Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8590
Aprovació projecte de concessió demanial del ús d’una parcel·la municipal de domini públic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En data de 27 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament d’Inca va acordar aprovar el projecte de concessió demanial del ús d’una parcel·la municipal de domini públic per a la construcció, instal·lació i explotació d’un complex sociocultural i recreatiu amb oferta complementària.

Aquest projecte de concessió demanial es compon dels documents a que es refereix l’art. 84 del Reglament de Bens de les Entitats Locals, i que son els següents:

- Memòria

- Avant projecte

- El estudi econòmic.

- Informe urbanístic sobre la valoració i usos del be.

- El plec de condicions tècniques i econòmico-administratives que ha de regir la concessió, junt amb els informes que formen part del expedient de contractació.

De conformitat al que estableix l’art. 87.4 del Reglament de Bens de les Entitats Locals, i abans de iniciar el procés de licitació, es sotmet el projecte de concessió amb tots els documents que el componen, a informació pública pel termini de trenta dies per que es puguin presentar al·legacions o reclamacions.

En el cas de que no es presentin al·legacions o reclamacions, s’iniciarà el expedient de contractació amb publicació de la licitació al BOIB per la presentació de proposicions.

Inca, 31 de juliol de 2017

EL BATLE ACCDTAL.

Antoni Rodríguez Mir.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma