Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 7/2017, de 3 d'agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears

    Número de registre 8651 - Pàgines 25180-25200


  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears

    Número de registre 8652 - Pàgines 25201-25229


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 39/2017, de 4 d’agost, d’ordenació dels habitatges de preu taxat, corresponents a les reserves estratègiques de sòl seleccionades per l’Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2009, i en desplegament de l’apartat 4 de l’article 1 de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública

    Número de registre 8653 - Pàgines 25230-25234


  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 8655 - Pàgines 25235-25241


  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 8656 - Pàgines 25242-25324


  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 d’agost de 2017 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 8657 - Pàgines 25325-25326


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2017, en la sessió realitzada pel Ple de l’Ajuntament el 5 de juliol de 2017.

    Número de registre 8534 - Pàgina 25327


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 11/2017 per suplement de crèdit. Exp 1330/17

    Número de registre 8557 - Pàgina 25328


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 12/2017 per suplement de crèdit. Exp 1333/17

    Número de registre 8559 - Pàgina 25329


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 13/2017 per suplement de crèdit. Exp 1334/17

    Número de registre 8562 - Pàgina 25330


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 14/2017 per suplement de crèdit. Exp 1335/17

    Número de registre 8566 - Pàgina 25331


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 15/2017 per suplement de crèdit. Exp 1336/17

    Número de registre 8570 - Pàgina 25332


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva modificació de l’annex de personal de l’Ajuntament i la modificació de crèdit 16/2017 per suplement de crèdit. Exp 1796/17

    Número de registre 8572 - Pàgina 25333


  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació padrons fiscals que afecten a l’exercici pressupostari de 2017. Exp 2703/17

    Número de registre 8573 - Pàgina 25334


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de Modificació Puntual núm. 7 de PGOU d’Inca

    Número de registre 8560 - Pàgina 25335


  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ús detallat de l'equipament públic classificat com a sòl urbà i qualificat com sociocultural al Pla Parcial de la urbanització de Crist Rei Nou

    Número de registre 8561 - Pàgina 25336


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 8546 - Pàgines 25337-25349


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'expte. 014-17 de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de distinta àrea de despesa que no afectin a baixes i altes de crèdits de personal

    Número de registre 8564 - Pàgina 25350


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2017.

    Número de registre 8565 - Pàgines 25351-25353


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva expedient 012/2017 Suplement de Crèdit Finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número de registre 8567 - Pàgina 25354


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva expedient 013/2017 Suplement de Crèdit Finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número de registre 8569 - Pàgines 25355-25356


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de transferències nominatives del Pressupost General de l'exercici 2017

    Número de registre 8571 - Pàgina 25357Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma