Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 7851
Aprovació definitiva de la Cartera Insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca en sessió celebrada dia 14 d’abril de 2016 va aprovar inicialment el projecte de cartera bàsica de serveis de l’IMAS.

L’expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 53, de 28 d’abril de 2016 durant el termini de trenta dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les reclamacions i els suggeriments pertinents.

Resoltes les al·legacions es va remetre l’expedient al Consell Consultiu perquè emetés el preceptiu dictamen.

S’han fet els canvis necessaris per adaptar el projecte de cartera de serveis a les observacions fetes pel Consell Consultiu.

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 13 de juliol de 2017, va acordar aprovar definitivament la Cartera Insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca i ordenar que se’n publiques íntegrament el text en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que s’incorpora com a annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

  

Palma, 14 de juliol de 2017

   

Per delegació del president, el secretari general per substitució

(Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015)

Antoni Benlloch Ramada

   

Cartera Insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca

Preàmbul

Reglament

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d'aplicació

Article 3. Persones destinatàries

Article 4. Prestacions garantides i no garantides

Article 5. Finançament de la Cartera de serveis socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Article 6. Participació de les persones usuàries en el finançament de les prestacions

Article 7. Entitats proveïdores

 

Disposició addicional primera. Prestacions econòmiques

Disposició addicional segona. Vigència

Disposició derogatòria única

Disposició final única. Entrada en vigor

ANNEX 1. Cartera de serveis socials de Mallorca

Prestacions de serveis a persones amb discapacitat

Servei de valoració, orientació i seguiment

Unitat de promoció dels drets i atenció a víctimes amb discapacitat

Unitat de suport a l'accessibilitat

Servei d'intèrprets de la llengua de signes

Servei d'atenció primerenca

Servei de promoció, recuperació i manteniment de l'autonomia funcional

Servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia

Servei d'habilitació i teràpia ocupacional

Servei d'assistència personal

Servei de funció tutelar

Servei de centre de dia

Servei ocupacional

Servei sociocultural i d'oci

Servei de residència

Servei d'habitatge supervisat

Servei de suport a l'habitatge

Prestació de serveis per a persones majors

Servei residencial temporal per a persones majors

Servei residencial permanent per a persones majors

Servei de valoració, intervenció i suport a casos de persones majors en situació de risc de desprotecció. (Prioritat social)

Servei de valoració per ingrés residencial per estada temporal, reagrupament familiar o trasllat de centre

Servei d'estades diürnes. Centre de dia

Servei de suport psicosocial, educatiu i d'estimulació cognitiva per a les persones majors

Servei d'intervenció i suport psicosocial individual i familiar

Llars socioculturals

Servei d'atenció, orientació, suport i formació per als familiars cuidadors

Prestacions de serveis d'inclusió social

Servei de promoció de la salut a l'àmbit juvenil

Servei de promoció de les habilitats preventives de les famílies

Servei de suport a l'educació per a la salut als centres educatius

Renda Mínima d'Inserció

Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics

Suport tècnic, assessorament específic i orientació a professionals dels serveis socials municipals de Mallorca

Servei de formació a professionals dels serveis socials municipals

Servei de valoració per a l'accés a la xarxa d'inclusió social i assessorament tècnic

Servei de suport i atenció social per a persones adultes en situació d'exclusió social

Servei d'atenció itinerant per a persones sense sostre en situació d'exclusió social

Servei d'allotjament temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social sense toxicomania activa

Servei d'allotjament temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social amb possibilitat de toxicomania activa

Servei d'atenció i tractament ambulatori de les drogodependències i altres conductes addictives

Servei d'atenció i tractament residencial de les drogodependències

Prestacions de serveis de Gerència

Gerència

Servei d'informació, assessorament i derivació

Prestacions econòmiques

Prestacions econòmiques individuals a persones majors

Prestacions econòmiques individuals a persones amb discapacitat

Prestacions econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques per a famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat

ANNEX 2. Cartera de serveis a menors i família de Mallorca

Prestacions de serveis a menors i família

Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència

Servei de valoració a menors víctimes d’abús sexual (UVASI)

Servei de tractament dels efectes del maltractament a menors

Servei d’intervenció terapèutica familiar

Servei de psicomotricitat terapèutica

Servei d'intervenció en crisi

Servei d'intervenció familiar de treball del vincle parental

Servei d’intervenció familiar en el domicili

Servei de preparació, suport i seguiment a joves protegits o ex protegits per a l’emancipació

Servei socioeducatiu d’inserció laboral

Servei de primera acollida i diagnòstic a menors en situació de desprotecció greu

Servei d’acolliment residencial bàsic per a infància i adolescència

Servei d’acolliment residencial especial per a menors estrangers no acompanyats

Servei d’acolliment residencial específic per a menors amb discapacitat

Servei d'acolliment residencial especial per a menors amb trastorns de conducta

Servei d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars

Servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia

Servei d'acolliment familiar permanent amb família externa (NIU)

Servei d'acolliment familiar temporal amb família aliena

Servei d'acolliment familiar temporal especialitzat (ACOTÉ)

Servei de formació en acolliments familiars

Servei d'informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l'adopció internacional

Servei d'informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l'adopció nacional

Servei de recerca d'orígens

Servei de seguiment pre adoptiu

Preàmbul

I

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, en l'article 20, defineix com a prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a les persones i que es destinen a complir les finalitats del sistema de serveis socials. I estableix que aquestes prestacions del sistema públic de serveis socials poden ser tècniques, econòmiques o tecnològiques.

Segons l’article 24 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, esmentada, la cartera de serveis socials és l’instrument que determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques.

L'article 27, per la seva banda, preveu que els consells insulars han d’establir les carteres de serveis socials, el contingut de les quals ha de ser complementari i addicional del de la cartera bàsica que aprovi el Govern de les Illes Balears.

La cartera de serveis socials és, en conseqüència, el recull sistematitzat i operatiu de prestacions que el sistema ofereix a la ciutadania segons les diferents situacions de necessitat social.

D’acord amb l'article 24, esmentat, la cartera de serveis socials defineix cada tipus de prestació, la població a la qual s'adreça, l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i les ràtios del personal professional i els estàndards de qualitat.

Per altra banda, la cartera de serveis socials, complint el mandat legal, diferencia entre prestacions garantides, que són exigibles com a dret subjectiu, i les prestacions no garantides.

Així mateix, la cartera de serveis socials diferencia entre les prestacions en el pagament de les quals han de participar les persones usuàries i les prestacions que són gratuïtes, d’acord amb el que disposa l’article 74.1 de la Llei 4/2009.

II

Com estableix l'article 27 i la Disposició final quarta de la Llei 4/2009, la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears s'ha de complementar amb les carteres de serveis socials que estableixin els consells insulars, de manera que cada consell insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies, sempre des dels principis de coordinació general i de complementació.

L’article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atorga al Consell de Mallorca les competències pròpies en matèria de serveis socials i assistència social, el desenvolupament comunitari i la integració, la política de protecció i atenció a persones dependents, els complements de Seguretat Social no contributiva, el voluntariat social i les polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. Així mateix, el Consell de Mallorca té competències en tutela, acolliment i adopció de menors.

És l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, com a organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca i adscrit al Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, qui exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.

III

Per tot això, aquest Reglament té per objecte definir la Cartera insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca, que ha d’elaborar l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, d’acord amb el que disposa l’article 2.a) dels Estatuts, i que ha d’aprovar el Ple del Consell de Mallorca, segons l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

El Reglament s’estructura en set articles, dues disposicions addicionals, una derogatòria, una final i dos annexos. En l’annex 1 s’expliciten les prestacions en matèria de serveis socials i en l'annex 2 les prestacions en matèria de menors i família, pròpies de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Reglament

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte aprovar la Cartera insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca, que defineix el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials d’aplicació a l’illa de Mallorca i que és complementària de la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears. Les prestacions es defineixen en els annexos d’aquest Reglament.

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament s’estén a tot el territori de Mallorca.

Article 3. Persones destinatàries

Són destinatàries de les prestacions de la Cartera insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca les persones residents a Mallorca que compleixen les condicions que estableix l’article 5 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, que compleixin amb els requisits determinats per a cada prestació.

Article 4. Prestacions garantides i no garantides

1. Les prestacions del sistema de serveis socials poden ser garantides per a totes les persones o no garantides.

2. S’entén per prestació garantida la que estableix el sistema públic de serveis socials exigible com a dret subjectiu.

3. En el cas de que les prestacions siguin no garantides, la normativa que les regula ha de determinar els criteris per atorgar-les, d’acord als criteris de concurrència o de prelació.

Article 5. Finançament de la Cartera de serveis socials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Les prestacions socials són finançades per les administracions públiques, en els termes previstos a la Llei 4/2009, d’11 de juny, esmentada, sens perjudici que la persona beneficiària ha de participar en el finançament de les prestacions de serveis no gratuïtes, en els termes que preveu l’article següent.

Article 6. Participació de les persones usuàries en el finançament de les prestacions

1. La participació de les persones usuàries en el finançament de les prestacions només s’aplica a les prestacions que determina la Cartera de serveis socials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

2. L’aportació que fan les persones usuàries ha de tenir en compte la normativa específica dels àmbits estatal, autonòmic, insular i local.

Article 7. Entitats proveïdores

1. Les entitats privades poden dispensar les prestacions del sistema de serveis socials mitjançant fórmules de contractació, concert o subvenció, d'acord amb l'article 89.1 de la Llei 4/2009, i sempre que els serveis estiguin acreditats d’acord amb el que disposa el títol VII de la Llei 4/2009, esmentada, i hagin estat contractats per l’Administració.

2. Tots aquests serveis formen part de la xarxa de serveis socials d’atenció pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Disposició addicional primera. Prestacions econòmiques

La quantia de les prestacions econòmiques que inclou la Cartera de serveis socials de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials es fixa i s’actualitza en funció del que estableix la normativa que regula cada prestació.

Disposició addicional segona. Vigència

La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca té una vigència quadriennal.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reglament, el contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquest Reglament entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

ANNEX 1. Cartera de serveis socials de Mallorca

Prestacions de serveis a persones amb discapacitat

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos personals i assistencials. Secció de recursos sociolaborals

Servei de valoració, orientació i seguiment

Definició

Informació, valoració i orientació a la persona amb discapacitat i a la família per accedir al recurs més adequat de la xarxa pública de serveis socials segons el tipus de discapacitat i el tipus i intensitat dels suports. El servei inclou el seguiment de les persones passat un temps des que s'han incorporat, així com el seguiment dels plans d’atenció personal i de la qualitat dels serveis rebuts.

Població destinatària

Persones amb discapacitat a partir del 33 %, majors de 16 anys, o menors amb discapacitat i mesures de protecció, residents a Mallorca, i els familiars / tutors.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS, a Palma, Inca i Manacor.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 expedients oberts. Personal tècnic titulat: 8. Personal de gestió i administració: 1.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Universal

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció d’accessibilitat i promoció dels drets

Unitat de promoció dels drets i atenció a víctimes amb discapacitat

Definició

Valoració, suport psicològic i jurídic a persones amb discapacitat que han estat víctimes d’abusos de tipus sexual o d’altres (assetjament econòmic, violència verbal o física) o estan en risc de veure vulnerats els seus drets. El servei ofereix:

a)Atenció psicològica i social: acollida i valoració inicial del cas amb la persona i la família, configuració d’un espai de protecció a la persona, valoració de la capacitat per declarar davant un jutge, atenció psicològica a la persona per afrontar l’estrès posttraumàtic, seguiment de la persona i la família.

b)Assessorament legal i intermediació: assessorament legal, acompanyament i intermediació amb els organismes judicials i de seguretat en tot el procés.

c)Assessorament i formació a famílies i a professionals d’atenció a persones amb discapacitat per identificar i prevenir la vulnerabilitat i situacions de risc.

Població destinatària

Persones amb discapacitat de qualsevol edat, residents a Mallorca, que han sofert maltractaments o abusos (de tipus sexual o d’altre tipus), o que han estat discriminades causant una situació de vulneració dels seus drets (humans o legals).

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS, a Palma, Inca i Manacor.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 expedients oberts. Personal tècnic titulat: 10. Personal de gestió i administració: 1.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Universal

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS o entitats especialitzades mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció d’accessibilitat i promoció dels drets

Unitat de suport a l'accessibilitat

Definició

Per assessorar, avaluar i fer propostes d’intervenció per a l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. S’avaluen projectes arquitectònics, espais, instal·lacions, etc. Se'n redacta un informe amb recomanacions i se'n fa un seguiment posterior. A més, el servei inclou, entre d’altres, accions de difusió, avaluació de l’acompliment legal, coordinació de la Taula de Mallorca per l'Accessibilitat i desenvolupament de projectes, productes i actuacions encaminades a millorar l’accessibilitat.

Població destinatària

Qualsevol persona resident a Mallorca, tengui o no una discapacitat.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS, a Palma, Inca i Manacor.

Ràtios i perfils professionals

Per unitat de servei. Personal tècnic titulat: 3.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Universal

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció d’accessibilitat i promoció dels drets

Servei d'intèrprets de la llengua de signes

Definició

Ofereix un suport per interpretar la llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva per a diversos tipus de gestions, rebre serveis o participar en activitats. Es presta per demanda i es prioritzen els recursos segons la urgència i si hi ha o no altres alternatives per a la comunicació.

Població destinatària

Persones amb discapacitat auditiva que utilitzen la llengua de signes, residents a Mallorca.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS, a Palma, Inca i Manacor.

Ràtios i perfils professionals

Per unitat de servei. Personal tècnic de suport (interpretació i llenguatge de signes): 3 per cada 150 persones usuàries.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Servei d'atenció primerenca

Definició

Servei específic i multidisciplinari (neuropediatria, fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia, etc.) per a infants amb discapacitat o limitacions en el desenvolupament. Té com objectiu aprofitar la màxima plasticitat neuronal i capacitat de desenvolupament per minimitzar les conseqüències futures d’una possible discapacitat, amb diferents tipus d’estimulació. Les intervencions han de preveure la globalitat de l’infant i la família i es poden prestar tant al domicili familiar com en un centre d’educació infantil o en un centre especialitzat.

Població destinatària

Infants de 0 a 6 anys amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de patir-ne i les seves famílies, residents a Mallorca.

Equipaments / equips professionals

D’acord amb el Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.

Ràtios i perfils professionals

D’acord amb el Decret 85/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

D’acord al Decret 85/2010.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

No garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos sociolaborals

Servei de promoció, recuperació i manteniment de l'autonomia funcional

Definició

Proporciona, a les persones amb discapacitat física sobrevinguda en fase post-aguda, una atenció multidisciplinària amb sessions especialitzades per pal·liar els dèficits cognitius, motors i emocionals, i millorar-ne l'autonomia. Es comença a prestar quan la persona surt del procés rehabilitador sanitari i cal un servei social per continuar els progressos de la rehabilitació mèdica, així com treballar les activitats d’autonomia personal i funcional. Té una durada determinada de fins a tres anys, com a màxim, des que finalitza la rehabilitació sanitària. Es pot prestar en un centre especialitzat i al domicili de la persona usuària.

Població destinatària

Persones a partir de 16 anys, residents a Mallorca, amb discapacitat física sobrevinguda que tenen possibilitats de millorar l'autonomia i l'habilitació durant els 3 primers anys des de l’alta hospitalària.

Equipaments / equips professionals

Recepció i administració, sales per fer activitats i teràpies individuals i de grup, despatxos, sales de reunions i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per a 100 persones usuàries. Personal tècnic de suport: 3. Personal tècnic titulat: 10. Personal de serveis generals i administració: 1.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de Recursos Sociolaborals

Servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia

Definició

Servei especialitzat per a persones amb discapacitat. Consta d'actuacions de valoració, orientació i prestació de suports per promoure l’autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb el recursos de la comunitat. Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot donar suport en diverses àrees i àmbits de la vida de la persona: salut, educació, treball, família, transport, protecció dels drets o altres aspectes. El servei es pot prestar en un centre de recursos o en entorns comunitaris, espais formatius, espais de rehabilitació o al propi domicili.

Població destinatària

Persones residents a Mallorca, amb els perfils següents :

-Persones amb discapacitat auditiva a partir del 33 %, a partir dels 6 anys.

-Persones amb discapacitat física sobrevinguda a partir del 33 %, a partir dels 16 anys (menors en casos excepcionals).

-Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, a partir del 33 %, a partir dels 18 anys.

Equipaments / equips professionals

Recepció i administració, sales per fer activitats i teràpies individuals i grupals, despatxos, sales de reunions i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per a 100 persones usuàries:

-Discapacitat auditiva. Personal tècnic titulat: 12. Personal serveis generals i administració: 1.

-Discapacitat física i discapacitat per diagnòstic de salut mental. Personal tècnic de suport: 2. Personal tècnic titulat: 10.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de Recursos Sociolaborals

Servei d'habilitació i teràpia ocupacional

Definició

Per a persones amb discapacitat física i/o pluridiscapacitats que presta suports formatius i terapèutics per aconseguir-ne la màxima autonomia i inclusió sociolaboral. Inclou activitats de teràpia ocupacional i d’entrenament en habilitats d’autonomia per a la vida diària, i orientació, formació i requalificació per a la inserció sociolaboral. Especialment dirigit a les persones que requereixen una requalificació per tornar al mercat laboral, té una durada determinada: fins assolir els objectius individuals. També es dirigeix a persones en situació estable, pel que fa a la seva discapacitat, i que no tenien possibilitats de millorar la inserció laboral, es poden beneficiar d’una funció terapèutica i de manteniment d’habilitats.

Població destinatària

Persones residents a Mallorca, amb discapacitat física a partir del 33 %, majors de 16 anys.

Equipaments / equips professionals

Recepció i administració, sales per fer activitats i teràpies individuals i de grup, despatxos, sales de reunions i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 persones usuàries. Personal tècnic de suport: 8. Personal tècnic titulat: 3. Personal de serveis generals i administració: 3.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Servei d'assistència personal

Definició

Presta suport a la persona amb discapacitat mitjançant la figura de l'assistent personal per unes hores diàries i unes tasques concretes (ajudes a la mobilitat i transport, la comunicació i les tasques de la vida diària, entre d'altres).

Població destinatària

Persones amb discapacitat física a partir del 33 %, i a partir de 16 anys, amb situació de dependència reconeguda i amb capacitat de contractar i gestionar els suports per dur a terme una vida independent.

Equipaments / equips professionals

Els que estableix l’article 17, sobre les condicions comunes a tots els serveis, del Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

Els que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

El que estableix el Decret 86/2010.

Entitat responsable de l’accés al servei

Xarxa pública de Dependència i l’IMAS.

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

No garantida. Per concurrència

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos sociolaborals

Servei de funció tutelar

Definició

Dirigit a persones amb discapacitat amb la capacitat jurídica modificada, que té per objecte vetllar per ella amb la finalitat de fer tot el que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral. L’entitat que du a terme l’activitat de suport a la funció tutelar representa la persona tutelada i n'administra els béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent. És un servei substitutori de la funció que farien els familiars / tutors.

Població destinatària

Persones amb discapacitat residents a Mallorca, a partir de 16 anys, i amb la capacitat jurídica modificada que han estat sotmeses a règim de tutela o curatela per una fundació tutelar per resolució judicial.

Equipaments / equips professionals

Els que estableix l’article 17, sobre les condicions comunes a tots els serveis, del Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 persones usuàries: 2 tècnics titulats i 0,5 personal de serveis generals i administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos personals i assistencials

Servei de centre de dia

Definició

Durant el període diürn ofereix una atenció integral per a les persones amb discapacitat amb necessitats de suport extens i generalitzat. En funció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat (física o intel·lectual i del desenvolupament), ofereix suport directe a activitats bàsiques de la vida diària, la comunicació, el benestar i la salut, les habilitats per a l’autonomia, la teràpia ocupacional, les relacions, la conducta i l’oci. L’objectiu del servei és millorar o mantenir el nivell més alt possible d’autonomia i benestar, prevenint situacions de dependència més gran, potenciant la inclusió i donant suport a les famílies.

Població destinatària

Persones, a partir de 16 anys, residents a Mallorca, i com a mínim amb un 65 % de discapacitat i necessitats de suport extens o generalitzat. S’estableixen dos perfils de destinataris: persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i persones amb discapacitat física.

Equipaments / equips professionals

Recepció i administració, sales per fer activitats i teràpies individuals i de grup, despatxos, sales de reunions i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 persones usuàries:

-Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Personal tècnic de suport: 19. Personal tècnic titulat: 9. Personal de serveis generals i administració: 2.

-Discapacitat física. Personal tècnic de suport: 15. Personal tècnic titulat: 13. Personal de serveis generals i administració: 2.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos sociolaborals

Servei ocupacional

Definició

Presta suports a la persona amb discapacitat perquè aconsegueixi un desenvolupament personal i la inclusió social màxims amb activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge per a l’autonomia i d’inserció sociolaboral.

Una de les finalitats del servei és facilitar la capacitació i la preparació per accedir al treball, mantenir i millorar l’ocupació (mitjançant el servei d’ajustament personal i social o de treball amb suport), i fer-ne la promoció al mercat laboral ordinari sempre que sigui possible. El servei es pot prestar en entorns de la comunitat per afavorir la inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la persona.

Població destinatària

Persones a partir del 33 % de discapacitat. Se n’estableixen dos perfils: persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, a partir de 16 anys, i persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, a partir de 18 anys.

Equipaments / equips professionals

Recepció i administració, sales per fer activitats i teràpies individuals i grupals, despatxos, sales de reunions i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 persones usuàries:

-Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Personal tècnic de suport: 12. Personal tècnic titulat: 4. Personal de serveis generals i administració: 5.

-Discapacitat per diagnòstic de salut mental. Personal tècnic de suport: 12. Personal tècnic titulat: 2. Personal de serveis generals i administració: 5.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Servei sociocultural i d'oci

Definició

Proporciona els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat de qualsevol edat puguin gaudir del seu temps de lleure de la forma més autònoma possible, fomentant-ne la inclusió, la participació ciutadana, el benestar i els vincles. Es presta preferentment en la comunitat i en entorns ordinaris, amb un model d'oci inclusiu. Pot incloure un servei d'orientació i d'intermediació amb recursos d'oci de la comunitat. Cada persona tria les activitats. El servei no es dirigeix a les persones usuàries de serveis residencials o de suport a l’habitatge.

Població destinatària

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament o amb pluridiscapacitats de qualsevol edat. S’estableixen dos grups en funció dels nivell d'intensitat dels suports:

-Persones amb discapacitat entre el 33 i el 64 % i necessitats de suport intermitent o limitat, el servei sociocultural i d’oci de baixa intensitat

-Persones amb discapacitat a partir del 65 % i necessitats de suport limitat o extens, el servei sociocultural i d’oci d’alta intensitat

Equipaments / equips professionals

Els que estableix l’article 17, sobre les condicions comunes a tots els serveis, del Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

Per cada 100 persones usuàries, segons les necessitats de suport. Personal tècnic de suport: entre 2 i 6. Personal tècnic titulat: 1 a temps parcial (0,25).

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

No garantida. Per concurrència.

Copagament

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos personals i assistencials

Servei de residència

Definició

Constitueix el domicili de la persona amb discapacitat, ofereix allotjament i atenció integral per a persones amb necessitats de suport extens o generalitzat en la major part de les activitats de la vida diària. L’objectiu és millorar o mantenir el nivell més alt possible d’autonomia, benestar i inclusió en la comunitat. Es pot complementar amb un servei de centre de dia.

Població destinatària

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, o amb discapacitat física, majors de 16 anys i menors sotmesos a mesures jurídiques de protecció, o altres menors en casos excepcionals, a partir del 65 % de discapacitat i necessitats de suport extens o generalitzat, o bé amb menys del 65 %, però amb necessitats excepcionals de suport per alteracions greus del comportament.

Equipaments / equips professionals

Instal·lacions d’allotjament i manutenció, sales per fer activitats, despatxos i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per 100 persones usuàries:

-Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Personal tècnic de suport: 44. Personal tècnic titulat: 9,5. Personal de serveis generals i administració: 9,5.

-Discapacitat física. Personal tècnic de suport: 44. Personal tècnic titulat: 13. Personal de serveis generals i administració: 7.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos personals i assistencials

Servei d'habitatge supervisat

Definició

Substitutiu de la llar pròpia o familiar. S'organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten. Hi conviuen persones amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l'autodirecció i l’ús dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports s’adapten a les necessitats de cada persona.

Població destinatària

-Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a partir dels 16 anys (menors en casos excepcionals) i a partir del 33 % de discapacitat.

-Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental a partir dels 18 anys i a partir del 33 % de discapacitat.

-Persones amb discapacitat física a partir dels 16 anys (menors en casos excepcionals) i a partir del 65 % de discapacitat.

Equipaments / equips professionals

Instal·lacions d’allotjament i manutenció, sales per fer activitats, despatxos i equipaments tècnics i informàtics.

Ràtios i perfils professionals

Per 10 persones usuàries:

-Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Personal tècnic de suport: 5. Personal tècnic titulat: a temps parcial (0,25). Personal de serveis generals i administració: a temps parcial (0,25).

-Discapacitat per diagnòstic de salut mental. Personal tècnic de suport: 5. Personal tècnic titulat: a temps parcial (0,25). Personal de serveis generals i administració: a temps parcial (0,25).

-Discapacitat física. Personal tècnic de suport: 4. Personal tècnic titulat: a temps parcial (0,25). Personal de serveis generals i administració: a temps parcial (0,25).

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de recursos sociolaborals

Servei de suport a l'habitatge

Definició

Servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat i necessitats de suport que viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut. La prestació és dinàmica i flexible, i s’ha d’adaptar a les necessitats de cada persona usuària. La tinença de l’habitatge correspon a la persona usuària. A diferència del servei d’atenció domiciliària, és un servei de caràcter socioeducatiu més que de caràcter assistencial. El servei de suport a l’habitatge es dirigeix exclusivament a persones que poden millorar la seva autonomia per a la vida independent mitjançant els suports adequats.

Població destinatària

El servei es dirigeix a tres perfils de destinataris:

-Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a partir dels 16 anys (menors en casos excepcionals) i a partir del 33 % de discapacitat.

-Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental a partir dels 18 anys i a partir del 33 % de discapacitat.

-Persones amb discapacitat física, sobrevinguda per dany cerebral o altres malalties a on tingui sentit una funció socioeducativa, a més d’assistencial. A partir dels 16 anys (menors en casos excepcionals) i a partir del 65 % de discapacitat.

Equipaments / equips professionals

El servei es presta en els entorns de les persones usuàries, tant en la comunitat com en el domicili. No calen instal·lacions per a l’atenció directa. No obstant això, l’entitat prestatària ha de disposar, com a mínim, de sales per als professionals.

Ràtios i perfils professionals

Per 10 persones usuàries:

-Suport a l’habitatge. Personal tècnic titulats: a temps parcial (2,2).

-Suport a l’habitatge d’alta intensitat. Personal tècnic de suport: 2. Personal tècnic titulat: a temps parcial (2,2).

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració tècnica i per ordre de sol·licitud.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca, mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

Prestació de serveis per a persones majors

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Atenció a la dependència

Servei residencial temporal per a persones majors

Definició

L'objecte de l'estada temporal és la permanència en règim d'allotjament, manutenció i atenció integral en un centre residencial de l'IMAS per un període de temps predeterminat, durant el qual les persones usuàries tindran els mateixos drets i obligacions que els residents fixos. El temps de permanència en el centre residencial per a estades temporals oscil·la entre 7 i 60 dies, aquest període es determina abans d'ingressar-hi.

Població destinatària

Persones majors de 65 anys que temporalment necessiten d'una atenció per respir familiar, per convalescència de la persona major, per convalescència de la persona que l'atén, o per obres d'adaptació al domicili.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Resolució de la Presidència de l'IMAS de 12 de març de 2014 (BOIB núm. 43, de 29 de març de 2014)

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Centres de l’IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

Criteris de copagament

Ordenança que regula el preu públic per assistències, estades i altres serveis prestats en establiments benèfics i assistencials del Consell Insular de Mallorca. (BOIB núm. 156, de 29/12/2001).

Resolució de 26 d'agost de 1987, de la Direcció General de l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO) per la qual es regulen els ingressos, trasllats i permutes en els centres residencials per a la tercera edat.

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Atenció a la dependència

Servei residencial permanent per a persones majors

Definició

És una xarxa pública i concertada de centres que té com a objectiu oferir una atenció integral centrada en la persona major. La finalitat és vetllar pel benestar de les persones residents a partir d’una atenció integral centrada en la persona des de l’àmbit sociosanitari. Aquesta atenció potencia aspectes preventius i de manteniment i/o millora de la qualitat de vida de la persona.

Població destinatària

Les persones majors de 65 anys, que han estat valorades per dependència o que han sol·licitat un ingrés residencial per prioritat social, reagrupament familiar o trasllat. Excepcionalment, hi poden ser ateses les persones majors de 55 anys amb un informe tècnic favorable.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Per als ingressos de dependència: Decret 83/2010, de 25 de juny de 2010.

Resta d'ingressos: Resolució de la Presidència de l'IMAS de 12 de març de 2014 (BOIB núm. 43, de 29 de març de 2014).

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS. Oficina d'atenció a la dependència. Serveis Socials comunitaris

Entitat proveïdora

IMAS, concertada

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

Criteris de copagament

Persones ingressades per dependència:

Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica per establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la xarxa pública d’atenció a la dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del sistema per l’autonomia i atenció a la dependència

Persones ingressades per prioritat social, reagrupament familiar o trasllat:

Ordenança que regula el preu públic per assistències, estades i altres serveis prestats en establiments benèfics i assistencials del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm.156, de 29/12/2001).

Resolució de 26 d'agost de 1987, de la Direcció General de l'Institut Nacional de Serveis Socials (INSERSO), per la quals es regulen els ingressos, trasllats i permutes en els centres residencials per a la tercera edat (BOE núm.235, de 01/10/1987).

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Atenció a la dependència

Servei de valoració, intervenció i suport en casos de persones majors en situació de risc de desprotecció. (Prioritat social)

Definició

És un programa que té l'objecte d'oferir un servei als tècnics d'atenció primària quan detecten casos de persones majors en risc de desprotecció i/o maltractament.

Ofereix:

-Suport tècnic especialitzat a la xarxa d'atenció social a les persones majors en risc de desprotecció i/o maltractament.

-Valoració del grau de risc de desprotecció i/o maltractament i del recurs més adequat.

-Intervenció específica en casos de persones majors que pateixen risc de desprotecció i/o maltractament.

Població destinatària

Persona major que pateix una situació d’abandonament o de maltractament físic o psicològic que ha estat denunciat davant l’autoritat competent o que es troba en una situació d’emergència social.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Resolució de la Presidència de l'IMAS de 12 de març de 2014 (BOIB núm. 43, de 29 de març de 2014)

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS. Oficina d'atenció a la dependència. Serveis Socials comunitaris

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Atenció a la dependència

Servei de valoració per ingrés residencial per estada temporal, reagrupament familiar o trasllat de centre

Definició

Valoració de la sol·licitud d'ingrés en centre residencial per estada temporal, reagrupament familiar o trasllat entre centres, per avaluar el compliment dels requisits, així com assignar la plaça en el recurs.

Població destinatària

Persones majors de 65 anys que han sol·licitat una plaça per estada temporal, reagrupament familiar o trasllat. Excepcionalment, en poden ser destinatàries les persones majors de 55 anys amb informe tècnic favorable.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Resolució de la Presidència de l'IMAS de 12 de març de 2014 (BOIB núm. 43, de 29 de març de 2014)

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS. Oficina d'atenció a la dependència. Serveis Socials comunitaris

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Atenció a la dependència

Servei d'estades diürnes. Centre de dia

Definició

Servei d'acolliment diürn que dóna suport a les persones que necessiten organització, supervisió i assistència per fer les activitats de la vida diària. Cobreix les necessitats terapèutiques i socioculturals, i complementa l'atenció pròpia del domicili.

Població destinatària

Les persones majors amb 65 o més anys, en situació de dependència que no reben prestacions, o que, encara que en rebin, no són incompatibles, i així ho estableixi el seu programa d'atenció individual (PIA). Excepcionalment, també hi poden anar les persones majors de 55 anys, amb un informe tècnic favorable.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Decret 83/2010, de 25 de juny de 2010

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS. Oficina d'atenció a la dependència. Serveis Socials comunitaris

Entitat proveïdora

IMAS. Entitats concertades

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

Criteris de copagament

Decret 84/2010, de 25 de juny, que regula els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d'establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la xarxa pública d'atenció a la dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del sistema per l'autonomia i atenció a la dependència.

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Secció de foment de l'autonomia per a les persones majors

Servei de suport psicosocial, educatiu i d'estimulació cognitiva per a les persones majors

Definició

És un programa que té com a finalitat donar suport a les persones majors, que s'oferta al distints municipis de la Part Forana. Té per objectius:

-Potenciar l’envelliment actiu de les persones majors, fomentar la seva activitat mental i el coneixement i l’ús d’estratègies per prevenir o retardar dificultats de memòria associades a l’edat.

-Donar suport per a millorar l’autonomia personal i el benestar emocional. -Promoure la participació comunitària del col·lectiu de persones majors, prevenint i pal·liant situacions de soledat i aïllament social.

Població destinatària

Les persones majors amb 65 o més anys o persones majors de 55 anys, amb un informe tècnic favorable.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Específica

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Accés directe per valoració tècnica i ordre de sol·licitud

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Equip de Vellesa i Família en els centres comarcals. Serveis Socials Municipals

Garantia de la prestació

No garantida. Per concurrència.

Copagament

No

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Secció de foment de l'autonomia per a les persones majors

Servei d'intervenció i suport psicosocial individual i familiar

Definició

És un programa per oferir atenció psicosocial directa a les persones majors i familiars cuidadors de persones dependents en situació de risc psicosocial motivada per dificultats associades al procés d'envelliment o per les atencions a la dependència dels familiars majors

Població destinatària

Les persones majors amb 65 o més anys o persones majors de 55 anys, amb un informe tècnic favorable. Familiars cuidadors de persones dependents.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Accés directe per valoració tècnica i ordre de sol·licitud

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Equip de Vellesa i Família en els centres comarcals. Serveis Socials Municipals

Garantia de la prestació

No garantida. Per concurrència.

Copagament

No

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Secció de foment de l'autonomia per a les persones majors

Llars socioculturals

Definició

Centres socioculturals que tenen per objecte promocionar i organitzar activitats, primordialment de caire cultural i per fomentar la convivència i l’ajuda mútua, per possibilitar un envelliment satisfactori.

Els objectius són: fomentar l’autonomia personal i la prevenció de la dependència, potenciar l’autoestima, afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística.

Població destinatària

Les persones majors amb 65 o més anys o persones majors de 55 anys pensionistes i els cònjuges o aquelles amb qui convisquin.

Equipaments / equips professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Ràtios i perfils professionals

El que estableix el Decret 86/2010.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Accés directe per valoració tècnica i ordre de sol·licitud

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Llars de gent gran (Av. de l'Argentina, Reina Sofia, Felanitx, Llucmajor, Manacor)

Garantia de la prestació

No garantida. Per concurrència.

Copagament

No

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Secció de foment de l'autonomia per a les persones majors

Servei d'atenció, orientació, suport i formació per als familiars cuidadors

Definició

És un programa per atendre, orientar, donar suport i formar els familiars cuidadors i altres cuidadors no professionals, per ajudar-los i capacitar-los a millorar la seva qualitat de vida i l’assistència que dispensen a les persones majors amb dependència

Població destinatària

Familiars cuidadors i cuidadors no professionals dels municipis de Mallorca, que tenen a càrrec seu persones majors en situació de dependència.

Equipaments / equips professionals

Equip multidisciplinari

Ràtios i perfils professionals

Personal suficient per prestar l'atenció amb el perfils professionals del treball social, de l'educació social, de la psicologia i de la pedagogia.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del Decret 86/2010.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Accés directe per valoració tècnica i ordre de sol·licitud

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Equip de vellesa i família en els centres comarcals. Serveis socials municipals

Garantia de la prestació

No garantida. Per prelació. Segons ordre de sol·licitud

Copagament

No

Prestacions de serveis d'inclusió social

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de prevenció comunitària

Servei de promoció de la salut en l'àmbit juvenil

Definició

Assessorament i suport a recursos i/o entitats del municipi que treballen amb joves per incorporar-hi actuacions dirigides a la promoció d’hàbits saludables, abordant de forma explícita el consum de drogues i altres conductes de risc.

Inclou: activitats de lleure, activitats formatives, promoció de campanyes de sensibilització per reduir l'abús d'alcohol i altres drogues en els menors d'edat, programa alternatiu a la sanció administrativa per possessió o consum de drogues per a joves de 14-21 anys, etc.

Població destinatària

Mediadors juvenils, infants i joves en general, i infants i joves en situació de risc.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals format per persones especialitzades en treball comunitari i prevenció.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multiprofessional integrat per persones titulades universitàries en psicologia, medicina, pedagogia, treball social i educació social, especialitzades en treball comunitari i prevenció.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Accés per derivació dels serveis tècnics municipals, de salut i d'educació.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Els programes s'organitzen per acord i en col·laboració amb els serveis comunitaris de cada municipi i intervenen serveis municipals i contractats de manera específica.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de prevenció comunitària

Servei de promoció de les habilitats preventives de les famílies

Definició

Gestió i realització de tallers psicoeducatius de grup, per a famílies seleccionades en funció de determinats indicadors de risc. Orientació individual i/o familiar, sempre com a col·laboradors de recursos o entitats que ja intervenen en un territori concret.

Població destinatària

Famílies amb fills/es menors d’edat del municipi i/o mancomunitat, en general, i de manera específica les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i/o que tenen fills i filles amb conductes de risc.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals format per persones especialitzades en treball comunitari i prevenció.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multiprofessional integrat per persones titulades universitàries en psicologia, medicina, pedagogia, treball social i educació social, especialitzades en treball comunitari i prevenció.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Accés per derivació dels serveis tècnics municipals, de salut i d'educació.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de prevenció comunitària

Servei de suport a l'educació per a la salut als centres educatius

Definició

Servei adreçat als centres educatius que inclou programes de formació i assessorament al professorat i orientadors que volen dur a terme programes d’educació per a la salut en els centres educatius de Mallorca.

S’ofereixen continguts conceptuals sobre les drogues i els seus efectes, sobre tècniques participatives i de treball en grup. Al mateix temps s’estimula la implicació de tota la comunitat educativa i el compromís mutu de l’escola i la família en el desenvolupament dels factors de protecció i estils de vida saludables. Aquests programes es desenvolupen per acord i en coordinació amb les conselleries de Salut (Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears), i d’Educació a tots els municipis de Mallorca, excepte Palma i Marratxí.

Població destinatària

Professorat, tutors, tècnics educatius, i pares i mares de la població escolaritzada.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals format per persones especialitzades en treball comunitari i prevenció.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multiprofessional integrat per persones titulades universitàries en psicologia, medicina, pedagogia, treball social i educació social, especialitzades en treball comunitari i prevenció.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears i la Llei 4/2005, de 29 d'abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Accés per derivació dels serveis tècnics municipals, de salut i d'educació.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS i centres d'educació infantil, primària i secundària

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de prestacions

Renda mínima d'inserció

Definició

La renda mínima d'inserció (RMI) és un instrument per aconseguir la inserció i la integració de les persones en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió, i s'articula a través de dos eixos complementaris:

-Una prestació econòmica per garantir uns ingressos mínims.

-Una prestació tècnica per a la inserció sociolaboral sempre que sigui possible, mitjançant programes formatius i d'inserció sociolaboral.

Població destinatària

La que estableix l'article 6 del Decret 117/2001, de 28 de setembre, que regula la renda mínima d'inserció:

-Ser major de 25 anys.

-Estar empadronats a algun municipi de Mallorca i acreditar una residència continuada d'un mínim de 6 mesos.

-Constituir una llar independent.

-No disposar d'ingressos econòmics, o que aquests no superin el llindar que estableix el decret.

-No tenir dret a percebre altres prestacions públiques l’import de les quals superi la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció, calculada d’acord amb el que estableix el Decret.

-No haver renunciat a una oferta de treball normalitzada o haver causat baixa voluntària a la feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

-Excepcionalment, els serveis tècnics poden avaluar situacions anàlogues que, malgrat que no compleixin algun dels requisits anteriors, es puguin incloure en aquest dret, sempre de manera motivada i justificada adequadament .

Equipaments / equips professionals

L'equip de prestacions de l'IMAS. Personal tècnic i administratiu.

Ràtios i perfils professionals

Personal amb titulacions d'àmbit social i administratiu. Personal tècnic i administratiu.

Estàndards de qualitat

Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima d'inserció.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Per demanda de la persona usuària i subjecte a les condicions establertes pel decret que regula la renda mínima d'inserció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma, Inca i Manacor. L'equip tècnic, en funció de la demanda, s'estableixen punts d'atenció a dependències dels municipis.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de suport tècnic municipal

Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics

Definició

Conjunt organitzat i coordinat d’accions desenvolupades per professionals qualificats, per facilitar a la ciutadania la informació per accedir als recursos socials. Si es tracta de persones amb manca d’autonomia personal, se'ls facilita atenció en el seu domicili per afavorir-ne la permanència en l’entorn quotidià. També inclou un recurs d’acolliment residencial temporal i suport social per a persones adultes i famílies que no disposen d’habitatge ni de suport sociofamiliar. Inclou:

-Informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació

-Ajuda a domicili

-Allotjament alternatiu

-Teleassistència/telealarma

-Mediació intercultural

-Domiciliació i empadronament

Població destinatària

Població general, persones en situació de dependència o en risc social, amb manca d’habitatge i de suport sociofamiliar. I persones estrangeres extracomunitàries.

Equipaments / equips professionals

Les unitats de treball social (UTS) dels serveis socials comunitaris bàsics dels municipis de Mallorca, i dels programes específics per a persones dependents en situació de risc o ciutadans extracomunitaris.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones amb titulació universitària de dret, pedagogia, psicologia, treball social/educació social,i per professionals dels cossos administratiu i auxiliar, segons el que s’estableix en els decrets 86/2010 i el 48/2011.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social comunitari bàsic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Per prescripció tècnica pevista en el pla individual d’atenció i subjecte al reglament de règim intern del centre o servei.

Entitat responsable de l’accés al servei

Administració local

Entitat proveïdora

Administració local

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

D’acord amb la normativa municipal i amb el Decret 84/2010

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de suport tècnic municipal

Suport tècnic, assessorament específic i orientació a professionals dels serveis socials municipals de Mallorca

Definició

Conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, per col·laborar i facilitar suport i assessorament als professionals dels serveis socials dels ajuntaments i les mancomunitats de Mallorca. Per millorar el desenvolupament de les competències que, en matèria de serveis socials, tenen atribuïdes les corporacions locals, amb referència especial a les prestacions socials bàsiques.

Població destinatària

Professionals que treballen vinculats als serveis socials comunitaris dels ajuntaments de Mallorca i, de forma especial, als municipis menors de vint mil habitants.

Equipaments / equips professionals

Els que estableix la normativa per autoritzar i acreditar aquesta tipologia de serveis.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones amb titulació universitària de dret, pedagogia, psicologia, treball social, o educació social, o habilitats, i per professionals dels cossos administratiu i auxiliar.

Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis general i les directrius de coordinació dels serveis comunitaris bàsics.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma, Inca i Manacor.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de suport tècnic municipal

Servei de formació a professionals dels serveis socials municipals

Definició

Segons la llei vigent, l'IMAS ha de participar en la supervisió, el suport tècnic i la formació permanent del personal adscrit als serveis socials municipals, la qual cosa els ha de permetre donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de la població de cada territori. Aquesta formació s'ha de planificar perquè la informació, els coneixements i les aptituds dels professionals dels servei socials, estiguin actualitzades i siguin adients per donar la resposta més adequada.

Població destinatària

Professionals que treballen vinculats als serveis socials comunitaris dels ajuntaments de Mallorca i, de forma especial, als municipis menors de vint mil habitants.

Equipaments / equips professionals

Els que estableix la normativa per autoritzar i acreditar aquesta tipologia de serveis.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones amb titulació universitària de dret, pedagogia, psicologia, treball social, o educació social, o habilitats, i per professionals dels cossos administratiu i auxiliar.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma, Inca i Manacor.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons perfil professional dels destinataris.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'inserció social i immigració

Servei de valoració per accedir a la xarxa d'inclusió social i assessorament tècnic

Definició

Valoració dels casos que entren o sol·liciten entrar en la xarxa d'inserció social de l'IMAS, tant directament, com derivats d'altres serveis o recursos. Informació, assessorament tècnic, suport i orientació als professionals d'altres serveis/recursos.

Població destinatària

Persones que requereixen intervenció o allotjament en algun dels centres/recursos de la xarxa d'inserció social de l'IMAS.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció a col·lectius més desafavorits.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'inserció social i immigració

Servei de suport i atenció social per a persones adultes en situació d'exclusió social

Definició

Servei de suport i atenció social per a persones adultes en situació d'exclusió social, amb malalties greus, reclusos i/o ex-reclusos, incloses aquelles que pateixen alguna malaltia mental.

Població destinatària

Població penitenciària, ex-reclusos, en situació d'exclusió social, amb problemes de salut física o mental.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció als col·lectius més desafavorits.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma. Entitats concertades.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'inserció social i immigració

Servei d'atenció itinerant per a persones sense sostre en situació d'exclusió social

Definició

Servei d'atenció social itinerant per a emergències (24 h) adreçat a persones sense sostre.

Població destinatària

Persones sense llar que viuen al carrer de manera permanent o temporal.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció als col·lectius més desafavorits.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Directe. Telèfon d'emergències 112.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Entitats concertades o contractades.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'inserció social i immigració

Servei d'allotjament temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social sense toxicomania activa

Definició

Acolliment residencial temporal i suport a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de llar ni de recursos suficients i que no consumeixen activament alcohol o drogues.

Població destinatària

Persones sense sostre, sense suport familiar i sense recursos materials ni econòmics.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció als col·lectius més desafavorits.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Entitats concertades o contractades.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'inserció social i immigració

Servei d'allotjament temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social amb possibilitat de toxicomania activa

Definició

Acolliment residencial temporal i suport a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de llar ni de recursos suficients i que poden, o no, consumir activament alcohol o altres drogues.

Població destinatària

Persones sense sostre, sense suport familiar i sense recursos materials i econòmics, amb possibilitat de politoxicomania, en procés deshabituador o no.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció els col·lectius més desafavorits.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Entitats concertades o contractades.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'atenció a les drogodependències

Servei d'atenció i tractament ambulatori de les drogodependències i altres conductes addictives

Definició

Programa que ofereix atenció ambulatòria a les persones amb trastorn per consum de tot tipus de drogues (alcohol, heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi, altres, excepte tabac), així com d'altres conductes addictives des de l’enfocament biopsicosocial mitjançant un equip de professionals interdisciplinari.

Població destinatària

Persones que requereixin d'una atenció ambulatòria per un trastorn per consum de drogues i altres problemes relacionats, les seves famílies i altres persones que demanin atenció i/o informació respecte del problema de les drogodependències, residents als municipis de Mallorca, excepte Palma.

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció a les drogodependències i altres addiccions.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, i la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Directe

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Centres d'atenció a les drogodependències (Palma, Inca, Manacor, Calvià, Migjorn)

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció d'atenció a les drogodependències

Servei d'atenció i tractament residencial de les drogodependències

Definició

Programa de deshabituació residencial de tot tipus de drogodependències, excepte el tabac.

Població destinatària

Persones que requereixen un programa de tractament residencial que facin un tractament de tipus ambulatori en qualsevol centre de tractament (CAD) de les Illes Balears

Equipaments / equips professionals

Un equip de professionals especialitzats en l’àmbit de l’atenció a les drogodependències i altres addiccions.

Ràtios i perfils professionals

Un equip multidisciplinari constituït fonamentalment per persones titulades de l’àmbit social i sanitari.

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, i la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei social especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Entitats concertades o contractades.

Garantia de la prestació

No garantida. Criteri de prelació segons població.

Copagament

No

Prestacions de serveis de Gerència

Gerència

Secció d'atenció al ciutadà i coordinació de centres comarcals

Servei d'informació, assessorament i derivació

Definició

L' IMAS disposa de tres punts d'informació i assessorament, en els quals s'atenen les demandes de la ciutadania. S'hi informa, assessora i es deriven les persones que ho necessiten a altres xarxes de serveis socials o administracions.

Població destinatària

Població general

Equipaments / equips professionals

Persones graduades, llicenciades o diplomades en treball social i d'altres de l'àmbit social i administratiu.

Ràtios i perfils professionals

Personal suficient per donar atenció presencial i telefònica.

Estàndards de qualitat

Els que estableix el Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i d'atenció al ciutadà.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari bàsic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Directe

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma, Inca i Manacor

Garantia de la prestació

Garantida

Prestacions econòmiques

Direcció Insular d'Atenció a la Dependència

Secció de prestacions

Prestacions econòmiques individuals a persones majors

Definició

Ajudes econòmiques individuals a persones majors de 65 anys per atendre'n els problemes específics i millorar-ne la qualitat de vida i, en general, per promocionar-ne el benestar. Dues modalitats:

a) Ajudes tècniques, inclouen les pròtesis i les ortesis, i altres ajudes tècniques per suplir o complementar les limitacions i/o mancances funcionals de les persones majors (llit hospitalari, matalàs antiescares, grua, arnès, etc.)

b)Tractaments rehabilitadors sociosanitaris, per aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones majors afectades per processos pluripatològics o per processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu.

Població destinatària

Les persones majors, amb 65 o més anys.

Equipaments / equips professionals

Personal de gestió administrativa necessari

Ràtios i perfils professionals

Personal suficient per prestar l'atenció amb els perfils professionals de treball social i d'auxiliar administratiu.

Estàndards de qualitat

El termini per resoldre i notificar és de 90 dies

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari bàsic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Segons publicació de la convocatòria anual

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció a la dependència. Serveis socials municipals.

Garantia de la prestació

No garantida. Per prelació, segons capacitat econòmica i ordre de sol·licitud.

Copagament

No

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Secció de prestacions

Prestacions econòmiques individuals a persones amb discapacitat

Definició

Prestacions adreçades a atendre els problemes específics de les persones amb discapacitat que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, per millorar-ne la qualitat de vida i, en general, promocionar-ne el benestar. Hi ha dues modalitats: tractaments rehabilitadors sociosanitaris i ajudes tècniques.

Població destinatària

Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, menors de 65 anys

Equipaments / equips professionals

Personal de gestió administrativa necessari

Ràtios i perfils professionals

Personal suficient per prestar l'atenció amb els perfils professionals de treball social i d'auxiliar administratiu

Estàndards de qualitat

El termini per resoldre i notificar és de 90 dies

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari bàsic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària per a Mallorca respecte a la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Segons publicació de la convocatòria anual

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS. Oficina d'atenció de Palma

Garantia de la prestació

No garantida. Per concurrència.

Copagament

Criteris de copagament

La convocatòria anual estableix el període de les despeses subvencionables, la forma de justificar la despesa que s'ha fet i la quantia màxima que es pot subvencionar per a cada producte o servei.

Direcció Insular d'Inclusió Social

Secció de suport tècnic municipal

Prestacions econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques per a famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat

Definició

Prestacions no periòdiques de naturalesa econòmica, en forma de subvencions i finalista, per a les persones integrades en una unitat de convivència amb recursos insuficients per atendre les despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessàries per prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació social. D’acord amb el tipus de necessitat a la qual donen cobertura poden ser:

a) Famílies amb menors en situació de risc social per prevenir la separació dels menors de les seves famílies i evitar-ne la desprotecció.

b) Persones en situació d'urgent i greu necessitat, amb especial atenció a les situacions de desnonament o pobresa sobrevinguda.

c) Persones que es trobin en les situacions recollides a l'article 6 de la llei 4/2009, d'11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears, en relació a situacions amb necessitats d'atenció prioritària.

Població destinatària

Les famílies i/o les persones adultes i els menors, integrades en una unitat de convivència en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne.

Equipaments / equips professionals

Els serveis socials comunitaris bàsics

Ràtios i perfils professionals

Els propis dels serveis socials comunitaris bàsics

Estàndards de qualitat

Els que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari bàsic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica

Accés i llista d’espera al servei

Decisió tècnica

Entitat responsable de l’accés al servei

Serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments de Mallorca

Entitat proveïdora

Serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments de Mallorca

Garantia de la prestació

No garantida. Es concedeix amb la valoració professional prèvia sobre la situació de necessitat i urgència social. Els serveis socials poden disposar de bases reguladores o reglaments que regulin la concessió de les ajudes.

Copagament

No

                   

ANNEX 2. Cartera de serveis a menors i família de Mallorca

Prestacions de serveis a Menors i Família

Direcció Insular de Menors i Família

Servei de menors i família

Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència

Definició

Proporciona atenció, valora i intervé, finalment deriva, els infants en situació de desprotecció o de risc de desprotecció. Fa el seguiment i tracta les famílies mitjançant mesures jurídiques a la protecció.

Població destinatària

Menors, de totes les edats, en situació de risc greu de desprotecció o desemparament residents a Mallorca

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS, a Palma, Inca i Manacor.

Ràtios i perfils professionals

Equip multiprofessional format en el camps de la jurisdicció, psicologia, treball social, pedagogia, educació social, i administració (auxiliars administratius i serveis generals).

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca, respecte a la cartera bàsica dels serveis socials de les Illes Balears

Accés i llista d’espera al servei

Per via d'urgència (intervenció dels cossos de seguretat de l'Estat, judicial i/o per ordre de Fiscalia) i per derivació de ciutadans i/o serveis comunitaris. No hi ha llista d'espera.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Unitat d'urgències de menors i família

Servei de valoració a menors víctimes d’abús sexual (UVASI)

Definició

Servei que valora els menors que han sofert presumptes abusos sexuals o presenten indicadors que orienten la possibilitat d’haver-los patit.

Població destinatària

Menors, de totes les edats, que han sofert presumptes abusos sexuals o presenten indicadors que orienten la possibilitat d’haver-los patit.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics a de l’IMAS a Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip de professionals de la psicologia

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Per via d'urgència (intervenció dels cossos de seguretat de l'Estat, judicial i/o per ordre de Fiscalia) i per derivació de ciutadans i/o serveis comunitaris. Es prioritzen criteris de desprotecció, menors de 4 anys i exploracions conjuntes amb cossos de seguretat de l'Estat.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'infància i família

Servei de tractament dels efectes del maltractament a menors

Definició

És un programa psicoterapèutic especialitzat en el tractament del trauma psíquic produït per situacions de desatenció de les necessitats, de maltractament, de negligència, d’abús i/o d’abandó. Per promocionar el benestar i els recursos personals dels menors (de construcció de resiliència).

Població destinatària

Menors, de totes les edats, amb expedients oberts de protecció de menors i que han estat derivats per un professional referent dels equips de Protecció Infantil de l'IMAS

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics a de l’IMAS a Palma.

El centre està inscrit en el registre de centres, serveis i/o consultes de psicologia inscrites en el registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la CAIB

Ràtios i perfils professionals

Equip de professionals de psicologia, generals sanitaris i psicologia clínica

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica dels Serveis de Menors i Família. Es prioritza criteris psicològics/emocionals i l'ordre de derivació. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'infància i família

Servei d’intervenció terapèutica familiar

Definició

És un programa psicoterapéutic especialitzat, per una banda en intervenció familiar sobre trastorns de l'afecció, i per altra, en millorar les competències parentals per afavorir la convivència familiar i el bon tracte dels infants en situacions de desprotecció amb els plans de cas següents: -Preservació familiar, intervenció en crisis.

-Preservació familiar, capacitació parental.

-Separació provisional, reunificació familiar.

Població destinatària

Famílies i pares els fills dels quals tenen un expedient de protecció jurídica obert i que se’ls ha aplicat un Pla de Treball amb un programa de tractament de rehabilitació de les capacitats parentals

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics a de l’IMAS a Palma. El centre està inscrit el el registre de centres, serveis i/o consultes de psicologia inscrites en el registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la CAIB

Ràtios i perfils professionals

Equip de psicòlegs/ues generals sanitaris i/o psicòlegs/ues clínics

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica dels Serveis de Menors i Família. Es prioritza criteris psicològics/emocionals i l'ordre de derivació. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'infància i família

Servei de psicomotricitat terapèutica

Definició

Conjunt de pràctiques psicomotrius, amb infants que presenten psicotraumatismes conseqüència dels maltractaments soferts, orientades al reconeixement de l'expressió del cos, gests, moviments i paraules amb la mirada; escolta del discurs corporal dels sentits, percepcions i emocions espontànies per retrobar-se amb el sentir i viure.

Població destinatària

Menors, de totes les edats, amb expedients de protecció del menor oberts i derivats al Servei d'Infància i Família.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics a de l’IMAS a Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip de professionals de la pedagogia

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14 i 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica del Servei de Menors i Família. Es prioritzen criteris psicològics/emocionals i l'ordre de derivació. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Servei de menors i família

Servei d'intervenció en crisi

Definició

Programa per a famílies amb fills adolescents que entren en crisi, té per objecte millorar la situació familiar i evitar l'ingrés del menor en un centre residencial.

Població destinatària

Menors, d'edats compreses entre els 13 i 18 anys, i famílies, en crisi relacional puntual residents a Mallorca.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’entitat col·laboradora.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari d'especialistes en psicologia i treball social.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors. Pla de gestió de qualitat i certificació.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica del Servei de Menors i Família.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats especialitzades mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Servei de menors i família

Servei d'intervenció familiar de treball del vincle parental

Definició

Té per objecte avaluar i treballar el vincle afectiu entre els menors, amb mesura de protecció, i els seus pares.

Població destinatària

Menors amb expedient de protecció, d'edats compreses entre els 0 i 6 anys, i llurs famílies residents a Mallorca.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics a de l’entitat col·laboradora.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari d'especialistes en psicologia, pedagogia, educació social, educació infantil/primària.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors. Pla de gestió de qualitat i certificació.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica del Servei de Menors i Família. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats especialitzades mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Forma de prestació del servei

Contractual

Direcció Insular de Menors i Família

Servei de menors i família

Servei d’intervenció familiar en el domicili

Definició

Intervenció en el domicili per reforçar les habilitats parentals de les famílies que es troben en dificultat social per a que els menors del nucli familiar puguin desenvolupar-se de forma adequada.

Població destinatària

Menors amb situació de risc, d'edats compreses entre els 0 i 17 anys, i les seves famílies.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’entitat col·laboradora. La tasca s'ha de desenvolupar principalment a la llar de les famílies, algunes intervencions en altres indrets específics i esporàdicament a les instal·lacions de l'IMAS: Palma, Inca o Manacor.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari direcció, educació social i auxiliars administratius.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors. Pla de gestió de qualitat i certificació.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica dels serveis de menors i família. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats especialitzades mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Servei de menors i família

Servei de preparació, suport i seguiment a joves protegits o ex protegits per a l’emancipació

Definició

Destinat a prevenir i/o pal·liar la situació de risc de joves, tutelats i extutelats procurant-ne la integració sociolaboral, fomentant-ne l'autonomia i l'emancipació

Població destinatària

Joves tutelats o extutelats, d'edats compreses entre els 16 i 21 anys.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’entitat col·laboradora.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari direcció i educació social.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors. Pla de gestió de qualitat i certificació.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica dels serveis de menors i família. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats especialitzades mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Servei de menors i família

Servei socioeducatiu d’inserció laboral

Definició

Inserció laboral i intervenció socioeducativa per a joves per afavorir-ne l’autonomia, la millora de competències, aptituds i la participació activa en el procés de socialització i inserció laboral.

Població destinatària

Joves menors d'edat amb expedient de protecció i residents a Mallorca, d'edats compreses entre els 14 i 17 anys.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’entitat col·laboradora.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari direcció i educació social.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors. Pla de gestió de qualitat i certificació.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació tècnica dels serveis de menors i família. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats especialitzades mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Llars del menor

Servei de primera acollida i diagnòstic a menors en situació de desprotecció greu

Definició

Acolliment residencial que proporciona atenció immediata i transitòria a menors que han de sortir urgentment del medi familiar, i un diagnòstic per determinar la mesura i el recurs de protecció més adient, així com el pla d’intervenció que s’ha de dur a terme amb el menor i la família.

Població destinatària

Menors amb situació de desprotecció greu residents a Mallorca, de totes les edats.

Equipaments / equips professionals

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de direcció, coordinació, psicologia, medicina, educació social, auxiliars d'educació i serveis de manteniment i de neteja.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca respecte a la cartera dels serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Per via d'urgència (intervenció dels cossos de seguretat de l'Estat, judicial i/o per ordre de Fiscalia) i per derivació de ciutadans i/o serveis comunitaris. No hi ha llista d'espera. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Llars del menor

Servei d’acolliment residencial bàsic per a infància i adolescència

Definició

Acolliment residencial per protegir el menor, mitjançant l’assumpció de la guarda per proporcionar-li un espai de protecció que li permeti adquirir un desenvolupament afectiu, psicològic, formatiu-laboral, intel·lectual i social adequats.

Població destinatària

Menors amb situació de desprotecció greu o desemparament residents a Mallorca, de totes les edats.

Equipaments / equips professionals

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de direcció, coordinació, psicologia, medicina, educació social, auxiliars d'educació i serveis de manteniment i de neteja.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca respecte a la cartera dels serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació: resolució administrativa. Per l'ordre mitjançant el protocol d'ingrés a centres i excepcionalment per la urgència del Pla de cas. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS, entitat contractada o concertada.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Llars del menor

Servei d’acolliment residencial especial per a menors estrangers no acompanyats

Definició

Acolliment residencial d'adolescents estrangers sense adults responsables en el territori, amb problemes de desprotecció familiar total, els cal una atenció residencial específica a causa de les dificultats d’identificació i de treball, agreujades per les diferències idiomàtiques, culturals i socials.

Població destinatària

Menors estrangers sense adults responsables en el territori, d'edats compreses entre els 13 i 18 anys.

Equipaments / equips professionals

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de direcció, coordinació, psicologia, medicina, educació social, auxiliars d'educació i serveis de manteniment i de neteja.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca respecte a la cartera dels serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació: resolució administrativa. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats amb programes especialitzats mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Llars del menor

Servei d’acolliment residencial específic per a menors amb discapacitat

Definició

Acolliment residencial especialitzat que té com a finalitat protegir el menor, assumint-ne la guarda a fi de proporcionar-li un espai de protecció que li permeti adquirir un desenvolupament adequat segons els graus de suport que necessita.

Població destinatària

Menors amb situació de desprotecció greu o desemparament residents a Mallorca, de totes les edats amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual.

Equipaments / equips professionals

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de direcció, coordinació, psicologia, medicina, educació social, auxiliars d'educació i serveis de manteniment i de neteja.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca respecte a la cartera dels serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació: resolució administrativa. Per l'ordre mitjançant el protocol d'ingrés a centres i, excepcionalment, per la urgència del Pla de cas. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats amb programes especialitzats mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Llars del menor

Servei d'acolliment residencial especial per a menors amb trastorns de conducta

Definició

Acolliment residencial que té per objecte l’atenció integral especialitzada de menors amb problemes de conducta. Aquest servei s'aplica en els casos de separació necessària de la família d’origen, bé sigui per guarda o per tutela.

Població destinatària

Menors, d'edat entre els 7 i 17 anys, amb situació de desprotecció greu o desemparament residents a Mallorca amb necessitat d'acció educativa especial per problemes conductuals.

Equipaments / equips professionals

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de direcció, coordinació, psicologia, medicina, educació social, auxiliars d'educació i serveis de manteniment i de neteja.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca respecte a la cartera dels serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació: resolució administrativa. Per l'ordre mitjançant el protocol d'ingrés a centres i, excepcionalment, per la urgència del Pla de cas. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats amb programes especialitzats mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Llars del menor

Servei d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars

Definició

Acolliment residencial que té com a finalitat acollir i formar mares adolescents, amb o sense parella, sense suport familiar o amb suport familiar inadequat.

Població destinatària

Adolescents embarassades o amb fills en situació de desemparament, d'edats compreses entre els 14 i 18 anys.

Equipaments / equips professionals

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de direcció, coordinació, psicologia, medicina, educació social, auxiliars d'educació i serveis de manteniment i de neteja.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei especialitzat

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Bàsica per a Mallorca respecte a la cartera dels serveis socials de les Illes Balears.

Accés i llista d’espera al servei

Valoració i derivació: resolució administrativa. Per l'ordre mitjançant el protocol d'ingrés a centres i, excepcionalment, per la urgència del Pla de Cas. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

Entitats amb programes especialitzats mitjançant contractació o concertació.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'acolliments familiars

Servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia

Definició

Acollida familiar permanent en la pròpia família extensa del menor que té com objectiu principal oferir un medi familiar alternatiu o complementari amb caràcter indefinit als menors que han estat separats dels seus pares biològics.

Població destinatària

Menors amb expedient obert al Servei de Menors, de totes les edats.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’entitat col·laboradora i IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració, derivació i certificat d'aptitud. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS, entitat contractada o concertada.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'acolliments familiars

Servei d'acolliment familiar permanent amb família externa (NIU)

Definició

Acollida familiar, amb caràcter indefinit, que té per objecte oferir un medi familiar alternatiu o complementari als menors que han estat separats dels pares biològics, no susceptibles d'adopció.

Població destinatària

Menors amb expedient obert al Servei de Menors, d'edat compreses entre els 6 i 18 anys.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’entitat col·laboradora i IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 i 16 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració, derivació i certificat d'aptitud. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS, entitat contractada o concertada.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'acolliments familiars

Servei d'acolliment familiar temporal amb família aliena

Definició

Ofereix, temporalment, al menor separat de la família biològica, un context familiar normalitzat mentre els pares biològics superen les dificultats que presenten o es valora una altra mesura de protecció.

Població destinatària

-Menors amb expedient obert al Servei de Protecció al Menor, d'edat compreses entre els 0 i 6 anys, mitjançant el programa FAMÍLIES CANGUR.

-Menors amb expedient obert al Servei de Protecció al Menor, d'edat compreses entre els 6 i 12 anys, mitjançant el programa FAMÍLIES ABRIC.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració, derivació i certificat d'aptitud. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'acolliments familiars

Servei d'acolliment familiar temporal especialitzat (ACOTÉ)

Definició

Ofereix, temporalment, al menor separat de la família biològica, un context familiar especialitzat mentre els pares biològics superen les dificultats que presenten o es valora una altra mesura de protecció.

Població destinatària

Menors amb expedient obert al Servei de Menors, d'edats compreses entre els 6 i 13 anys i que presenten problemes de conducta i trastorns de caire psicològic.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Valoració, derivació i certificat d'aptitud. L'accés depèn d'una mesura jurídica de protecció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'acolliments familiars

Servei de formació en acolliments familiars

Definició

Servei de formació en acolliments familiars, en línia i presencial, per informar, formar, assessorar i avaluar sobre diferents temes relacionats amb l'acolliment familiar, com són: marc jurídic, programes d'acolliment familiar, criteris d'aptitud per ser família acollidora, perfil dels menors, pautes educatives, etc.

Població destinatària

Població en general que vulgui ampliar els coneixements sobre l'acolliment familiar.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Sol·licitud presentada al Servei d'acolliments familiars de l'IMAS.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'adopcions

Servei d'informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l'adopció internacional

Definició

Consisteix en prestar informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l’adopció internacional. Emetre les declaracions d'idoneïtat de les famílies i fer el seguiment dels processos d'adaptació dels menors estrangers amb les noves famílies.

Població destinatària

Famílies sol·licitants d'adopció internacional (persones majors de 25 anys i, fins a 60 anys, si són monoparentals) i menors (d'edats compreses entre els 0 i 17 anys) que, atenent el Conveni de la Haya els calgui protecció perquè pateixen circumstàncies socials, polítiques i econòmiques adverses en els seus països.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Sol·licitud d'informació i assessorament. Certificat d'idoneïtat. Resolució administrativa. Protocols internacionals en funció del país d'origen de l'infant.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS, ECCAI

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No (alguns països només tracten amb organismes d'intermediació en l'adopció.)

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'adopcions

Servei d'informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l'adopció nacional

Definició

Ofereix als menors en situació de desemparament, i amb impossibilitat de tornar amb les seves famílies d’origen, una família alternativa idònia i definitiva. Ofereix informació, formació, assessorament, valoració i suport per a l’adopció nacional, així com l'acollida familiar preadoptiva.

Població destinatària

Famílies sol·licitants d'adopció nacional (persones majors de 25 anys i, fins a 60 anys, si són monoparentals) i menors (d'edats compreses entre els 0 i 17 anys) en situació de desemparament.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Sol·licitud d'informació i assessorament. Certificat d'idoneïtat. Resolució administrativa. En funció dels menors que siguin susceptibles d'adopció, de les seves necessitats i de l'antiguitat de l'expedient de la família. D'acord amb l'art. 31 del Decret 40/2006, de 21 d'abril (BOIB núm. 62, de 29 d'abril de 2006).

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'adopcions

Servei de recerca d'orígens

Definició

Servei que té per objecte la recerca dels orígens familiars de persones adoptades.

Població destinatària

Persones adoptades majors d'edat o menors d'edat acompanyades dels seus pares o tutors.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Sol·licitud d'informació i assessorament. No hi ha llista d'espera.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'adopcions

Servei de seguiment pre adoptiu

Definició

Suport psicosocial, assessorament, formació i atenció terapèutica especialitzada a les famílies i menors en vies de formalitzar l'adopció.

Població destinatària

Famílies adoptives i fills adoptats.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Sol·licitud d'informació i assessorament. No hi ha llista d'espera. Resolució que delegui la guarda del menor amb fins d'adopció.

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS, entitat contractada o concertada.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No

Direcció Insular de Menors i Família

Secció d'adopcions

Servei de seguiment post adoptiu

Definició

Suport psicosocial, assessorament, formació i atenció terapèutica especialitzada a les famílies adoptives i als fills adoptats. És un servei de caràcter voluntari, confidencial i adaptat a les necessitats de cada família.

Població destinatària

Famílies adoptives i fills adoptats.

Equipaments / equips professionals

Despatxos, sales i equipaments tècnics i informàtics de l’IMAS Palma.

Ràtios i perfils professionals

Equip multidisciplinari de dret, psicologia, pedagogia, treball social, educació social, auxiliars d'administració.

Estàndards de qualitat

Els que estableixen els articles 14, 15 del capítol II sobre els principis generals i les directrius de coordinació per autoritzar i acreditar els serveis del Decret 86/2010, i posteriors.

Tipus de servei (comunitari bàsic, comunitari específic o servei especialitzat)

Servei comunitari específic

Tipus de prestació (bàsica o complementària)

Complementària

Accés i llista d’espera al servei

Sol·licitud d'informació i assessorament. No hi ha llista d'espera

Entitat responsable de l’accés al servei

IMAS

Entitat proveïdora

IMAS, entitat contractada o concertada.

Garantia de la prestació

Garantida

Copagament

No


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma