Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7815
Exposició de plecs i anunci de licitació referent al contracte del servei de neteja dels centres educatius del municipi d'Inca CP Llevant, CP Ponent i CP Miquel Duran i Saurina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’exposa al públic el plec de condicions que ha de regir el contracte del servei de neteja dels centres educatius del municipi d'Inca CP Llevant, CP Ponent i CP Miquel Duran i Saurina.

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa al públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultaneja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

Inca, 7 de juliol de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l'Ajuntament d'Inca per la qual s'anuncia licitació per a l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels centres educatius del municipi d'Inca CP Llevant, CP Ponent i CP Miquel Duran i Saurina.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: servei de neteja dels centres educatius del municipi d'Inca CP Llevant, CP Ponent i CP Miquel Duran i Saurina.

b) Lloc d’execució: en els centres educatius CP Llevant, CP Ponent i CP Miquel Duran i Saurina.

c) Termini d’execució: del 4 de setembre al 31 de juliol de 2018, coincidint amb el curs escolar 2017-2018.

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació: El tipus màxim de licitació, millorable per als licitadors a les seves ofertes i a favor de l’Ajuntament, serà de 15,00 €/h, IVA exclòs, per servei ordinari de cada treballador de neteja amb el material inclòs. El preu màxim del contracte es fixa en 188.460,00 euros, IVA exclòs.

5.- Garantia provisional: No se’n exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els establerts en el plec de condicions.

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació: Oferta econòmica més avantatjosa.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

 

Inca, 7 de juliol de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma