Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7273
Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de correcció d’errors de la Resolució de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista en Anestesiologia y Reanimació (ASEF 04/17) corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

1. Per mitjà de la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de 27 de juny de 2017 es va convocar un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista en Anestesiologia y Reanimació (ASEF 04/17) corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOIB nº 79, de 29 de juny).

2. S’ha advertit un error en aquesta Resolució, concretament en l’apartat 1.1. del punt I. Normes Generals de l’Annex I, Bases de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que “les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar a qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

2. L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que “la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació d’errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspondrà a l’òrgan que hagués dictat l’acte o la disposició”.

Per tot l’exposat, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar un error observat en la Resolució del director gerent de 27 de juny de 2017 per la qual es va convocar un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Facultatiu Especialista en Anestesiologia y Reanimació (ASEF 04/17) corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOIB nº 79, de 29 de juny).

En l’apartat 1.1. del punt I. Normes Generals de l’Annex I, Bases de la convocatòria:

On diu:

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria es el concurs per mitjà del procediment especial de mèrits per la selecció de personal estatutari temporal per cobrir 3 places de Facultatiu Especialista en Anestesiologia y Reanimació corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Les característiques especials del lloc/c a cobrir són les següents:

Coneixements d'Anestesiologia i Reanimació reconstructiva.

Coneixements de Cirurgia Andrológica.

Coneixements de Cirurgia uretral.

Ha de dir:

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria es el concurs per mitjà del procediment especial de mèrits per la selecció de personal estatutari temporal per cobrir 3 places de Facultatiu Especialista en Anestesiologia y Reanimació corresponent a la gerència de 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Les característiques especials del lloc/c a cobrir són les següents:

Coneixements d'Anestesiologia i Reanimació reconstructiva.

Coneixements d’anestesia general.

Coneixements d’anestesia pediàtrica.

2. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds en deu dies hàbils a partir del següent a la data de publicació d’aquesta resolució.

Les sol·licituds ja presentades es consideraran vàlides tret que l’interessat manifesti per escrit la seva renúncia o presenti nova sol·licitud aportant nous mèrits.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que esgota la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició davant l’òrgan que ho dicta, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb el articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació a l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També pot interposar-se directament un recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciós-administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Eivissa, 30 de juny de 2017

El director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera,

Per delegació de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques (BOIB 148/2015)

Per delegació del director general del Servei de Salut (BOIB 10/2016)

José Balanzat Muñoz        


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma