Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 8100
Informació pública per a la declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent-se instruït per la Tresoreria Municipal d’aquest Ajuntament expedient per a la declaració de la prescripció de les obligacions reconegudes, es convoca tràmit d’informació pública per tal que aquells que puguin tenir-se per interessats en l’expedient esmentat, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

El termini d’exposició serà de vint dies a comptar a partir del següent al de la data de publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El present anunci servirà de notificació als interessats de l’atorgament del tràmit d’audiència.

 

Inca, 21 de juliol de 2017

El Batle

Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma