Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, aprovat pel Decret 3/2016, de 29 de gener

    Número de registre 8086 - Pàgines 23628-23635


  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 37/2017, de 21 de juliol, pel qual es modifica el Decret 108/2011, d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres

    Número de registre 8087 - Pàgines 23636-23637


  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escoleta Municipal Infantil

    Número de registre 7998 - Pàgines 23638-23639


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovacio definitiva ordenança taxa expedicio documents administratius

    Número de registre 8033 - Pàgines 23640-23643


  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació provisional modificació Text Refós de l'Ordenança núm. 1.11 que regula la taxa pel servei de sanejament

    Número de registre 7875 - Pàgines 23644-23645


  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva de l'estudi de detall de l'àrea d'actuació 5.28, de les NNSS de planejament municipal d'aquest terme municipal

    Número de registre 7644 - Pàgines 23646-23668


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 2582/17 de modificació de crèdits en el pressupost de 2017 consistent en un suplement de crèdit

    Número de registre 7974 - Pàgina 23669


  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva de modificació de l ́Ordenança fiscal reguladora de l’ús i dels preus públics de les instal.lacions que gestiona la empresa municipal FITA 2020 S.L.U.

    Número de registre 8024 - Pàgina 23670Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma