Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 7532
Bases específiques per les quals s'ha de regir el concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de personal de brigada (secció llauner/fontaner), amb caràcter de funcionari interí, de l'Ajuntament de Ferreries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Feim públic que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ferreries, en sessió ordinària de dia 26/06/2017, va aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de personal de brigada (secció llauner/fontaner), amb caràcter de funcionari interí, de l’Ajuntament de Ferreries, les quals es descriuen seguidament:

“BASES ESPECÍFIQUES PER LES QUALS S’HA DE REGIR CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE BRIGADA (SECCIÓ LLAUNER/FONTANER), AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ, DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA

És objecte de la present convocatòria constituir una borsa de treball de la categoria d’operari/ària d’obres (secció llauner/fontaner) de la brigada municipal, enquadrada en el grup de classificació E, pel sistema de concurs oposició, per cobrir de manera ràpida, àgil i immediata, i en règim de funcionari interí, les possibles vacants, baixes, excedències, excés i acumulació de tasques i altres permisos i llicències que es puguin produir.

Les tasques a desenvolupar consistiran en les pròpies i inherents a les funcions assignades a aquest lloc de treball, i en particular les pròpies de la persona encarregada del manteniment de la xarxa del servei municipal d’aigua, organitzant-les i executant-les de manera efectiva, així com fer les compres del material necessari per desenvolupar-les.

Així mateix, i de manera puntual, s’hauran de portar a terme aquelles altres tasques pròpies del personal municipal de la brigada d’obres.

L’horari de la jornada serà flexible, de matí o tarda, segons les necessitats del servei.

2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

1. Tenir nacionalitat espanyola, sens perjudici del que disposa l’article 57 (accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres Estats) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

2. Tenir la capacitat funcional per desenvolupar les tasques.

3. Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, ambdues el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

4. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació ni estar inhabilitades per al desenvolupament de funcions públiques.

5. No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents.

6. No trobar-se incloses en cap de les causes d'incapacitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.

7. No trobar-se incloses en cap dels supòsits d'incompatibilitat prevists a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.

8. Estar en possessió del certificat d’escolaritat, estudis primaris o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què conclogui el termini de presentació d’instàncies.

9. Comptar amb el certificat B1 de coneixements de català emès per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent, o bé superar la prova específica que es faci a l’efecte.

10. Estar en possessió del permís de conduir B.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les aspirants que vulguin prendre part en les proves selectives hauran de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Ferreries (carrer de Sant Bartomeu, 55) una instància, tipus  la que s’adjunta amb aquesta convocatòria com a annex II, adreçada al batle de l’Ajuntament.

També es podran presentar en la forma establerta a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici dels altres mitjans prevists en la norma, tenint en compte, però, que no s’ha subscrit el conveni corresponent.

El termini per a la presentació d’instàncies comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB. En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en diumenge o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

Per ser admès/esa i prendre part en les proves selectives corresponents, les instàncies hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

1. Fotocòpia compulsada del DNI.

2. Els documents acreditatius del requisit de l’epígraf 8 de la base segona, amb l’original o una fotocòpia compulsada.

3. Manifestar que es compleixen totes les condicions esmentades en la base segona, amb independència de l’acreditació posterior en finalitzar el procés selectiu.

Relacionar els mèrits que tenguin, seguint el mateix ordre d’exposició que consta en el barem de mèrits. Aquests s’hauran d’acreditar documentalment amb certificats, diplomes, títols, etc. originals o fotocòpies compulsades.

El tribunal qualificador no en podrà valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Únicament resten exceptuades d’aquesta exigència les acreditacions referides als serveis prestats en aquest Ajuntament, les quals s’efectuaran mitjançant document expedit pel Servei de Personal i s’aportaran d’ofici a l’expedient, sempre, però, que prèviament s’hagin al·legat en la instància.

Els errors de fet que es puguin advertir podran ser corregits en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada.

Si alguna de les instàncies tingués cap defecte esmenable, es comunicarà a la persona interessada a fi que en un termini de deu dies l’esmeni, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els/les aspirants amb discapacitat hauran de presentar còpia del document de l’Institut Balear d’Afers Socials o equivalent que acrediti aquesta circumstància i la seva capacitat per desenvolupar les funcions corresponents a la plaça convocada, i demanar les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de l’exercici en què aquesta adaptació sigui necessària.

4. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el batle dictarà una resolució, en el termini màxim de 15 dies, per la qual es declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la designació del tribunal avaluador i es fixarà el dia, l’hora i el lloc de l’inici de la prova.

Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web (www.ajferreries.org) de l'Ajuntament, i se n’exposarà una còpia al públic al tauler d'anuncis municipal. Es concedirà un termini de tres dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les persones aspirants que dintre del termini assenyalat no esmenin l’exclusió o al·leguin l’omissió, justificant el seu dret a ser incloses en la relació de persones admeses, seran definitivament excloses de la realització de les proves. Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini màxim dels 15 dies hàbils següents, comptadors des de la seva presentació; transcorregut aquest termini sense que se n’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la. Si s’haguessin presentat reclamacions, aquestes seran estimades o desestimades, si fos necessari, en una nova resolució per la qual s’aprovarà la llista definitiva, que serà publicada a la pàgina web de l’Ajuntament i al tauler d’edictes municipal.

5. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal avaluador estarà constituït per un nombre imparell de persones, no inferior a tres, que seran nomenades pel batle; els/les vocals hauran de tenir una titulació o especialització igual o superior a l’exigida per accedir a la plaça convocada. La designació del tribunal inclourà la de les persones suplents corresponents. El tribunal tindrà la consideració d'òrgan dependent de l'autoritat del batle.

El tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d'assessors/es especialistes, per a totes o algunes de les proves, i se’n publicarà la designació al tauler d'edictes abans d'iniciar-se les proves.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat de les persones que l’integren, siguin titulars o suplents, entre les quals figurarà el president o presidenta i el secretari o qui legalment els substitueixi.

L’abstenció i recusació de les persones que integren el tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El tribunal, en l’acte de constitució, farà constar tots els aclariments o totes les interpretacions que cregui oportunes sobre les bases de forma prèvia al començament de les proves selectives i establirà els criteris d’aplicació que cregui convenients.

D’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, a l’efecte d’indemnització per assistència, el tribunal qualificador es classifica en la categoria de tercera.

6. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procediment de selecció és el de concurs oposició. El procés tindrà dues fases diferenciades: la primera fase, d’oposició; i la segona, de concurs.

Fase d’oposició. Constarà d'una prova pràctica de caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en el desenvolupament d’un supòsit pràctic relacionat amb el lloc de treball i les funcions a desenvolupar, elaborat pel tribunal, que en fixarà la durada màxima, d’acord amb els temes que figuren a l’annex I.

L’exercici es valorarà amb un màxim de 10 punts. Les persones candidates que no aconsegueixin un mínim de 5 punts en aquest examen pràctic, quedaran eliminades del procés selectiu.

Fase de concurs. Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones candidates, fins a un màxim de 10 punts, i de conformitat amb les escales següents:

1. Experiència professional

1.1. Serveis prestats a l’Administració local (ja sigui en propietat, interinament o en règim de contracte laboral) durant els cinc darrers anys, efectuant funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, per períodes mensuals complets, demostrables mitjançant certificació de l’administració corresponent: 0,13 punts per mes fins a un màxim de 4 punts.

1.2. Serveis prestats en altres administracions públiques que no siguin la local (ja sigui en propietat, interinament o en règim de contracte laboral) durant els cinc darrers anys, efectuant funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, per períodes mensuals complets, demostrables mitjançant certificació de l’administració corresponent: 0,11 punts per mes fins a un màxim de 3 punts.

1.3. Serveis prestats en empreses privades durant els cinc darrers anys en activitats relacionades amb la plaça convocada, per períodes mensuals complets, demostrablesmitjançant contractes de treball, altes a la seguretat social i document acreditatiu de la vida laboral: 0,09 punts per mes fins a un màxim de 2 punts.

2. Coneixement de la llengua catalana

Per certificats que superin el nivell de coneixements de català requerit per a la plaça que es convoca, segons certificat de la Junta Avaluadora de Català, els reconeguts per aquesta com a equivalents, els expedits per l’EBAP o equivalents, amb el barem següent (si es disposa de més d’un certificat únicament es tindrà en compte el certificat de nivell superior):

Certificat B2 o equivalent: 0,50 punts

Certificat C1 o equivalent: 0,75 punts

Certificat C2 o equivalent: 1 punts

3. Formació complementària

3.1. Titulació superior. Per estar en possessió d’una altra titulació, superior a la presentada com a requisit:

·  ESO: 1 punt

·  Batxillerat o cicle formatiu: 1,5 punts

· Diplomat/ada universitari/ària: 2 punts

·  Llicenciat/ada universitari/ària: 2,5 punts

3.2. Cursos, jornades, seminaris que tenguin relació directa amb les funcions corresponents al lloc de treball, fets o impartits en centres oficials, sempre que es presenti el diploma o certificat d’aprofitament/assistència corresponent o equivalent, en el qual consti el nombre d’hores. (La formació, en relació directa amb les funcions corresponents al lloc de treball, feta en centres no oficials puntuarà el 50 % respecte a la realitzada i impartida en centres oficials):

· De 5 a 19 hores: 0,10 punts

· De 20 a 29 hores: 0,20 punts

·  De 30 a 39 hores: 0,30 punts

· De 40 a 60 hores: 0,50 punts

·  Més de 60 hores: 0,75 punts

3.3. Permisos de conduir. Per estar en possessió d’altres permisos de conducció de vehicles, superiors al presentat com a requisit, es valorarà amb 0,75 punts.

La puntuació màxima d’aquest apartat 3.3 serà de 7 punts.

La qualificació definitiva de les persones aspirants vindrà determinada per la suma de punts obtinguda en la fase de concurs i la fase d’oposició.

7. LLISTA DE PERSONES APROVADES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal farà pública al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web municipal (www.ajferreries.org) la relació provisional d’aspirants que hagin superat totes les proves eliminatòries, per ordre de puntuació final obtinguda, i del document nacional d’identitat.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils, des de l’exposició, per efectuar les reclamacions que considerin oportunes o sol·licitar la revisió de la seva valoració davant el tribunal.

El tribunal tindrà un termini de set dies per resoldre les reclamacions i, després, farà pública la llista definitiva de persones aspirants (i dels seus DNI) que hagin superat totes les proves eliminatòries, per ordre de puntuació obtinguda. Amb vista al nombre de places convocades (1) la persona aspirant proposada serà una.

El tribunal avaluador elevarà la proposta de contractació de la persona candidata aprovada amb major puntuació a la Presidència de la corporació. En cas de renúncia expressa de la persona aspirant proposada, el tribunal avaluador elevarà la proposta de contractació de l’aspirant següent, en ordre de puntuació, fent referència expressa a les causes.

8. NOMENAMENT, PERÍODE DE PRÀCTIQUES I PRESA DE POSSESSIÓ

El batle nomenarà personal en pràctiques la persona aspirant proposada pel tribunal en el termini d’un mes. Aquest nomenament serà notificat a la persona interessada.

Una vegada efectuada aquesta notificació, la persona aspirant nomenada haurà d’incorporar-se al servei de la corporació en el moment en què hi sigui requerida.

L’aspirant que de manera injustificada no s’incorpori al servei de la corporació perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a personal funcionari interí.

El període de pràctiques serà d’un mes.

9. INCIDÈNCIES

El tribunal avaluador queda facultat per interpretar aquestes bases, resoldre els dubtes i les incidències que es plantegin i prendre els acords necessaris per assegurar el desenvolupament correcte de la convocatòria aprovada en tot el que no preveuen aquestes bases. Abans de la constitució del tribunal avaluador, s’atribueix a la Junta de Govern Local la facultat d’aprovar i interpretar aquestes bases i resoldre les incidències i els recursos que puguin donar-se.

Dins d’aquestes facultats, s’inclouen les de desqualificar les persones aspirants i, en conseqüència, no puntuar les seves proves quan aquelles vulnerin les lleis o les bases de la convocatòria o el seu comportament suposi un abús o frau.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot el que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determinin les disposicions reguladores de l’ingrés del personal a les administracions públiques i la resta de disposicions aplicables.

Contra la convocatòria i les bases, i d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i disposicions concordants, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el batle, en el termini d’un mes a partir de la data de la seva publicació en el BOIB, o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Balears, a partir de la data de la dita publicació en el BOIB. 

 

ANNEX I

TEMARI ESPECÍFIC

1.      Nocions bàsiques de seguretat i higiene en el treball. Obligació dels treballadors en matèria de riscs laborals.

2.      Condicions de seguretat de les eines manuals i escales de mà. Condicions generals de seguretat de càrrega, descàrrega i transport de materials.

3.      Instal·lacions de fontaneria. Conceptes generals. Eines. Canonades i accessoris.

 ANNEX II

 (nom i llinatges)

..............................................., amb DNI ................. i domicili a efectes de notificacions a .................................................... , telèfon .................

EXPÒS:

- Que m’he assabentat de la convocatòria feta per l’Ajuntament de Ferreries per a la creació d'una borsa de treball de fontaner/a.

- Que complesc tots els requisits assenyalats en la base tercera de l’aquesta convocatòria.

Per això,

SOL·LICIT:

Que m’admeteu a la convocatòria esmentada, per a la qual cosa aport la documentació següent:

- Fotocòpia compulsada del DNI.

- Fotocòpia compulsada del certificat d’escolaritat, estudis primaris o equivalent.

- Manifestació que complesc totes i cadascuna de les condicions indicades a la base tercera.

- Relació dels mèrits al·legats juntament amb la documentació acreditativa corresponent.

 

(Localitat), (dia) d (mes) de 2017

(signatura)

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES”

 

  Ferreries, (Data de signatura: 07/07/2017)

El batle

Josep Carreres Coll


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma