Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 7739
Exposició de plecs i anunci de licitació referent al contracte de concessió de servei públic d'organització i celebració de la 3ª fira d'Inca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l’art. 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de condicions que ha de regir aquesta contractació s’exposa el públic, mitjançant el present anunci, durant el termini de deu dies naturals perquè es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci se simultanieja amb els anuncis de licitació, per la qual cosa en el cas que es presentin reclamacions s’actuarà d’acord amb el que preveu l’esmentat precepte legal.

 

Inca, 5 de juliol de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió

Resolució de l’Ajuntamet d’Inca per la qual s’anuncia la licitació per a l’adjudicació del Contracte de concessió del servei públic d’organització i celebració de la 3ª fira d’Inca.

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca.

Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte de concessió del servei públic d'organització i celebració de la 3ª fira d'Inca

b) Lloc d’execució: Inca

c) Termini d’execució: Tercera fira d’Inca que es celebrarà els dies 3, 4 i 5 de novembre de 2017

3.- Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- Preu de licitació, sense IVA:

El contractista percebrà dels firaires les següents quantitats màximes o les que resultin adjudicades, atès que són millorables a la baixa a favor dels firaires per part dels licitadors a les seves ofertes:

a) Per als carrers de primera categoria (centre peatonal):

 • Artesans: 40 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Alimentació: 60 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Restauració: 150 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Artesans “productes locals”: 20 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Alimentació “productes locals”: 30 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Restauració “productes locals”: 75 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.

b) Per als carrers de segona categoria (travessies dels carrers principals):

 • Artesans: 20 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Alimentació: 30 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Restauració: 75 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Artesans “productes locals”: 10 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Alimentació “productes locals”: 15 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Restauració “productes locals”: 37 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.

c) Per la resta de carrers (carrerons que no tenen un flux de públic tan gran com la resta):

 • Artesans: 10 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Alimentació: 15 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Restauració: 37 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Artesans “productes locals”: 5 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Alimentació “productes locals”: 7 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.
 • Restauració “productes locals”: 19 euros, més IVA, per metre lineal i per tots els dies de la fira.

5.- Garantia provisional: No se’n exigeix.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.

c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.

d) Telèfon: (871) 914000.

e) Telefax: 880819.

f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els que s’estableixen al plec de condicions

8.- Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les tretze hores. En el cas que el darrer dia fos dissabte o festiu s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 1, planta baixa. Inca.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament d’Inca.

b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).

c) Localitat: Inca.

d) Data: el desè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions. si coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

e) Hora: a les 13 hores.

Això, sense perjudici de la facultat municipal de modificar el dia i hora prèvia comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:

Els criteris d’adjudicació amb la ponderació que se’ls atribueix seran els següents:

1.- Criteris econòmics subjectes a fórmules matemàtiques. Està constituït pels següents criteris:

1.1.- Per uns menors preus per metre lineal a satisfer pels firaires, fins a 10 punts.

1.2.- Per uns menors preus per metre lineal a satisfer pels firaires de “productes locals”, fins a 20 punts.

2.- Criteris subjectes a judici de valor:

2.1.- Temàtica de la fira: Es valorarà la qualitat i el significat de la fira que es proposi, fins a 25 punts.

2.2.- Programa d’animació específic: Per varietat, qualitat i duració dels espectacles de la fira, fins a 20 punts.

2.3.- Decoració: Per la qualitat, tipus de materials, originalitat i adequació a la temàtica de la fira, fins a 20 punts.

2.4.- Difusió en els medis de comunicació, fins a 5 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500 euros.

 

Inca,5 de juliol de 2017

El batle-president
Virgilio Moreno Sarrió


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma