Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 7628
Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017 per la qual s'estableixen les Bases de la Convocatòria de Subvencions per a la normalització lingüística a les empreses municipals 2017. (Ex 1355/17)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inex).

També s'exposarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Capdepera i altres espais de difusió de l'activitat municipal.

Primera. Beneficiaris

En poden ser beneficiàries les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades en el terme municipal de Capdepera.

Segona. Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és:

- Garantir i estendre la presència de la llengua catalana al món empresarial, juntament amb la resta de llengües pròpies del sector turístic d’aquest municipi.

- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.

- Donar difusió d'aquelles empreses municipals que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Per aquest motiu, s'acorda la convocatòria de subvencions per a la normalització a les empreses municipals 2017, per als següents conceptes:

a) Rètols comercials i de vehicles. Se n’exclouen rètols que utilitzin onomatopeies, paraules intraduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català.

c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, paper d’embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...).

Tercera. Bases reguladores

- Reglament municipal de normalització lingüística.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quarta. Crèdit

Durant l’exercici pressupostari de 2017 es destina la quantitat de 1.200€, amb càrrec a la partida pressupostària 330/482024, de subvencions per normalització lingüística de comerços municipals.

Cinquena. Import

L’import de cada ajut es fixarà segons els criteris objectius següents:

a) Per edició de rètols comercials i de vehicles:

- Versió exclusivament en català: un 35% sobre el cost generat, màxim 250 €.

- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l’ús que se’n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

b) Per edició o renovació de cartes de restaurants i bars Incloent-hi el català: un 50% sobre el cost generat, màxim 250 €.

c) Per edició de documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 50% sobre el cost generat, màxim 150 €.

Sisena. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds serà a partir de l’endemà d'haver-se publicat aquest extracte de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Finalitzarà dia 27 d'octubre de 2017.

Setena. Lloc de presentació de sol·licituds

Registre General de l’Ajuntament de Capdepera, de 9h a 14h, a qualsevol de les dues oficines municipals:

- Capdepera: c. Ciutat, 20. 07580 Capdepera

- Cala Rajada: Centre Cap Vermell: c. l’Agulla, 50. 07590 Cala Rajada.

Així mateix, també es podran presentar a qualsevol dels llocs establerts en l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Capdepera, 7 de juliol de 2017.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma