Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 35/2017, de 7 de juliol, pel qual es modifica el Decret 14/2014, de 14 de març, pel qual s’estableixen els principis generals en matèria de busseig recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7541 - Pàgines 21349-21351


  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2017 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7543 - Pàgines 21352-21356


  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de juliol de 2017 per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

    Número de registre 7429 - Pàgines 21357-21418


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord relatiu a la modificació puntual número 23 de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar relativa al pas de la classificació de sòl urbà a la de sòl rústic d’una parcel·la sense accés al carrer de la Mar, núm. 55 del nucli de Son Carrió

    Número de registre 7377 - Pàgina 21419


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord pel qual es denega l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal de Ses Salines relativa a l’article 128 de les Normes urbanístiques, en què es regulen les condicions d’ús de les zones verdes públiques i els espais lliures públics

    Número de registre 7407 - Pàgina 21420


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Acord pel qual es denega l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Ses Salines relativa a l’article 54 de les Normes urbanístiques

    Número de registre 7408 - Pàgina 21421


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Nomenament dels membres de la Comissió de Govern

    Número de registre 7558 - Pàgina 21422


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Creació dels departaments

    Número de registre 7559 - Pàgina 21423


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Atribucions del Consell Executiu

    Número de registre 7561 - Pàgines 21424-21425


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Determinació de les atribucions dels consellers executius caps dels respectius departaments

    Número de registre 7562 - Pàgines 21426-21428


  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Presidència - Determinació de l'estructura interna dels departaments

    Número de registre 7563 - Pàgines 21429-21430


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva Modificació pressupostària 20/2017, per crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres partides, aprobada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 5 de juny de 2017

    Número de registre 7360 - Pàgina 21431


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   PATRONAT MUNICIPAL REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL

   • Modificació de crèdit núm. 2, per suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social per a 2017, adoptat pel Ple municipal de 25 de maig de 2017

    Número de registre 7384 - Pàgina 21432


  • AJUNTAMENT DE PALMA
   PATRONAT MUNICIPAL REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL

   • Modificació definitiva de crèdit número 3, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d’altres aplicacions en el Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social per a l’exercici 2017, adoptat pel Ple municipal de 25 de maig de 2017

    Número de registre 7409 - Pàgina 21433Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma