Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7391
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 30 de juny de 2017 per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular de l’Hospital Universitari Son Espases (Exp. HUSE- PA-3/17)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir el lloc de feina de cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular, corresponent a la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Fonaments de dret

  1.  Decret 87/2006, de 6 d’octubre, de provisió de prefectures de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears.
  2.  Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

Per tot això dict la següent

Resolució

  1. Convocar la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular de la plantilla autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases, d’acord amb les bases que es publiquen en l’annex 1 d’aquesta resolució.
  2. Publicar com a annex 2 un model de sol•licitud per participar en aquesta convocatòria.
  3. Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut i de l’hospital al que correspon el lloc convocat, segons estableix l’article 23 del Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, d’acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També s’hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, els interessats poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 30 de juny de 2017

El director general
Julio Miguel Fuster Culebras
Per delegació de la consellera de Salut(BOIB 10/2016 i BOIB 72/2016)

 

 

ANNEX 1
Bases de la convocatòria

1. Lloc de feina convocat

La denominació del lloc de feina és cap del Servei de Cirurgia Cardiovascular.

2. Característiques generals

El règim jurídic del lloc de feina és l’establit per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i per les altres disposicions aplicables.

3. Requisits

3.1. Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de feina en l’especialitat en què participin, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin servei a hospitals de titularitat pública en l’especialitat de què es tracti.

3.2. Tot aspirant a aquest lloc de feina ha de complir els requisits següents abans que venci el termini per presentar-hi sol•licituds:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d’algun estat on sigui aplicable la llibertat de circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges d’espanyols i de ciutadans d’altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i tenguin menys de vint-i-un anys o bé siguin dependents i siguin més grans d’aquesta edat.

b) Tenir la capacitat funcional per acomplir les tasques assignades, acreditada per mitjà del certificat mèdic oportú.

c) Tenir complits setze anys d’edat i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) Tenir la titulació oficial que habiliti per a l’exercici professional, amb l’especialitat requerida per al tipus de lloc al qual s’opta.

e) No haver estat separat del servei per mitjà d’un expedient disciplinari a qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per acomplir les funcions de la professió. En cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat, no estar inhabilitat ni en una situació equivalent, ni haver estat sotmès a cap sanció disc¬iplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l’ocupació pública al seu estat, en els mateixos termes.

f) Haver prestat servei en l’especialitat de què es tracti durant un període mínim de tres anys (o dos anys en el cas dels caps de secció). Se sumaran els períodes en què s’hagi ocupat una plaça de l’especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un sol els marcs temporals en què s’hagi ocupat simultàniament més d’una plaça.

g) Els requisits s’han de complir el dia de publicació de la convocatòria i s’han de mantenir fins a la presa de possessió. L’acreditació s’ha d’efectuar en el moment de presentar la sol•licitud.

4. Valoració

4.1. Per resoldre aquesta convocatòria es valoraran els aspectes següents:

a) El projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial, que s’ha de defensar públicament davant l’òrgan convocant, el qual pot estar acompanyat dels assessors que consideri oportú.

b) Els mèrits documentals aportats juntament amb la sol•licitud que s’enumeren en el punt 5.3.

4.2. L’òrgan convocant designa como a assessors per resoldre la convocatòria a:

a) Atanasio García Pineda, director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut. Suplent: Francisco Antonio Cárceles Guardia, subdirector d’Atenció Hospitalària del Servei de Salut.

b) Javier Murillas Angoiti, director mèdic de l’Hospital Universitari Son Espases. Suplent: Josep M. Pomar Reynés, director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases.

c) Julio Velasco Roca, cap del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Son Espases (a proposta de la Junta Tècnica Assistencial). Suplent: Luis Carlos Mora Fernández, cap del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari Son Espases. 

d) Manuel Castellá Pericás, Hospital Clínic de Barcelona (a proposta de la Comissió Nacional d’Especialitats). Suplent: Jacobo Silva Guisasola, Hospital Central d’Astúries.

e) Fernando Enríquez Palma, facultatiu especialista de cirurgia cardiovascular de l’Hospital Universitari Son Espases. Suplent: Rubén Tarrio Fernández, facultatiu especialista de cirurgia cardiovascular de l’Hospital Universitari Son Espases.

5. Tràmit de sol·licitud

5.1. Tota persona interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol•licitud d’acord amb el model que figura en l’annex 2.

5.2. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o bé per mitjà de qualsevol de les vies que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Juntament amb la sol•licitud, tot aspirant ha d’aportar els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del document d’identitat (DNI o NIE).b) Fotocòpia compulsada del títol de l’especialitat relacionat amb el lloc de feina al qual s’opta.c) Un projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial.d) Historial professional, en el qual han de figurar els apartats següents:

− Formació universitària (expedient acadèmic).− Formació especialitzada i formació relativa a l’àmbit de l’especialitat.− Experiència professional en l’àmbit assistencial i docent.− Mèrits científics i de recerca, i publicacions.− Altres activitats que l’aspirant consideri oportú fer-hi constar.

5.4. L’acreditació dels mèrits de l’historial professional s’ha d’efectuar per mitjà de documentació original o fotocòpies compulsades. Amb relació als treballs i a les publicacions científiques o de recerca, es pot aportar una fotocòpia sempre que s’especifiqui la ressenya de la publicació, o bé un certificat de la institució o del centre organitzador si es tracta d’aportacions a reunions científiques que no s’hagin publicat.

6. Resolució de la convocatòria

6.1. Una vegada vençut el termini per presentar sol•licituds es publicaran a la intranet del Servei de Salut http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionals/recursos-humans/prefectures les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, concretant-ne les causes de l’exclusió.

6.2. Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de la resolució per esmenar els defectes observats.

6.3. Tota reclamació serà acceptada o rebutjada per mitjà de la resolució amb què s’aprovin les llistes definitives, que es publicaran pel mateix mitjà que les provisionals.

6.4. Contra la resolució que aprovi les llistes definitives es poden interposar els recursos que s’especifiquen en la resolució de convocatòria.

6.5. D’acord amb l’article 25 del Reial decret llei 1/1999, la convocatòria es pot declarar deserta quan es consideri que no hi concorren candidats idonis per ocupar el lloc de feina.

6.6. Una vegada avaluats els candidats per ocupar el lloc de feina es dictarà una resolució per nomenar qui hagi resultat seleccionat, que es publicarà en els mateixos mitjans que aquesta resolució de convocatòria.

6.7. Si la persona que hagi obtengut el lloc de prefectura té la categoria de personal estatutari fix de l’especialitat en el propi hospital, aleshores mantendrà la plaça de la seva categoria, de manera que el nomenament no generarà vacant a la plaça que ocupa i, per tant, no podrà ser objecte de provisió definitiva ni temporal (ni per interinitat ni per substitució).

6.8. Si té la categoria de personal estatutari fix de l’especialitat corresponent en un altre centre, aleshores passarà a ocupar únicament el lloc de prefectura i quedarà respecte a la plaça en la situació administrativa que sigui procedent en què sigui declarat en l’administració d’origen.

6.9. Si té la categoria de personal funcionari de carrera o personal laboral fix, aleshores ocuparà únicament el lloc de prefectura i quedarà respecte de la seva plaça o lloc de feina en la situació administrativa que sigui procedent en què sigui declarat en l’administració d’origen.

6.10. De conformitat amb l’article únic.5 del Decret 87/2006, la persona que hagi estat nomenada per a aquest lloc de feina pot ser destituïda discrecionalment per l’autoritat que n’hagi acordat el nomenament.

 

ANNEX 2
Model de sol·licitud

Dades personals

Primer llinatge: .....................................  Segon llinatge: .............................................

Nom: ...................................................  Núm. document identitat: .............................

Data de naixement: ...........................  Nacionalitat:...................................................

Domicili (tipus de via i nom): ......................................................................................

Núm.: ........  Pis: ..........  Porta: .............  Localitat:.....................................................

Codi postal: .......................  Municipi: .......................................................................

Telèfons de contacte: ............................................  ...................................................

Dades professionals

Especialitat: ...........................................  Categoria: .................................................

Centre on prest servei: ...............................................................................................

Província: ..............................................................

EXPÒS:

Que complesc tots els requisits que s’exigeixen per participar en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Que admeteu aquesta sol·licitud per optar al lloc de feina de cap del Servei de ...................................... de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital ..........................., per a la qual cosa adjunt els documents requerits.

.................................. , .......  d   ...............................  de 20.....

[rúbrica]

DIRECCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma