Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 26/2017, per crèdits extraordinaris finançats amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 5 de juliol de 2017

    Número de registre 8529 - Pàgina 24905


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovacio definitiva de la modificació pressupostària 22/2017, per crèdits extraordinaris finançats amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 5 de juliol de 2017

    Número de registre 8532 - Pàgina 24906


  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora dels "serveis relacionats amb animals de companyia abandonats o vagabunds" i de modificació de les ordenances fiscals de l'ICIO i de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número de registre 8458 - Pàgines 24907-24909


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal i Informàtica. Modificació del número de llocs de magatzemer/a, oficial picapedrer de festes i oficial electricista (MF-447/448/449)

    Número de registre 8515 - Pàgines 24910-24913


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Creació d'un lloc de treball de cap de Secció de Qualitat i Atenció a la Ciutadania. MF 421

    Número de registre 8516 - Pàgines 24914-24915


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Reconversió de lloc de treball de responsble del control documental. MF 439

    Número de registre 8518 - Pàgines 24916-24917


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de condicions laborals dels llocs de treball de la OAC, adaptació de la RLLT a les condicions laborals. MF418 MF419

    Número de registre 8519 - Pàgines 24918-24921


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Modificació d'una expansió del lloc d'enginyer de camins, canals i ports. MF 442

    Número de registre 8520 - Pàgines 24922-24924


  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de retirada de vehicles i objectes feixucs o voluminosos de la via pública i de la seva custodia

    Número de registre 8480 - Pàgines 24925-24926


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’article 86 de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern

    Número de registre 8511 - Pàgina 24927


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals Domèstics i de Companyía

    Número de registre 8512 - Pàgina 24928


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers o viatgeres en automòbils lleugers de lloguer amb conductor o conductora baix la modalitat d’auto taxi

    Número de registre 8513 - Pàgines 24929-24936Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma