Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’autoritza que el personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el seu sector públic instrumental, i també el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, puguin superar el límit de l’article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, quan exerceixin l’activitat de professor universitari associat

    Número de registre 8658 - Pàgines 25413-25414


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Correcció d’errades en la publicació de la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017/2018 (BOIB núm. 90, de 25 de juliol)

    Número de registre 8542 - Pàgina 25415


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 d’agost de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma

    Número de registre 8592 - Pàgines 25416-25424


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes estatals i autonòmiques per al lloguer d’habitatges per a l’any 2017

    Número de registre 8612 - Pàgines 25425-25450


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen ajudes estatals per al suport a la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis per a l’any 2017

    Número de registre 8613 - Pàgines 25451-25457


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes 2017 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbanes d’Alaior, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016

    Número de registre 8614 - Pàgines 25458-25469


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 28 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l’any 2017

    Número de registre 8598 - Pàgines 25470-25491


  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Decret de delegació per absència de la Batlessa de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 8581 - Pàgina 25492


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de les bases i la convocatòria que regiran la concessió d’ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social per l’any 2017, emmarcats en el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de Menorca

    Número de registre 8579 - Pàgines 25493-25498


  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de Batlia núm. 14113 de 21 de juliol de 2017 mitjançant el qual s'aprova la modificació de la composició de la Junta de Portaveus

    Número de registre 8596 - Pàgina 25500


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Acord del Ple de 27 de juliol de 2017 mitjançant el qual s'aprova el calendari de les festes locals per a l'any 2018.

    Número de registre 8595 - Pàgina 25501


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PA 2017/0003. Edicte informació pública de suspensió de tramitació i aprovació de llicències urbanístiques per a l'ús turístic i per a l'ús residencial comunitari en el seu vessant d'alberg juvenil

    Número de registre 8622 - Pàgines 25502-25503


  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Substitució del batle a la sessió de la junta de govern local del dia 26 de juliol de 2017

    Número de registre 8576 - Pàgina 25504


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases especifiques de Subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes 2017

    Número de registre 8602 - Pàgines 25505-25517


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases especifiques de subvencions per a la promoció de l’esport 2017

    Número de registre 8603 - Pàgines 25518-25529


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases específiques de subvencions per a la Promoció Cultural 2017

    Número de registre 8604 - Pàgines 25530-25542


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases específiques de subvencions per a associacions de pares i mares d'alumnes 2017

    Número de registre 8607 - Pàgines 25543-25555


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases específiques de subvencions per a associacions de Gent Gran 2017

    Número de registre 8610 - Pàgines 25556-25566


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases especifiques de subvencions per a agrupacions musicals 2017

    Número de registre 8605 - Pàgines 25567-25577


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases específiques de Subvencions a projectes i activitats d'oci i temps lliure de 2017

    Número de registre 8606 - Pàgines 25578-25588


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases específiques de Subvencions a projectes i activitats socials 2017

    Número de registre 8608 - Pàgines 25589-25598


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació de les Bases específiques de Subvencions a projectes de cooperació i desenvolupament 2017

    Número de registre 8609 - Pàgines 25599-25608


  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Delegació de funcions de la Presidència per absència

    Número de registre 8162 - Pàgina 25609Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma