Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 7678
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juny de 2017 per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juny de 2017 per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears

Mitjançant una resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 9 d’octubre de 2012, es va ordenar la publicació del Reglament modificat d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears -CEIB- (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 166, de 8 de novembre de 2012).

El Ple del CEIB es va reunir el 13 de juny de 2017 i va aprovar unes propostes de modificació del Reglament d’organització i funcionament, per adequar-lo a la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, i per millorar-ne alguns dels continguts.

El president del CEIB va remetre aquestes propostes de modificació a la Conselleria d’Educació i Universitat el 15 de juny de 2017 amb la finalitat que es publicassin. Les modificacions afecten els articles 7, 8, 9.4, 11.4, 19.2, 23, 25.4, 29, 35 i 48.

Per raons d’eficàcia i seguretat jurídica, es considera oportú publicar tot el text del Reglament esmentat.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex a aquesta Resolució.

  

Palma, 30 de juny de 2017

El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà

  

ANNEX
Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB)

 

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Naturalesa

1. El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots els aspectes que fan referència a la planificació, el finançament, l’execució i l’avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma.

2. Ha d’exercir les seves funcions amb l’autonomia necessària per garantir l’objectivitat i la independència de la institució.

 

Article 2

Règim jurídic

1. El CEIB es regeix, quant a l’organització i el funcionament, pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, per aquest Reglament i per les normes establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col·legiats.

2. En tot allò que no preveuen aquestes normes, s’ha de sotmetre als acords del Ple o de la Comissió Permanent, segons l’àmbit d’actuació, sempre que no contradiguin aquestes normes.

Article 3

Consultes preceptives

1. El CEIB ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes següents:

a) Les bases i els criteris per a la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears.

b) Els avantprojectes de llei que, en matèria educativa, el Govern de les Illes Balears es proposi elevar al Parlament per ser aprovats.

c) Els projectes de decret elaborats pel Govern en execució de les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria educativa.

d) La creació de centres docents experimentals de règim especial.

e) Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.

f) Els plans de renovació i d’innovació educatives i els de formació permanent del professorat.

g) Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.

h) Les disposicions i les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, corresponents a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

i) Els criteris generals per al finançament dels centres públics i la concertació amb els centres privats, dins el marc de les Illes Balears.

j) Les bases generals de la política de beques i d’ajudes a l’estudi, d’acord amb les competències de les Illes Balears.

k) Les propostes de convenis o acords amb altres administracions autonòmiques o amb l’Estat que afectin l’àmbit de l’educació.

l) Les qüestions que li sotmeti el conseller competent en matèria d’educació.

m) Tots els que legalment s’estableixin.

2. Quan en el despatx d’algun assumpte dels que s’indiquen en el punt anterior s’hagi omès indegudament la petició de l’informe del Consell Escolar, el president, per iniciativa pròpia o de la Comissió Permanent, ho ha de fer saber a qui correspongui i ha de sol·licitar la paralització de l’expedient.

Article 4

Informacions preceptives

1. Anualment, el titular de la conselleria competent en matèria d’educació ha d’informar el CEIB de l’execució del pressupost de l’exercici anterior i sobre l’avantprojecte del pressupost de la conselleria previst per a l’any següent.

2. Així mateix, s’ha d’informar el CEIB de qualssevol altres qüestions que s’estableixin legalment.

Article 5

Propostes i iniciatives

1. El CEIB, a iniciativa pròpia, pot elevar a la conselleria competent en matèria d’educació propostes en relació amb els assumptes que figuren en l’article 3 i també sobre els assumptes següents:

a) Compliment de les normes legals als centres públics i privats.

b) Orientacions pedagògiques i metodològiques.

c) Renovació pedagògica.

d) Formació i perfeccionament dels professors.

e) Avaluació del rendiment del sistema educatiu.

f ) Règim dels centres docents.

g) Funcionament de l’Administració educativa.

h) Política de personal.

i) Política de construcció i rehabilitació de centres escolars.

j) Qualsevol altre tema relacionat amb la qualitat de l’ensenyament no universitari i amb el dret fonamental consagrat en l’article 27 de la Constitució.

2. El CEIB pot organitzar totes les activitats que, en l’exercici de les seves competències, permetin conèixer i difondre les diverses opinions dels col·lectius implicats en el camp de l’educació a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Article 6

Relacions amb altres consells escolars

El CEIB ha d’establir mecanismes de relació i cooperació amb els consells escolars insulars i municipals, així com amb els consells escolars de l’Estat, autonòmics o d’altres àmbits.

Article 7

Llengua de comunicació

La llengua catalana és la llengua vehicular en totes les comunicacions del CEIB.

TÍTOL II
ELS CONSELLERS

Article 8

Els consellers

El CEIB està integrat pels membres següents:

a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat.

b) Set pares o mares d’alumnes proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat. Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres concertats.

c) Tres alumnes de l’ensenyament no universitari proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre concertat.

d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius proposades per les centrals i associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.

e) Dues persones en representació dels titulars de centres privats proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat.

f) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

g) Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals.

h) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d’educació designades pel conseller.

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Quatre persones en representació de l’Administració local, tres de les quals proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals -una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa- i una en representació de l’Ajuntament de Palma.

k) Quatre persones en representació dels consells insulars proposades pels presidents de les institucions respectives.

l) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears proposada pel rector d’aquesta institució.

m) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu.

n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.

o) Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears.

  

Article 9

Durada del mandat

1. El nomenament dels consellers s’ha de fer per a un període de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin d’acord amb l’article 10 d’aquest Reglament.

2. Cada dos anys s’ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb l’excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat d’una nova designació per a períodes successius.

3. Si es produeix una vacant al Ple del Consell Escolar, l’ha de cobrir el suplent corresponent fins que l’entitat o l’organisme que el va presentar inicialment proposi un nou titular i un nou suplent i es completi el nomenament.

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell s’han de computar a partir de la data de la constitució, que va ser el 27 de juny de 2016.

Article 10

Cessament dels consellers

Els consellers del CEIB cessen en els seus càrrecs per alguna de les causes següents:

a) Renúncia per escrit adreçada al president del Consell, que ho ha de posar en coneixement de l’entitat o de l’organisme corresponent a l’efecte de substituir el membre que ha renunciat al càrrec.

b) Finalització del termini del nomenament.

c) Incompatibilitat sobrevinguda. Els casos d’incompatibilitat s’han de determinar d’acord amb la normativa general que els regula. En tot cas, la Comissió Permanent ha d’elevar una proposta de resolució al Ple.

d) Incompliment greu de les funcions, prèvia proposta motivada del conseller competent en matèria d’educació i a sol·licitud del president del Consell.

e) Condemna per delicte en virtut d’una sentència ferma que inhabiliti per exercir càrrecs públics.

f) Incapacitat declarada per resolució judicial o defunció.

g) Pèrdua de la condició de representants de l’entitat o de l’organisme que els va proposar. Aquesta circumstància s’ha de comunicar per escrit al president del Consell.

h) Pèrdua de la condició política de ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

    

Article 11

Nomenament dels consellers

1. Dos mesos abans de cada renovació parcial, el president del CEIB, un cop feta la consulta sobre la representativitat d’aquell moment al conseller competent en matèria d’educació, ha de sol·licitar a les entitats o als organismes que hagin de renovar els representants que, en el termini de quinze dies, li remetin les propostes de nomenament.

2. Cada entitat o organisme ha de proposar un suplent per a cada titular, excepte pel que fa als representants esmentats en el punt m de l’article 8.

3. Una vegada complert el termini fixat en el punt 1, el president ha de comunicar al conseller competent en matèria d’educació, amb un mes d’antelació respecte a la data de renovació, els noms dels consellers titulars i suplents proposats.

4. Els consellers del CEIB són nomenats i destituïts per resolució del conseller competent en matèria d’educació i es considera que prenen possessió del seu càrrec amb la publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. El president del Consell ha de lliurar als consellers una credencial en què consti aquesta condició.

6. Les organitzacions, les entitats i les institucions que no proposin titulars ni suplents en els terminis fixats ho podran fer amb posterioritat. Aquests membres s’incorporaran al Consell Escolar en la primera sessió plenària que se celebri després del nomenament.

Article 12

Drets dels consellers

Els consellers, en l’exercici de les seves funcions, tenen dret a:

a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions.

b) Estar adscrits a una comissió específica d’acord amb les seves preferències.

c) Intervenir amb veu i vot, i exposar el seu criteri, en les sessions del Ple o en els comissions a les quals pertanyin.

d) Ser electors i elegibles a cadascun dels òrgans col·legiats del Consell.

e) Elevar al president dels òrgans als quals pertanyin la proposta d’incorporar punts a l’ordre del dia, que, si compleixen les condicions estipulades en aquest Reglament, s’hi han d’incorporar necessàriament.

f) Formular propostes sobre els temes establerts en els articles 3, 4 i 5 d’aquest Reglament.

g) Recórrer davant el Ple contra qualsevol decisió del president o de la Comissió Permanent.

h) Presentar propostes, esmenes, mocions i suggeriments perquè s’adoptin acords o perquè els estudiïn les comissions o el Ple.

i) Emetre vots particulars.

j) Tenir accés, a través del secretari, a la informació de què disposi el CEIB necessària per exercir les seves funcions.

k) Percebre, si escau, indemnitzacions per ponències, despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme, en funció del càrrec i la representació, d’acord amb les disposicions que reglamentàriament es determinin. En el cas de les ponències, cal atenir-se al que respecte a aquesta qüestió determini la Comissió Permanent.

l) Representar el Consell en els actes en què hagin estat expressament comissionats pel president.

m) Excepcionalment, ser substituïts pels seus suplents, per motius justificats i d’acord amb la legislació del procediment administratiu, en les sessions plenàries.

n) Qualsevol altre dret que els sigui legalment reconegut.

  

Article 13

Deures dels consellers

Els consellers tenen els deures següents:

a) Assistir a les sessions a què siguin convocats, o excusar-se per escrit d’assistir-hi, amb la major antelació possible, quan no ho puguin fer i, a la vegada, informar el seu suplent d’aquesta circumstància.

b) Participar en l’elaboració d’estudis i en l’emissió d’informes i propostes.

c) Guardar secret sobre les matèries i les actuacions que expressament siguin declarades reservades.

d) Donar compte al president del Consell Escolar de les Illes Balears de la gestió derivada dels actes de representació i de les responsabilitats assignades.

e) Qualsevol altre deure que estableixi el Ple o la Comissió Permanent.

   

Article 14

Incompliment de funcions

El president del CEIB, per iniciativa de la Comissió Permanent, ha de posar en coneixement dels organismes o de les entitats proponents els noms dels consellers que incompleixin reiteradament i injustificadament els seus deures. Si, complert aquest tràmit, la situació persisteix, el president del Consell, també per iniciativa de la Comissió Permanent, i un cop oïda la persona interessada, ha de posar el fet en coneixement del conseller competent en matèria d’educació, que ha de decidir si és procedent destituir-la.

TÍTOL III
ELS ÒRGANS DEL CONSELL

Capítol I
Òrgans unipersonals

Article 15

Òrgans unipersonals

Els òrgans unipersonals del Consell Escolar són els següents:

a) El president

b) El vicepresident

c) El secretari

   

Article 16

El president

1. El president és l’òrgan unipersonal de direcció i representació del Consell.

2. El president del CEIB ha de ser nomenat pel Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’educació, entre els membres d’aquest òrgan consultiu, i ha de prendre possessió del càrrec davant el president del Govern de les Illes Balears.

3. El nomenament s’ha de fer per a un període de quatre anys.

4. El cessament es produeix per qualsevol de les causes enumerades en l’article 10 d’aquest Reglament.

Article 17

Funcions del president

1. Les funcions del president del CEIB són les següents:

a) Representar el CEIB.

b) Executar els acords del Ple i de les comissions.

c) Dirigir aquest òrgan, el personal i els serveis.

d) Convocar els plens i les comissions i fixar-ne l’ordre del dia.

e) Presidir i moderar les sessions del Ple i de les comissions.

f ) En cas de vacant, absència o malaltia del secretari, nomenar un secretari d’actes del Ple i de les comissions.

g) Dirimir les votacions en cas d’empat.

h) Informar regularment tots els consellers del CEIB de les activitats i els treballs de les comissions.

i) Autoritzar amb la seva signatura les actes, els informes i les propostes del CEIB.

j) Gestionar el pressupost del CEIB i informar-ne el Ple i la Comissió Permanent.

k) Disposar les despeses dins els límits de la seva competència i autoritzar amb la seva signatura, conjuntament amb la del secretari, els pagaments efectuats amb els fons del CEIB.

l) Sol·licitar a l’Administració o a qualsevol altra organització la documentació i la informació que es consideri necessària per al desenvolupament de les tasques del CEIB.

m) Citar al CEIB les persones que, per raons de tipus tècnic, puguin donar assistència i informació.

n) Sol·licitar a l’Administració educativa els mitjans materials i personals suficients perquè el CEIB pugui complir adequadament les seves funcions.

o) Proposar al conseller competent en matèria d’educació el nomenament i el cessament dels consellers.

p) Expedir les acreditacions als nous consellers.

q) Resoldre, d’acord amb el parer majoritari de la Comissió Permanent, sobre la procedència de les propostes formulades pels consellers.

r) Resoldre, consultada la Comissió Permanent, els dubtes que es plantegin en aplicar aquest Reglament.

s) Resoldre, consultada la Comissió Permanent, totes les qüestions no específicament atribuïdes a un altre òrgan del Consell.

t) Donar compte a la Comissió Permanent dels incompliments de l’article 13.a.

u) Distribuir els consellers entre les diferents comissions respectant al màxim les peticions d’aquests i la representació de tots els sectors possibles.

v) Qualsevol altra funció que es determini reglamentàriament.

2. El president pot delegar la presidència de les comissions específiques que es creïn en el si del Consell Escolar en algun vocal per fer més operatives les sessions de treball.

Article 18

El vicepresident

1. El nomenament, la presa de possessió i el cessament del vicepresident s’han de fer de la mateixa manera que s’estableix en l’article 16 per al president. La durada del mandat també és la mateixa que l’establerta per al president.

2. Correspon al vicepresident:

a) Substituir el president en cas de vacant, absència o malaltia.

b) Dur a terme les funcions que el president li delegui.

    

Article 19

El secretari

1. El secretari del CEIB ha de ser nomenat pel conseller competent en matèria d’educació.

2. El secretari ha de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació.

3. Correspon al secretari del Consell:

a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple i de les comissions.

b) Aixecar acta de les sessions, expedir certificats i donar fe dels acords, amb el vistiplau del president.

c) Tramitar les convocatòries del Ple i de les comissions, acompanyades de l’ordre del dia i de la documentació necessària.

d) Tramitar, registrar i custodiar la documentació del CEIB.

e) Organitzar i custodiar els serveis d’arxiu i documentació.

f) Facilitar als consellers la informació de què disposi el CEIB que sigui necessària per exercir les seves funcions.

g) Exercir la direcció immediata del personal i dels serveis interns del CEIB.

h) Supervisar la comptabilitat de la tresoreria del CEIB i autoritzar els pagaments amb la seva signatura, juntament amb la del president.

i) Gestionar el pagament de les dietes d’assistència i les indemnitzacions que corresponguin als consellers del CEIB.

j) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i la memòria anual d’activitats del CEIB, d’acord amb les directrius de la Comissió Permanent.

k) Dur a terme qualsevol altra tasca relativa a les funcions genèriques de la secretaria que li encarregui el president.

l) Elaborar anualment l’avantprojecte de l’informe sobre el sistema educatiu en l’àmbit de la CAIB del darrer curs escolar.

m) Qualsevol altra funció que es determini legalment.

  

Article 20

La secretaria

1. La conselleria competent en matèria d’educació ha de dotar la secretaria del CEIB dels mitjans i del personal suficients per complir adequadament les seves funcions.

2. La secretaria ha de presentar anualment a la Comissió Permanent i al Ple el seu projecte d’actuació i ha d’especificar els recursos disponibles per executar-lo.

Capítol II
Òrgans col·legiats

Article 21

Òrgans col·legiats

El CEIB funciona mitjançant els òrgans col·legiats següents:

a) El Ple

b) La Comissió Permanent

c) Les comissions específiques

  

Article 22

El Ple

1. El Ple és l’òrgan superior de decisió del CEIB i està integrat per tots els consellers i pel secretari.

2. El Ple del CEIB ha de ser consultat amb caràcter preceptiu sobre les qüestions indicades en l’article 3 d’aquest Reglament, les quals figuren en l’article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

3. Són funcions del Ple:

a) Aprovar la memòria anual sobre les actuacions realitzades, d’acord amb els articles 3, 6 i 7 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

b) Aprovar l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears, que s’ha de fer públic.

c) Aprovar el projecte de pressupost anual del mateix CEIB.

d) Ratificar el nomenament dels membres electes de la Comissió Permanent, després de cada renovació biennal, en casos de vacant o de canvi.

e) Crear comissions específiques.

f) Elevar a la conselleria competent en matèria d’educació propostes sobre els temes que figuren en l’article 5 del Reglament.

4. Per raons d’operativitat, el Ple pot delegar en la Comissió Permanent les qüestions següents:

4.1. Dels informes establerts en l’article 3:

a) La creació de centres docents experimentals de règim especial.

b) Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars, els plans de renovació i d’innovació educativa i els de formació permanent del professorat.

c) Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l’ensenyament no universitari i a millorar-ne l’adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.

d) Les disposicions i les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació a cada una de les etapes i modalitats de l’ensenyament.

e) Els criteris generals per al finançament de centres públics i la concertació amb centres privats, dins el marc de les Illes Balears.

f) Les bases generals de la política de beques i d’ajudes a l’estudi, d’acord amb les competències de les Illes Balears.

4.2. Els informes establerts sobre projectes de decret elaborats pel Govern en execució de les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria educativa en els casos de tramitació urgent.

4.3. Les propostes i iniciatives previstes en l’article 5.

5. Les delegacions de caràcter permanent s’han de publicar en el BOIB, si el Ple ho aprova. Aquests informes i propostes s’han d’aprovar per majoria de dos terços dels membres de la Comissió Permanent o, en cas contrari, han de ser tramitats inexcusablement pel Ple del Consell.

Article 23

Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent està integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari i per onze consellers elegits conjuntament pel Ple, a proposta dels respectius sectors, entre els membres titulars del Consell.

2. Per garantir la representació proporcional dels diferents sectors, els onze membres titulars i els seus suplents s’han de repartir de la manera següent:

a) Dos titulars i dos suplents elegits entre els representants dels professors (article 8.a). Almenys un ha de ser del sector privat concertat.

b) Dos titulars i dos suplents elegits entre els representants dels pares i les mares (article 8.b). Almenys un ha de ser del sector privat concertat.

b bis) Un titular i un suplent elegits entre els representants dels alumnes (article 8.c). Almenys un ha de ser del sector privat concertat.

c) Un titular i un suplent elegits entre els representants del personal administratiu i de serveis i de les centrals i organitzacions sindicals (articles 8.d i 8.f), un de cada un dels grups.

d) Un titular i un suplent elegits entre els representants dels titulars dels centres privats, de les organitzacions patronals i de les cooperatives de treball associat de l’ensenyament (articles 8.e, 8.g i 8.o), de grups diferents.

e) Un titular i un suplent elegits entre els representants de la conselleria competent en matèria d’educació i de la Universitat (articles 8.h i 8.l).

f) Un titular i un suplent elegits entre els presidents dels consells escolars insulars i els representants dels consells insulars (articles 8.i i 8.k).

g) Un titular i un suplent elegits entre els representants de l’Administració local (article 8.j).

h) Un titular i un suplent elegits entre les personalitats de prestigi reconegut i el representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (articles 8.m i 8.n).

3. Per a cada un dels titulars s’ha de proposar un suplent, que també s’ha d’elegir entre els membres titulars del Consell.

4. Per elegir els membres de la Comissió Permanent s’ha de seguir el procediment següent:

a) S’ha de crear una mesa per a cada un dels apartats del punt 2 d’aquest article.

b) Ha de presidir cada mesa el conseller de més edat del grup, que ha de fer de portaveu, i hi ha d’actuar de secretari el conseller de menys edat.

c) El president de la mesa ha de consultar els consellers del grup per consensuar els titulars i suplents que s’han de proposar.

d) Si no hi ha acord en el si d’algun grup, aquest ha d’elegir conjuntament el titular i el suplent mitjançant una votació amb paperetes.

e) L’elecció recaurà en els més votats fins que tots els membres siguin elegits, sempre respectant les distribucions establertes.

f ) En cas d’empat s’ha de repetir la votació entre els consellers que hagin empatat.

g) En el cas que persisteixi l’empat, aquest s’ha de resoldre, si és possible, a favor del candidat de l’organisme o de l’entitat que tengui un major nombre de consellers en aquell grup. Si no és possible, s’ha de resoldre per sorteig.

5. L’elecció ha de ser ratificada conjuntament pel Ple per majoria simple. En cas de no ser ratificada, s’ha de fer una votació individualitzada, que només requerirà una majoria de vots afirmatius. En el cas que alguna de les persones proposades no sigui ratificada, el sector corresponent ha de fer una nova proposta. Si aquesta proposta tampoc és ratificada per una majoria de vots afirmatius, el Ple elegirà qualsevol membre del sector. En aquest darrer cas, resultarà elegit el membre que obtingui un major nombre de vots.

6. Els membres de la Comissió Permanent s’han de nomenar per a un període de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin d’acord amb l’article 10 d’aquest Reglament. Les baixes temporals o permanents que es produeixin durant aquest període han de ser cobertes pel suplent.

7. En cas de baixa permanent, en la reunió plenària següent s’ha d’elegir un nou suplent pel que resti de mandat i d’acord amb el procediment establert.

8. El president ha de comunicar al sector corresponent les faltes reiterades d’assistència no justificades dels consellers a la Comissió Permanent. En el cas que algun conseller persisteixi a no assistir-hi, el president pot proposar al Ple que el destitueixi com a membre de la Comissió Permanent.

Article 24

Funcions de la Comissió Permanent

Correspon a la Comissió Permanent:

a) Designar les ponències que s’han de sotmetre a la seva deliberació, a la de les comissions específiques i a la del Ple.

b) Distribuir la feina entre les comissions específiques i les ponències.

c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú sotmetre al conseller competent en matèria d’educació.

d) Aprovar l’avantprojecte de l’informe anual sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears.

e) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.

f) Retornar a la comissió corresponent o a una altra comissió les propostes i els informes emesos, si els considera insuficients.

g) Aprovar les propostes i els informes i remetre’ls al Ple, sens perjudici del que disposa l’article 22.4.

h) Preparar les reunions plenàries.

i) Planificar el calendari de reunions del Ple i elaborar la proposta d’ordre del dia corresponent.

j) Crear comissions temporals.

k) Promoure modificacions del Reglament avalades per dos terços dels seus components.

l) Dur a terme qualsevol altra funció que li delegui el Ple.

   

Article 25

Comissions específiques

1. Les comissions específiques, de caràcter permanent o temporal, tenen com a objectiu estudiar els temes que els encomani el president del CEIB per iniciativa pròpia o per acord de la Comissió Permanent en l’exercici de les seves funcions i assessorar els ponents respecte a aquests temes.

2. Es creen les comissions específiques següents:

a) Planificació, Construccions i Equipament.

b) Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu.

c) Finançament de l’Ensenyament i Recursos Humans.

3. El president ha de distribuir els consellers entre les diferents comissions, respectant les preferències d’aquests i afavorint la representació dels sectors. Els nomenaments tenen una durada de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin d’acord amb l’article 10 d’aquest Reglament.

4. Aquestes comissions han de tenir un mínim de 10 membres i un màxim de 22.

5. El president del Consell Escolar pot designar, per delegació, un president per a cada una d’aquestes comissions.

6. Si el secretari no pot assistir-hi, el president ha de designar un secretari d’actes entre els membres de la comissió.

7. Aquestes comissions han de col·laborar amb el ponent en l’elaboració dels informes i assessorar-lo.

TÍTOL IV
RÈGIM DE LES SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS

Capítol I
Normes específiques

Article 26

Periodicitat

1. El Ple del CEIB s’ha de reunir ordinàriament dues vegades a l’any, i extraordinàriament totes les vegades que hagi d’emetre un informe preceptiu, d’acord amb la Llei de consells escolars de les Illes Balears i aquest Reglament, i sempre que ho decideixi el president o la Comissió Permanent o ho sol·liciti una tercera part dels membres.

2. La Comissió Permanent s’ha de reunir ordinàriament cada tres mesos, abans de cada sessió plenària o quan ho decideixi el president, i extraordinàriament a petició de la meitat dels membres. En tot cas, per fixar la convocatòria s’ha de tenir en compte la possibilitat real que hi assisteixi la majoria dels membres.

3. Les comissions específiques s’han de reunir quan les convoqui el president del Consell d’acord amb la tasca encomanada.

Article 27

Termini de les convocatòries

1. Les convocatòries del Ple s’han de remetre als consellers amb una antelació mínima de 10 dies hàbils, que es podran reduir a 4 dies hàbils en cas d’urgència.

2. Les convocatòries de les diferents comissions s’han de remetre als seus membres amb una antelació mínima de 6 dies hàbils, que es podran reduir a 3 dies hàbils en cas d’urgència.

Article 28

Elaboració de l’ordre del dia

1. El president del CEIB ha de fixar l’ordre del dia de la sessió plenària, una vegada n’hagi elaborat la proposta la Comissió Permanent, que ha de tenir en compte les peticions fetes per escrit pels consellers.

2. L’ordre del dia de les comissions l’ha d’elaborar el president respectiu, que ha de tenir en compte les peticions fetes per escrit pels seus membres.

Article 29

Seu i lloc de reunió del Consell Escolar

1. Seu del Consell Escolar

El Consell Escolar té la seu a Palma.

2. Reunions del Consell Escolar

a) El Ple, la Comissió Permanent i les comissions específiques es poden reunir al lloc que es determini i de forma itinerant als diferents territoris insulars de les Illes Balears.

b) Les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions específiques també es poden fer per videoconferència o per qualsevol altre mitjà tecnològic adequat.

   

Article 30

Caràcter obert

1. Per acord de la Comissió Permanent, a les sessions ordinàries del Ple i a les extraordinàries quan no s’especifiqui el contrari en la convocatòria hi poden assistir persones convidades com a observadors.

2. Per decisió del president o de la Comissió Permanent, poden assistir a les sessions del Ple o de les comissions persones citades prèviament pel president que, per raons de tipus tècnic, puguin assessorar o informar respecte dels temes que s’han de tractar.

Capítol II
Normes comunes

Article 31

Convocatòries

1. Les convocatòries dels òrgans col·legiats del CEIB han de contenir l’ordre del dia i la data, l’hora i el lloc en què s’ha de fer la reunió, i, si escau, han d’anar acompanyades de l’acta o les actes anteriors i de la documentació suficient per conèixer els temes que s’hi han de tractar.

2. Les convocatòries i la documentació es poden remetre per fax, correu electrònic o qualsevol mitjà admès per la llei.

3. L’ordre del dia no pot ser modificat excepte en el cas que, presents tots els membres nomenats de l’òrgan, així ho acordin aquests per majoria absoluta.

4. Les sessions corresponents a convocatòries fetes a petició dels components de l’òrgan s’han de dur a terme en el termini d’un mes comptador des de la recepció de la sol·licitud.

5. Es declara el mes d’agost inhàbil a l’efecte de fer reunions.

Article 32

Quòrum

1. El Ple i la Comissió Permanent del CEIB es consideren constituïts en primera convocatòria si hi són presents el president i el secretari, o les persones que els substitueixin, i la meitat, almenys, dels membres.

2. Si no hi ha quòrum, l’òrgan quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria, mitja hora després, i serà suficient que hi assisteixi una tercera part dels membres, a més del president i el secretari o les persones que els substitueixin.

3. Si tampoc no hi ha quòrum en segona convocatòria, es podrà convocar novament la sessió 48 hores després.

4. Si, una vegada començada la sessió, s’absenta cap conseller, la reunió podrà continuar sempre que es mantingui el nombre mínim de membres previst per a la segona convocatòria.

5. Quan, per qualsevol motiu, no se celebri la sessió, el secretari suplirà l’acta amb una diligència amb el vistiplau del president, en la qual ha de constar la causa per la qual no s’ha celebrat la sessió i els noms dels assistents i els dels que s’hagin excusat d’assistir-hi.

Article 33

Ordenació dels debats

1. El president de l’òrgan o la persona que delegui ha de dirigir els debats i ha de concedir o retirar la paraula d’acord amb els torns que s’estableixin, garantint en tot moment la participació dels consellers que vulguin intervenir.

2. Cada punt s’ha d’obrir amb el ponent del tema. A continuació han de demanar la paraula els consellers que la vulguin demanar, que intervindran per ordre de petició. Acabades les intervencions, s’ha d’obrir un segon torn per a rèpliques i al·lusions. Seguidament, el president ha de sotmetre el tema a votació.

3. En el cas que hi hagi propostes alternatives parcials, s’han de sotmetre a votació perquè, si escau, es puguin incorporar a la proposta. A continuació, s’ha de votar la proposta.

4. En el cas que hi hagi propostes alternatives a la totalitat, les persones que les hagin presentat tindran la consideració de ponents.

5. El text de la ponència s’ha de sotmetre a votació en primer lloc. Si s’aprova, s’acaba el procés. Si no s’aprova, s’han de votar els textos alternatius seguint l’ordre d’entrada a la secretaria i s’ha d’acceptar el que hagi obtingut el major nombre de vots favorables.

Article 34

Votacions

1. El vot és personal i no delegable. No s’admet el vot per correu.

2. Els acords poden adoptar-se per assentiment unànime a la proposta del president, en cas que no susciti l’objecció ni l’oposició de cap dels consellers presents.

3. Si no hi ha assentiment unànime, el president ha de sotmetre els acords a votació per un dels procediments següents:

a) Votació pública a mà alçada: han d’aixecar la mà primer els que aprovin l’acord; després, els que el desaprovin, i, finalment, els que votin en blanc.

b) Votació secreta: s’han de cridar, un per un i en l’ordre preestablert, tots els membres presents, que han de dipositar el vot dins una urna. Aquest procediment s’ha d’aplicar a totes les qüestions que afectin persones, i sempre que ho sol·liciti un 15 % dels consellers presents

 

Article 35

Acords

1. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple, excepte en els casos que es recullen en l’apartat següent.

2. És necessària la majoria absoluta dels membres en possessió del seu càrrec al CEIB en els casos següents:

a) Per adoptar els acords dels apartats 3.a, 3.b, 3.c i 4 de l’article 22 d’aquest Reglament.

b) Per aprovar i modificar el Reglament.

3. El president ha de dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

4. Qualsevol conseller pot requerir que consti expressament en acta el seu vot contrari a l’acord de la majoria. En tots els casos es pot justificar el sentit del vot.

5. Igualment, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta sempre que aporti, en el mateix moment o en el termini de 2 dies hàbils, el text que es correspongui fidelment amb la intervenció, i així s’ha de fer constar a l’acta.

6. Els consellers que discrepin de l’acord majoritari poden formular un vot particular per escrit, que han d’anunciar abans d’aixecar-se la sessió i han de remetre al secretari en el termini de 2 dies hàbils perquè l’incorpori al text aprovat.

7. Els consellers que hagin votat en contra poden adherir-se al vot particular o redactar-ne un, sempre que s’hagin reservat aquest dret abans que s’aixequi la sessió.

Capítol III
Actes i certificats

Article 36

Actes

1. De cada sessió se n’ha d’estendre una acta, signada al final pel secretari i amb el vistiplau del president. Ambdós han de signar també totes les pàgines al marge.

2. En les actes hi han de figurar, inexcusablement, el continguts següents:

a) Lloc de la reunió.

b) Data i hora de començament.

c) Assistents a la sessió i relació dels consellers que s’han excusat d’assistir-hi.

d) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.

e) Ordre del dia.

f) Relació succinta de les deliberacions i els acords presos; forma en què s’han adoptat, amb els vots a favor, en contra i les abstencions, i els motius dels vots, quan ho sol·licitin expressament els interessats.

g) Incidències de certa importància, a parer del secretari, que es produeixin en el transcurs de la sessió.

h) Hora en què s’aixeca la sessió.

3. Les actes dels plens i les comissions permanents s’han d’aprovar en la sessió següent, amb les objeccions que proposin els consellers per precisar millor el desenvolupament de la sessió.

4. Les actes impreses s’han d’enquadernar anualment. El secretari, amb el vistiplau del president, ha de signar una diligència en què s’han d’indicar les dates de les actes i el nombre de fulls que s’enquadernen.

5. Les actes queden sota la custòdia del secretari, que n’ha de facilitar una fotocòpia a qualsevol membre del Consell que en sol·liciti una a l’efecte que aquesta informació pugui servir exclusivament per ajudar a assolir els objectius propis del Consell Escolar.

Article 37

Certificats

Els certificats, expedits pel secretari i amb el vistiplau del president, donen fe dels acords del Consell.

TÍTOL V
INFORMES

Article 38

Informes

1. Els informes de caràcter preceptiu s’han d’emetre a sol·licitud del conseller competent en matèria d’educació en el termini de 60 dies hàbils des de la recepció de l’expedient. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagin emès, es considerarà complert el tràmit. No obstant això, s’ha de tenir en compte el que es preveu en l’article 40.1.

2. El president del CEIB ha de remetre el projecte legislatiu objecte d’informe a tots els consellers perquè enviïn les seves aportacions al secretari del CEIB en el termini de 10 dies hàbils. El president pot allargar aquest termini si és necessari.

3. El president del CEIB ha de nomenar un ponent i ha de convocar la comissió específica, si cal, o bé directament la Comissió Permanent i, posteriorment, el Ple.

4. El ponent disposa d’un màxim de 40 dies hàbils des de la recepció de l’expedient per emetre l’informe i lliurar-lo al president del CEIB, que l’ha de remetre als membres de la Comissió Permanent.

5. Reunida la Comissió Permanent, aquesta ha de prendre una decisió d’acord amb els punts f i g de l’article 24 del Reglament.

Article 39

Via d’urgència

1. El conseller competent en matèria d’educació pot sol·licitar al CEIB que tramiti un informe amb caràcter d’urgència.

2. En aquest cas, l’informe de la comissió corresponent s’ha d’emetre en un termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de l’expedient i el termini d’emissió de l’informe no pot ser superior a un mes.

3. El president del Consell Escolar pot decidir que redacti l’informe directament la Comissió Permanent.

Article 40

Ampliació dels terminis

1. Atesa la complexitat de l’informe sol·licitat o una altra causa justificada, la Comissió Permanent pot demanar a l’Administració que ha sol·licitat l’informe que s’ampliï el termini per emetre’l.

2. El ponent pot sol·licitar al president del CEIB, a petició pròpia o a proposta de la Comissió Permanent, que requereixi a l’autoritat que ha sol·licitat l’informe que completi l’expedient objecte de consulta.

3. Mentre no es completi l’expedient, queda en suspens el termini per emetre l’informe.

Article 41

Discussió en la Comissió Permanent

1. El ponent ha d’elaborar un projecte d’informe que ha de sotmetre a la deliberació de la Comissió Permanent.

2. El president o el ponent han d’exposar davant la Comissió Permanent el contingut del projecte d’informe elaborat.

3. A continuació, s’ha d’obrir un torn d’intervencions i, si escau, de votació sobre la conveniència d’acceptar el projecte en conjunt o retornar-lo al ponent perquè faci un nou estudi, excepte si no és possible retornar-lo per raons de compliment de terminis. En aquest darrer cas, la Comissió Permanent ha d’emetre un projecte d’informe d’acord amb la voluntat majoritària dels membres.

4. A continuació s’ha de deliberar sobre els diversos apartats de l’informe que suscitin observacions.

5. Els torns d’intervenció corresponents a cada apartat consisteixen en l’exposició del ponent en primer lloc; després, les intervencions dels membres de la Comissió Permanent que formulin observacions, propostes o vots particulars, i, novament, la intervenció del ponent.

6. S’han de sotmetre a votació tots els apartats sobre els quals no hi hagi consens entre els membres de la Comissió Permanent.

7. Si s’acorda algun text consensuat, només podrà ser sotmès a votació una vegada presentat per escrit.

8. La redacció final de les modificacions que s’introdueixin per acord de la Comissió Permanent en els projectes d’informes de les comissions específiques ha de quedar explícitament aprovada a la mateixa sessió. No obstant això, pot encomanar-se als ponents de l’informe que en facin la redacció final i informar la comissió específica corresponent de les modificacions que es puguin haver fet.

Article 42

Discussió en el Ple

1. El projecte d’informe de la Comissió Permanent s’ha de trametre, juntament amb la documentació necessària, als consellers del CEIB amb 12 dies hàbils d’antelació respecte a la celebració del Ple, que es reduiran a 5 dies hàbils en el cas de tramitació d’urgència. S’hi han de fer constar les propostes i el resultat de la votació, i s’hi han d’adjuntar els vots particulars que s’hagin presentat, si n’hi ha. En el cas de ple extraordinari, el projecte i la documentació esmentada s’han de remetre amb la mateixa convocatòria.

2. Els ponents han d’exposar davant el Ple el contingut de l’informe i el resultat de la votació a la Comissió Permanent, i han de llegir els vots particulars, si n’hi ha, sens perjudici que els autors d’aquests vots puguin exposar personalment les seves raons.

3. Si s’han formulat propostes d’informes alternatius, els consellers que les hagin formulat les han de defensar després de la intervenció del ponent.

4. A continuació, s’ha d’obrir un torn d’intervencions a favor o en contra de la totalitat de l’informe. Un cop acabat aquest torn d’intervencions, s’ha de sotmetre a votació la presa en consideració per part del Ple de l’informe de la Comissió Permanent, o la devolució.

5. Després de les intervencions, s’ha de votar el text sobre el qual el Ple del CEIB ha de deliberar.

6. Si s’han presentat més de dues propostes alternatives, el sistema de votació serà el d’eliminació successiva, que inclourà tant aquestes propostes com l’informe de la Comissió Permanent.

Article 43

Esmenes

1. Els consellers poden presentar esmenes d’addició, supressió o modificació dels aspectes que constin en l’informe del ponent. Així mateix, es poden presentar informes alternatius als elaborats pel ponent.

2. Les esmenes i els informes alternatius s’han de presentar com a mínim 5 dies hàbils abans del dia de la sessió plenària i s’han de trametre als consellers perquè en prenguin coneixement.

3. Les esmenes i els informes alternatius han de ser respectuosos, motivats i precisos, i s’hi han de diferenciar les raons que els justifiquen i la proposta. S’han de remetre per escrit al secretari del CEIB perquè els tramiti.

4. Els informes alternatius i les esmenes que no compleixin els requisits indicats en l’apartat anterior s’han de retornar al conseller signant perquè els rectifiqui en el termini de 24 hores, respectant els terminis del plenari.

5. El ponent pot presentar esmenes consensuals, que no es voten fins que no es disposa de la redacció corresponent.

Article 44

Modificació dels informes

Si s’han presentat o formulat propostes d’esmena o de modificació de punts concrets, s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 33.

Article 45

No aprovació del projecte d’informe

En el cas que no s’aprovi el projecte d’informe en el Ple, el president del CEIB ha de comunicar al conseller competent en matèria d’educació aquesta circumstància, sens perjudici que els terminis establerts permetin retornar-lo a la Comissió Permanent perquè el reelabori.

Article 46

Remissió dels informes

Els informes s’han de remetre al conseller competent en matèria d’educació signats pel president i el secretari del CEIB en el termini de cinc dies hàbils i s’hi ha de fer constar el nombre de vots a favor, el nombre de vots en contra i el nombre de vots en blanc, així com els vots particulars, si n’hi ha.

TÍTOL VI
PROPOSTES

Article 47

Formulació de propostes

1. Totes les propostes han de ser motivades i precises, i s’hi ha de diferenciar clarament la proposta de les raons que la justifiquen.

2. Les propostes dels consellers s’han de remetre per escrit al secretari del Consell, que les ha de passar al president perquè, un cop examinat el contingut, decideixi si tracten o no de les qüestions referides en l’article 5 del Reglament.

3. El president ha de retornar la proposta a la persona que l’ha presentada, amb indicació de les raons que en justifiquen la devolució, quan consideri que no és de la competència del CEIB o no expressa clarament el contingut. Si la proposta ha estat subscrita per diverses persones, s’ha de retornar a qui figuri en primer lloc.

4. Si el subscriptor de la proposta no està d’acord amb la resolució del president, pot sol·licitar l’audiència de la Comissió Permanent. Oïdes les raons que exposi el subscriptor de la proposta, el president ha de prendre una decisió d’acord amb el parer majoritari de la Comissió Permanent.

5. El president ha de remetre les propostes a tots els consellers perquè puguin presentar propostes de modificació de punts concrets i suggeriments davant el secretari del Consell. Les propostes de modificació o els suggeriments s’han de formular per escrit en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció de la proposta.

6. Les propostes de modificació o els suggeriments dels consellers s’han d’incloure, juntament amb la proposta, en l’ordre del dia de la reunió de la Comissió Permanent. Ha de defensar la proposta qui l’ha subscrita o, si s’escau, qui figuri en primer lloc. Si no és membre de la Comissió Permanent, hi pot actuar únicament com a ponent, sense dret a vot.

7. Com a conseqüència de les intervencions en la Comissió Permanent referents a propostes de modificació de punts concrets, esmenes o suggeriments formulats per escrit pels consellers, o formulats durant la sessió, poden aprovar-se texts consensuals acceptats pel subscriptor de la proposta.

8. Si la Comissió Permanent té la competència delegada, ha de remetre la proposta al conseller competent en matèria d’educació de la mateixa manera que s’estableix en l’article 46 del Reglament, en el cas que s’aprovi per majoria de dos terços.

9. En cas contrari, s’ha d’incloure en l’ordre del dia de la propera sessió del Ple perquè aquest l’aprovi definitivament. Les propostes s’han de debatre i aprovar a les sessions del Ple seguint el procediment establert per a l’aprovació d’informes.

TÍTOL VII
INFORME ANUAL SOBRE L’ESTAT DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS

Article 48

Caràcter anual

Anualment, el CEIB ha d’aprovar, per majoria absoluta dels membres en possessió del seu càrrec al CEIB que assisteixin a la sessió plenària, un informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears referit al curs anterior i l’ha de fer públic.

Article 49

Comissió redactora

L’avantprojecte d’informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears l’ha de redactar el secretari del CEIB i l’ha de remetre a la Comissió Permanent perquè l’aprovi dins el curs següent.

Article 50

Aprovació

L’aprovació de l’informe ha de seguir el mateix procés establert en el títol cinquè d’aquest Reglament.

TÍTOL VIII
MEMÒRIA ANUAL

Article 51

Elaboració

1. El CEIB ha d’elaborar anualment una memòria sobre les actuacions dutes a terme d’acord amb els articles 3, 6 i 7 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

2. Inicialment ha de redactar la memòria el secretari del CEIB i s’ha de remetre a la Comissió Permanent el primer trimestre de cada any.

3. La memòria s’ha de referir a l’any natural anterior i pot tenir en compte les memòries dels consells escolars insulars.

Article 52

Aprovació

1. La Comissió Permanent ha de debatre i aprovar l’avantprojecte de memòria abans de remetre’l al Ple perquè l’aprovi definitivament.

2. L’aprovació de la memòria ha de seguir el mateix procés establert en el títol cinquè d’aquest Reglament.

Article 53

Publicació

1. Una vegada aprovada pel Ple, la memòria s’ha de trametre al conseller competent en matèria d’educació.

2. Igualment s’ha de publicar perquè se’n prengui coneixement general.

TÍTOL IX
REFORMA DEL REGLAMENT

Article 54

Propostes de modificació

1. El Reglament pot ser modificat totalment o parcialment.

2. Les propostes de modificació que no hagi promogut la Comissió Permanent s’han de presentar davant aquesta avalades per un terç, com a mínim, dels consellers titulars del CEIB.

3. La Comissió Permanent les ha de sotmetre al Ple si obtenen en el si d’aquesta una majoria qualificada de dos terços.

Article 55

Aprovació

L’aprovació de la proposta de modificació pel Ple requereix la majoria absoluta dels membres en possessió del seu càrrec al CEIB.

Disposició addicional única

El Reglament aprovat pel Ple s’ha de remetre al conseller competent en matèria d’educació, a l’efecte de controlar-ne la legalitat, perquè sigui aprovat definitivament.

Disposició final única

El Reglament comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma