Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8551
Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament d'Inca i de L'IMAF 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d'Inca i de l'Institut Municipal Activitats Físiques de l'Ajuntament d'Inca, amb els texts següents:

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017

PREÀMBUL

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat púbica - amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual figura tot seguit.

CAPÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2017 s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.

Article 2.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió.

Article 3.

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4.

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el seus propis termes.

 

CAPÍTOL II

BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5.

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 6.

L’Ajuntament estableix per a l’any 2017 els següents objectius estratègic:

 1. Foment de la cultura: Música, cultura popular, manteniment i conservació del cultural del municipi.
 2. Millorar la qualitat educativa.
 3. Ajudar a les famílies per cobrar les despeses de material escolar i llibres de text.
 4. Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
 5. Acció social: Suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en situació de risc, associacionisme i participació ciutadana.
 6. Foment de l'activitat empresarial i del treball.
 7. Foment de l’activitat rural i la pagesia.

L’annex I recull de forma detallada les distintes línies d’actuació dels objectius estratègics.

CAPÍTOL III.

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7.

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de vigència.

Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.

 

ANNEX I  AJUNTAMENT.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2017

(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)

 1. Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA
 2. Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA
 3. Objectiu estratègic: AJUDAR LES FAMÍLIES PER COBRIR LES DESPESES DEL MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT
 4. Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT
 5. Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL
 6. Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ.
 7. Objectiu estratègic: ACTIVITAT RURAL I PAGESIA.

Partida pressupost.

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Modalitat

2311-48920

Serveis Socials

Càritas

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Suport econòmic a les persones necessitades

75.000,00

Nominativa

2312-48800

Entitats socials

Fons Mallorquí de Solidaritat

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Suport econòmic a les persones necessitades

20.000,00

Nominativa

2312-48902

Entitats socials

Entitats socials

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Suport entitats socials

40.000,00

Concurrència competitiva

2312-48904

Entitats socials

Patronat Joan XXIII

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Suport discapacitats

12.000,00

Nominativa

2312-48905

Entitats socials

Projecte Jove

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Integració persones joves

21.000,00

Nominativa

2312-48906

Entitats socials

Projecte Home

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Integració persones drogodependents

3.600,00

Nominativa

2313-48924

Igualtat

Associació de Dones d'Inca

Igualtat

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

1.500,00

Nominativa

2313-48925

Igualtat

Associació Únic

Igualtat

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

1.500,00

Nominativa

234-48907

Promoció social

Asociacions tercera edat

Acció social

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Suport persones majors

8.000,00

Concurrència competitiva

320-48908

Educació

Ajudes foment llibres text

Millora qualitat educativa

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985

Suport estudiants

60.000,00

Concurrència competitiva

320-48909

Educació

Ampas Escoles Públiques

Millora qualitat educativa

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Suport pares escoles

6.000,00

Concurrència competitiva

320-48918

Educació

Beques Erasmus

Millora qualitat educativa

Dllei 2/2014 de Balears de mesures urgents per a l'aplicació de la Llei 7/1985 Art. 3 punt 4.

Suport estudiants a l'entranger

3.000,00

Concurrència competitiva

330-48910

Cultura

Unió Musical Inquera

Foment de la Cultura

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Art. 25.n.

Suport música

66.000,00

Nominativa

330-48919

Cultura

Associacions culturals

Foment de la Cultura

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Suport associacions culturals

6.000,00

Concurrència competitiva

339-48912

Joventut

Grup Educatiu Ambiental

Foment de la Cultura

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Art. 25.n.

Suport associacions educatives

15.000,00

Nominativa

339-48913

Joventut

Alumnes escoles d'estiu

Suport juvenil

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Suport joves

7.000,00

Concurrència competitiva

339-48914

Joventut

Associacions temps lliure

Suport juvenil

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Suport juvenil

6.500,00

Concurrència competitiva

410-48915

Món rural

Activitats pagesia

Foment món rural

Foment de la pagesia.

Suport pagesia

4.000,00

Concurrència competitiva

430-48916

Emprenedors

Nous emprenedors

Foment de treball

Bases de nous emprenedors 2016, BOIB 13 de febrer de 2016

Suport noves empreses i autònoms

40.000,00

Concurrència competitiva

924-48917

Participació ciutadana

Associacions veins

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Suport ciutadans

10.000,00

Concurrència competitiva

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2017

PREÀMBUL

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions - instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública  amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual figura tot seguit.

CAPÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2017 s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.

Article 2.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió.

Article 3.

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4.

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el seus propis termes.

CAPÍTOL II

BENEFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5.

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 6.

L’Ajuntament estableix per a l’any 2017 els següents objectius estratègic:

4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.

L’annex II recull de forma detallada les distintes línies d’actuació dels objectius estratègics.

CAPÍTOL III.

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7.

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de vigència.

Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions

 

ANNEX II IMAF.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2017

Partida pressupost.

Àrea gestora

Beneficiari

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

Font finançament

Modalitat

341-48901

ESPORTS

Subvencions Clubs Esportius Locals

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.I

Foment de l'esport

54.000,00

Fons Popis

Concurrència
competitiva

341-48902

ESPORTS

Subvencions Clubs Esportius Locals

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.I

Foment de l'esport

15.000,00

Fons propis

Concurrència
competitiva

341-48903

ESPORTS

Subvencions Clubs Esportius Locals

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.I

Foment de l'esport

30.000,00

Fons propis

Nominativa

341-48904

ESPORTS

Subvencions Clubs Esportius Locals

Foment de l'esport

Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local art. 25.I

Foment de l'esport

60.000,00

Fons propis

Nominativa

  

Inca a 31 de juliol de 2017

El Batle-accidental

Antoni Rodríguez Mir


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma