca, 7 d’agost de 2017

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma