Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8558
Aprovació inicial de la modificació ús detallat equipament públic del Casal de Cultura

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Per l’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 27 de juliol de 2017, es va adoptar, entre d’altres,  el següent acord:

“1.- APROVAR inicialment la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic situat al carrer Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó), classificat com a sòl urbà i qualificat com sociosanitari al PGOU d'Inca, amb l’objecte que l’equipament esmentat passi a ús docent i sociocultural, conforme a la Memòria justificativa que s’adjunta.

2.- SOTMETRE la present modificació de l'ús detallat de l'equipament públic situat al carrer Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó), a informació pública durant el termini de vint dies, mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí oficial de les Illes Balears i a la web municipal, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i formular al·legacions.

3.- NOTIFICAR la present modificació a les persones interessades als efectes oportuns.”

La qual cosa es comunica, pel vostre coneixement i efectes oportuns.

 

Inca, 31 de juliol de 2017

El Batle accidental
Antoni Rodríguez Mir


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma