Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8548
Resolució i anunci de licitació del contracte d'obres del projecte de mesures de millora d'eficiència energètica de la Piscina Municipal d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l’art 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el projecte d’aquesta obra s’exposa el públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de quinze dies hàbils.

També de conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè s’hi puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 2 d'agost de 2017

El batle-president
Antoni Rodríguez Mir

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia convocatòria de concurs per a l’adjudicació del contracte d'obres del projecte de mesures de millora d'eficiència energètica de la Piscina Municipal d'Inca

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: contracte d'obres del projecte de mesures de millora d'eficiència energètica de la Piscina Municipal d'Inca.

b) Lloc d’execució: Piscina coberta municipal d’Inca.

c) Termini d’execució: 1,5 mesos a comptar des del dia de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: 202.660,43.- euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se n’exigeix

6.- Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Assegurança de responsabilitat civil i patronal: 600.000.- euros de indemnització per sinistre a cada pòlissa.

8.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

9.- Requisits específics del contractista: Els determinats al plec de condicions.

10.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

11.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els cinc dies següents a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: 13 hores

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

12.- Criteris d’adjudicació i ponderació: un sol criteri d’adjudicació: oferta econòmica més avantatjosa.

13.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.000.- euros.

Inca, 2 d'agost de 2017

El batle-president
Antoni Rodríguez Mir


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma