Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7314
Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 20 de juny de 2017 de correcció d’errors de la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 26 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de secció d’Urgències de l’Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 20 de juny de 2017 de correcció d’errors de la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 26 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de secció d’Urgències de l’Hospital de Manacor

Fets

1. L’1 de juny de 2017 es va publicar en el BOIB núm. 67/2017 la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 26 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap/cap de secció d’Urgències de l’Hospital de Manacor.

2. S’han observat dos errors en el punt 1.2 de les bases de la convocatòria (“Funcions”).

Fonaments de dret

1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, estableix que “les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2. L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives corresponen a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Rectificar els errors observats en la Resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor de 26 de maig de 2017 (BOIB núm. 67/2017, d’1 de juny) per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de secció d’Urgències de l’Hospital de Manacor, segons la redacció que figura en l’annex d’aquesta resolució.

2. Establir que els candidats disposen d’un nou termini de 20 dies hàbils comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució de correcció d’errors en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per presentar sol·licituds i la documentació requerida en les bases de la convocatòria.

3. Considerar vàlides les sol·licituds presentades relatives a la Resolució de 26 de maig de 2017, sempre que compleixin els requisits establits en la convocatòria.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Manacor, 20 de juny de 2017

La directora gerent de l’Hospital de Manacor

Catalina Vadell Nadal
Per delegació de signatura
(Resolució del director general del Servei de Salut de 12 de febrer de 2017)


Annex
Correcció d’errors

1. En el punt 1.2 (“Funcions”) de les bases de la convocatòria:

Allà on diu:

– Encarregar-se de la gestió clínica de l’atenció urgent hospitalària.

hi ha de dir:

– Encarregar-se de la gestió que li delegui o encomani el cap del Servei d’Urgències i substituir-lo en els casos de vacant, absència o malaltia.

2. En el punt 1.2 (“Funcions”) de les bases de la convocatòria:

Allà on diu:

– Fomentar iniciatives en matèria de qualitat i seguretat del pacient (identificar i notificar riscos, registrar problemes en relació amb la gestió de riscos, iniciar accions per prevenir o reduir els esdeveniments adversos dels riscos, tractar el risc fins aconseguir un nivell acceptable per a l’Hospital, etc.) i encarregar-se de la comunicació interna i externa dels aspectes relacionats amb la gestió de riscos.

hi ha de dir:

– Coordinar-se amb el responsable de Qualitat del centre per a la gestió d’aquesta matèria.


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma