Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació

    Número de registre 7647 - Pàgines 22434-22438


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits: crèdits extraordinaris i suplement de crèdits 9/2017

    Número de registre 7691 - Pàgina 22439


  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual es publica la Relació consolidada de llocs de treball de personal funcionari i de personal laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 7687 - Pàgines 22440-22450


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Acord d'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall referit a unes parcel·les situades a la confluència dels carrers Pablo Picasso i Antonio Machado d'Eivissa, aprovat en sessió plenària de data 25.05.2017

    Número de registre 7682 - Pàgina 22451


  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Reconeixement extrajudicial de crèdit

    Número de registre 7626 - Pàgines 22452-22454


  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 008/17 Departament Tributari. Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00

    Número de registre 7683 - Pàgines 22455-22456


  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació de la fitxa del lloc d’inspector en cap de la Policia Local

    Número de registre 7666 - Pàgines 22457-22458


  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva pressupost general de la corporació 2017

    Número de registre 7635 - Pàgines 22459-22460


  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l’estudi de detall per a l'ordenació de volums edificatoris i definició d'alienacions i rasants al carrer los Lirios número 39, siesta, Santa Eulària des Riu

    Número de registre 5717 - Pàgina 22461


  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 6/2017 per concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació

    Número de registre 7649 - Pàgina 22462


  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Ordenança d'administració electrònica de l'ajuntament de Sóller

    Número de registre 7620 - Pàgines 22463-22472Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma